สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 22 1. นายสุเมธ  เพชรนอก
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤตยา  เขจรดวง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมวิหาร
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทุมโยมา
 
1. นางอุณโลม  เเก้วก่า
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เหลี่ยมสวรรค์
 
1. นางอุณโลม  เเก้วก่า
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 20 1. นายเจริญศักดิ์  จิตมาต
 
1. นางอุณโลม  เเก้วก่า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 1. นายคมสัน  คำหอม
2. เด็กชายจีระยุทธ  เพชรโสภา
3. นายอภิวัฒน์  เทพบาล
 
1. นางณัฐฎิมา  ศรีพรหมษา
2. นางอุมาพร  เเข่งขัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวศรัญญา  พรมคนซื่อ
2. นางสาวอภิญญา  ภูบังเเสง
3. นางสาวเยาวรัตน์  ประกิ่ง
 
1. นางอุมาพร  เเข่งขัน
2. นางณัฐฎิมา  ศรีพรหมษา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญหว่าน
2. นางสาวนันธิดารัตน์  เพชรโสภา
3. เด็กหญิงรัตนาพร  มีเเสง
 
1. นางอุมาพร  เเข่งขัน
2. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวพิมพา  สีสมพันธ์
2. นางสาววราทิพย์  ชอบบุญ
3. นางสาวอรพรรณ  น้อยสารบรรณ
 
1. นางอุมาพร  เเข่งขัน
2. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  ผลขาว
2. นางสาวสิรินันท์  นาสิงห์ทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีเเก่บ้าน
 
1. นางอุมาพร  เเข่งขัน
2. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 1. นางสาวกัญญา  ชมเทพ
2. เด็กหญิงธนิวรรณ  ขานเกตุ
3. นางสาวนนทมาศ  บุญมา
4. เด็กหญิงศศิประภา  เอกตา
5. นางสาวเกศรา  ชาอุ่น
 
1. นายสุทธิชัย  โคตาเเสง
2. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 1. นางสาวจิราภรณ์  เศษน้อย
2. นางสาวทิติยากร  เอกตาเเสง
3. นางสาวประภัทศร  นนชมภู
4. นางสาววราพร  บัวกล่ำ
5. นางสาววาสนา  เชิดชู
 
1. นายสุทธิชัย  โคตาเเสง
2. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. นางสาวกรรณิการ์  สีมันตะ
2. นางสาวดวงจันทร์  มานะเสน
3. นางสาวนฤมล  ผุยคำชา
4. นางสาวอรพรรณ  หงษ์สุวรรณ
5. นางสาวอริษา  เห็มมะลา
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
2. นายสุทธิชัย  โคตาเเสง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นายฉัตรชัย  ปัทวงศ์
2. นางสาววรรณิศา  เเซงสว่าง
3. นางสาววิมล  เสตพล
4. นางสาวสมใจ  บุญหลัง
5. นางสาวอาภาภรณ์  สุธรรมมา
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
2. นายสุทธิชัย  โคตาเเสง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิติมา  พ่อชมภู
2. เด็กหญิงชานนท์  อุทัยนิตย์
3. เด็กหญิงชาริณี  ศิลปักษา
4. เด็กหญิงฐิตาภา  นิลพฤกษ์
5. เด็กชายธนทัต  รัชตะสมบูรณ์
6. เด็กหญิงบังอร  ประเทพา
7. เด็กหญิงปิยมาศ  ประกิ่ง
8. เด็กชายภานุเดช  เศษน้อย
9. เด็กชายยุทธศักดิ์  อินแสน
10. เด็กหญิงศศิธร  ศรีรุ่งเรือง
11. เด็กหญิงสายสุดา  สีหาเวช
12. เด็กหญิงอังคณา  ภูเทียมศรี
13. เด็กหญิงอาทิตย์  ไวเจริญ
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พ่อโคตร
15. เด็กหญิงเเววตา  พรมมี
 
1. นายนิยม  ศรีนุกูล
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
3. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
4. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กชายธนารักษ์  ศรีนุกูล
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  สายเเสง
 
1. นายนิยม  ศรีนุกูล
2. นายฉัตรชัย  สุจริต
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 20 1. นางสาวชนัดดา  อุทัยนิตย์
2. นางสาวอารียา  ต้นสวรรค์
 
1. นายนิิยม  ศรีนุกูล
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  เเก้วนอก
2. นายธีรพงศ์  วงศ์ชาลี
3. นายบุญฤทธฺ์  ประชัน
 
1. นางณัฐฎิมา  ศรีพรหมษา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงอธิดา  พิมพ์สา
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวกัลยรัตน์  ยังสีชาติ
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จุมพิลา
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวรััชนก  สุริโย
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมานิกา  พรมวิหาร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายฉัตรชัย  สุจริต
2. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฌาจีรัตน์  ไวเจริญ
2. นางสาวสุธิดา  คำหอม
 
1. นายฉัตรชัย  สุจริต
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เเดนไกรเเก้ว
2. เด็กหญิงมธุชา  พิลาวงศ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จินาพุก
 
1. นางสาวเอมอร  โลหิต
2. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงฐิติญากร  ชัยกอง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุุขขี
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
2. นางสาวพรนิภา  เเสงคำ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจักรอักษร  สุขสบาย
2. เด็กชายธีระพงศ์  ขานเพราะ
 
1. นางสาวเอมอร  โลหิต
2. นางอุณโลม  เเก้วก่า
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - 1. นายวิทย์  เเหวนเเก้ว
 
1. นางสาวเอมอร   โลหิต
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงณัฐมน  กาฬพัน
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ต่วนเครือ
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายเกศราพร  นวลจันทร์
 
1. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - 1. นายวัลลภ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายจักรพันธ์  มูลเพ็ญ
2. นายวรวุฒิ  บุญฉวี
 
1. นายประสิทธฺ์  มายูร
2. นางสาวเอมอร  โลหิต
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงชยานันท์  นันตะวัน
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทัพกอง
3. เด็กหญิงวราพร  สังขวัฒน์
 
1. นายบุญถม  เเสงจันทร์
2. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 6 1. นางสาวกมลลักษณ์  พ่อโคตร
2. นางสาวจินตนา  ภูพวก
3. นางสาวชุติมา  การภักดี
 
1. นายบุญถม  เเสงจันทร์
2. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง