สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงนริศรา  ปะวะโข
 
1. นางอุดมสิน  จันทะวงษ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 20 1. นางสาวกฤตยนันทร์  เทศยรัตน์
 
1. นางอุดมสิน  จันทะวงษ์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายสุทธิดล  คล่องดี
 
1. นางสาวอาทิตญา  แดงเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 11 1. นางสาวธนาพร  ภูสีนาค
 
1. นางสาวอาทิตญา  แดงเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  คุณโน
 
1. นางสาวปริศนา  ริยะบุตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  สงจัตุรัส
 
1. นางสาวปริศนา  ริยะบุตร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ทาซ้าย
2. เด็กหญิงพิศนภางค์  มุขขุนต์
3. เด็กหญิงอริยาพร  สุดแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
2. นางสาวอาภรณ์  ริยะบุตร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัฐฏ์  มุทาพร
2. นายทศพร  สังสาวัตร
3. นางสาวเปรมกมล  โยวะกา
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
2. นางสาวอาภรณ์  ริยะบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัทมาพร  โสภาพงษ์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  จิตรปรีดา
 
1. นางกิติยา  ชาวหนอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัญญา  วิริยะพรหม
2. นางสาวละอองดาว  มีกุศล
 
1. นางกิติยา  ชาวหนอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายปรีดา  รวมธรรม
 
1. นางสาววรวรรณษา  นครชัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  นาคเสน
 
1. นายสุพันธ์  ประเสริฐสังข์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรมณี  แก้วอุดม
2. เด็กหญิงพิชญภัส  อริยะนภากุล
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวรัชยากรณ์  ภูมิประพันธ์
2. นางสาวพิชามญชุ์  โยธาสม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 1. นายสุนันท์  สุวรรณรอด
2. นางสาวอรอุมา  เขียวนำ้ชุ่ม
3. นางสาวอาภัสรา  ดอนสิงห์
 
1. นางสาวนภสร  พลายวิเคราะห์
2. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายธีรดา  สุทธิประภา
2. เด็กชายอนุรักษ์  พักจตุรัส
 
1. นางสาวกรรณิกา  โสมชัย
2. นางสาวดารารัตน์  ชนชิต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิดาพัชร์  แท่นหิน
2. นายปิยวัตร  วิชาสวัสดิ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  โสมชัย
2. นางสาวดารารัตน์  ชนชิต
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ขจร
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรวิภา  ไกรพินิจ
 
1. นางสาวชัญญา  สายโน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิราภรณ์  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงนริศรา  กุตัน
3. เด็กหญิงสุชาดา  สุวะจันทร์
 
1. นางบุญญาพร  อุทุมมา
2. นางสะอาด  พันะ์เดช
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุจิตรา  ศรีอุบล
2. นางสาวสุภาวดี  เรืองจันดา
3. นางสาวสุภาวดี  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวฐานิสา  พลายวิเคราะห์
2. นางสาวนีรนุช  สลอดสุข
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.1 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิราภร  บุญประคม
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โสภาหัสดร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คำสว่าง
 
1. นางสาวเวทิดา  เรืองเดช
2. นางสาวอุราพร  ผลบุญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.25 เงิน 11 1. นางสาวนิรชา  ลอยพิมาย
2. นางสาววชิราภรณ์  อัคลา
3. นางสาวเรือนแก้ว  พรหล่อ
 
1. นางสาววิยะดา  เกษมสานต์
2. นางสาวฐานิสา  พลายวิเคราะห์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลัดดา  คุณากร
2. เด็กหญิงอภัสรา  หงษ์มา
3. เด็กหญิงเงินตรา  ชั้นช่อ
 
1. นางสาวนีรนุช  สลอดสุข
2. นายธงไทย  ไชคำภา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  แก้วดวงตา
2. นางสาวพัชราภา  สุริโย
3. นายสมศักดิ์  เสียงล้ำ
 
1. นายวุฒินัย  วังหอม
2. นายวิเชียร  อินธิสา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาดา  โยมโคตร
2. เด็กหญิงวิจิตรา  โพธิ์ปรากฏ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  วิรองศักดิ์
 
1. นางสาวแคทลียา  เคนทุม
2. นางสาวศรีสุดา  ชาญสุข
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนัต  ทุยหล้า
2. เด็กชายพีร์  รำเพยพล
 
1. นายวิเชียร  อินธิสา
2. นายวุฒินัย  วังหอม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวภริดา  กุลสุวรรณ
2. นางสาวอติพร  อินทรพรม
 
1. นายธงไทย  ไชคำภา
2. นางสาวนีรนุช  สลอดสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายชนะชัย  เย็นมา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูวนาท
 
1. นายวิเชียร  อินธิสา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อ่ำนาเพียง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กันทะมา
 
1. นายวิเชียร  อินธิสา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัฒฌา  แก้วไพริน
2. เด็กหญิงรุจิรา  นิลภาทย์
3. เด็กหญิงวณิดา  โป๊ะขันที
4. เด็กหญิงวัลภร  ไชยาแพทย์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  จัตุรงค์
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุวรรณไตร
2. นางสาวปนัดดา  เปลี่ยนเอก
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นางสาวกุลธิดา  ทาแกง
2. นางสาวนภัสสร  จินา
3. นางสาวศิริญญา  ชอบรัมย์
4. นางสาวสุภนิดา  สุเสนา
5. นางสาวอุไรวรรณ  อาจหาญ
 
1. นายณัฐศักดิ์  บูรณธนิต
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษิณ  สระอินทร์
2. นายภานุพงศ์  ลาภทวี
3. นายรัชชานนท์  ชาตานันท์
4. นายวัศพล  ดวงจำปา
5. นายเอกราช  สว่างศรี
 
1. นายทิฎฐานุ  นาคเสน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งฟ้า  พหลทัพ
2. เด็กชายคมสันต์  เย็นสนิท
3. นางสาวจันจิรา  สงครามยศ
4. นายธวัชชัย  พันสี
5. นายนิรัตศรัย  ชัยเฉลิม
6. นายปฏิภาณ  อินทร์ประสาท
7. นางสาวประภัสสร  เทวราช
8. เด็กชายพงศกร  ลาภทวี
9. นายภาราดล  ศรีมังคละ
10. เด็กชายภูวรินทร์  พุทธวงษ์
11. นางสาวรัชนีพร  ลีลาอ่อน
12. นางสาววรัญญา  คำไพร
13. เด็กชายศักดากร  นิกรเทศ
14. นายสมพล  สังวรรณา
15. นางสาวสุทธิดา  ภารตุ้มเหลา
16. นางสาวสุพรรณษา  ทวินันท์
17. เด็กชายอดิศักดิ์  อินทร์แสง
18. นายอิทธิฤทธิ์  อุ่นสุทอง
19. นางสาวเกษราพร  ไตรยาสุด
20. นางสาวเกษศิรินทร์  นาคเสน
 
1. นายศรายุทธ  ชนะศรี
2. นายพัฒนพงษ์  สุวรรณไตร
3. นายอดุลย์  เพชรภูมี
4. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  แก้วจันดา
2. นางสาวกฤติกา  คงแก้ว
3. นายกฤษดา  อุตสากิจ
4. นางสาวกาญจนา  ศรีวรษา
5. นางสาวจุติพร  ชัยพิวงค์
6. นายณฤทธิ์  บรรเทา
7. นายธราดล  พิศชม
8. นายนนทวัช  หนองนา
9. นายปฏิภาณ  ทิพย์แสง
10. นางสาวพรพรรณ  สุระพล
11. นางสาวพรพิมล  ศรีบุญเรือง
12. นายภัทธาวุธ  สงกาสี
13. เด็กชายภานุวัตน์  สุทธิประภา
14. นางสาวลลิตา  สิงบริขัน
15. นายวงศธร  สิงสาธร
16. นายสศิธร  ผาภู
17. นางสาวสุจิตตา  ตุดตะเวช
18. นางสาวสุริวรรณ  พระภูมี
19. นายอิทธิกร  ศรีโพธิ์งาม
20. เด็กชายโชติพัฒน์  คำเงิน
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุวรรณไตร
2. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
3. นายศรายุทธ  ชนะศรี
4. นายอดุลย์  เพชรภูมี
5. นายทิฎฐานุ  นาคเสน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.56 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐพร  คุ้มสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์  แสนภูวา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง 7 1. นางสาวอินธิรา  ยิ่งสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์  แสนภูวา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยมงคล  มาดขาว
2. เด็กหญิงภัททิรา  บุญญาพิทักษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลญา  คำกัลยา
2. นายชาญวิทย์  พรหมสูตร
 
1. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิพัทธ์  สมเพ็ชร์
2. นายวรินทร  ปานแก้ว
3. นางสาวศศิธร  พลที
4. นางสาวศิรินยา  มูลลี
5. นางสาวสุดารัตน์  ล้านพลแสน
6. นางสาวสุนิสา  อุดมดี
7. นายอนวัช  สิมผาบ
8. นายอนุชา  วงมาเกตุ
9. นายอภิสิทธิ์  ล้านพลแสน
10. นางสาวไพรวรรณ  ลึกล้น
 
1. นางสุชีรา  ขรรค์แก้ว
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกิตติพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายกิตติพร  สงเวิร์ม
3. นายจักรกฤษณ์  กองธรรม
4. นายจีระเดช  มราชสีห์
5. นายชัยวิชิต  ทุมหนู
6. นายธราดล  พิศชม
7. นายธีระพงษ์  ต่อต้น
8. นายนำชัย  นามแสง
9. นายนิติวุฒิ  ราโชธร
10. นายพุฒิพงศ์  สุขแจ่ม
11. นายวงศธร  สิงสาทร
12. นายวรวิธ  ศรีปัดษา
13. นายสนธยา  แก้วสีนอ
14. นายสิทธิโชค  วงศ์สามารถ
15. นายอัครพล  ทองอาสา
 
1. นายดำรงค์เดช  เวียงอินทร์
2. นายอนุศักดิ์  นะตา
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัตร์  สงจัตุรัส
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาค่าย
 
1. นายเฉลิม  นาคเสน
2. นายสากล  คล่องดี
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวมธุริน  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวสรัญญา  กงแก้ว
 
1. นายเฉลิม  นาคเสน
2. นายสากล  คล่องดี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิย์รดา  ฉิ่งวังตะกอ
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายไชยพงษ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายปริญญา  พนาลิกุล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีพิกุล
 
1. นายปริญญา  พนาลิกุล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาววิญาดา  โพธิขาว
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  ดอนไพชุม
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุกัญญา  ศรีพลัง
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  ขอบไชยแสง
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวเปรมาพร  สิงคาลวณิช
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชนก  โพธิภาค
2. เด็กหญิงอรัญญา  พินทา
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายทนงศักดิ์  พิพัฒน์
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรารัตน์  สัตพันธ์
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกรียงไกร  โนนทะขันธ์
 
1. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายปรีชา  หลู่สูงเนิน
2. นายพงษกรณ์  พลภักดี
3. นายพิชญุตม์  ศรีธร
4. นายวรางกูล  พินทา
5. นายวายุ  เกติพิมล
6. นางสาวษมาวีร์  สุขตาม
 
1. นายสุรชาติ  นาถธีรพงษ์
2. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
3. นายณัฐชาต  ราชบัณฑิต
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกิตติยา  คารมย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คงสุริโย
3. นางสาวณัฐสินี  สุทธิประภา
4. นางสาวทอแสง  วีระพูล
5. นางสาวทัณสินา  กุลศิริกาญจน์
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยาวโนภาสน์
7. นางสาวธิดารัตน์  ภูมิรัง
8. นางสาวธิดารัตน์  ลาพานิชย์
9. เด็กชายนัฐพงษ์  ศรีเพ็ญรัตน์
10. นางสาวนิภา  พินทา
11. นางสาวปทุมรัตน์  แก้วคูณ
12. นางสาวปภัสรา  ภูทองเงิน
13. เด็กหญิงพิยดา  ลินสา
14. เด็กหญิงพิยดา  ศรีษาวงค์
15. นางสาวภิญญาพัชฏ์  พิมนิวาส
16. เด็กหญิงมัสยา  บุดสีทัด
17. นางสาวรัชดาภา  แก้วมงคล
18. เด็กชายวัชรพงศ์  แถวสามารถ
19. เด็กหญิงวารีรัตน์  สายทอง
20. เด็กชายวีรภัทร  อังกาบ
21. นายศรายุธ  ศรีเชียงหวาง
22. นางสาวศศิธร  ปิ่นทอง
23. เด็กชายศุภวิชญ์  จุฬามณี
24. เด็กหญิงสาธิตา  เวียงสมุทร
25. เด็กชายสิทธินันท์  เฮ็งเจริญ
26. นางสาวสุจิตรา  อินทชุบ
27. นางสาวสุนัทตา  แสวงชัย
28. นางสาวสุริสา  แสนสุภา
29. เด็กหญิงอติกาญน์  เชิญโช
30. นางสาวอนุธิดา  ทินรัตน์
31. นางสาวอันธิกา  พินทา
32. นางสาวอาทิตยา  ลาบเลิศ
33. เด็กชายอินทัช  สาริสุทธิ์
34. นายเกรียงไกร  โนนทะขันธ์
35. เด็กหญิงเดือนนภา  แก้วเกิน
36. นายไตรรงค์  จำปานิล
 
1. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
2. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
3. นายณัฐชาต  ราชบัณฑิต
4. นายสุรชาติ  นาถธีระพงษ์
5. นางบุญสม  นาคเสน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายทักษิณ  คำศรี
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสกุลณี  ดอนเหลา
 
1. นายธีระวัฒน์  ปุระพรม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงมินตรา  สินธิสุทธ์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิศักดิ์  แดนนาเลิศ
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  สงค์จตุรัส
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอิศรเดช  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวนิตยา  ศรีแก้ว
 
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิชาติ  เจริญ
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนงค์  ลัดดา
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สอนพงษ์
2. เด็กชายชไมพร  แสนโสภา
3. เด็กหญิงนริศรา  จินา
4. เด็กหญิงนิตยา  คุ้มสุวรรณ
5. เด็กชายสมภพ  ศิริดี
6. เด็กชายสุภารัตน์  ปัดนา
7. เด็กชายอำพล  ทะนงอาจ
8. เด็กหญิงเบญจภา  จันทาสี
9. เด็กชายเสกสรรค์  เรืองสา
10. เด็กชายเสนีย์  คุ้มบุญ
 
1. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
2. นางบุญสม  นาคเสน
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  ชมพูนุช
2. เด็กหญิงปวีณา  พรมรินทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์สุรางค์  สิทธิศักดิ์
4. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เรืองสา
5. เด็กหญิงวิจิตรา  วะโลหะ
6. เด็กหญิงสุภาพร  จริยนันทศิริ
7. เด็กหญิงอนุสรา  ทองจันทนาม
8. เด็กหญิงอัญชลี   อุดมดี
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิรา  อามาตรมนตรี
2. นางสาวปรารถนา  วงคำแสง
3. นางสาวพรพิมล  ทองเมือง
4. นางสาวรัตนาภรณื  แก้วไพลิน
5. นางสาวสุกัญญา  น้อยจันทร์วงษ์
6. นางสาวสุชาวดี  ลุนสีเทียม
7. นางสาวสุภาพร  พุทธวงศ์
8. นางสาวสุวนันท์  มูลสันเทียะ
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อุทุมมา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ยังเมือง
4. เด็กหญิงบุษบา  ศรีนา
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  เพ็งมี
6. เด็กหญิงภาวิณี  ชัยเนตร
7. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เรืองสา
8. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสงัด
9. เด็กหญิงวิมล  มะลิมาตย์
10. เด็กหญิงศิวพร  อุตตามาตย์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรไธสงค์
12. เด็กหญิงอนุสรา  ทองจันทนาม
13. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธ์ทอง
14. เด็กหญิงเจนจิรา  อามาตรมนตรี
15. เด็กหญิงเยาวภา  จวยชัย
 
1. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
2. นางบุญสม  นาคเสน
3. นางสาวรัชยากรณ์  ภูมิประพันธ์
4. นางสาวเวทิดา  เรืองเดช
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  อามาตมนตรี
2. นายทรงกรด  ดำดา
3. นายธีระวัฒน์  ภูวนารท
4. นางสาวนวพร  ศรีคัดเค้า
5. นางสาวพรพิมล  ทองเมือง
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ศิลนี
7. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วไพลิน
8. นางสาวศิรินภา  นาแว้น
9. นางสาวสุกัญญา  น้อยจันทร์วงษ์
10. นางสาวสุชานันท์  บุญญาพิทักษ์
11. นางสาวสุทธิดา  สีเมือง
12. นางสาวสุพัตรา  อามาตรมนตรี
13. นางสาวสุภาภรณ์  พุทธวงค์
14. นางสาวสุวนันท์  มูลสันเทียะ
15. นางสาวเรือนแก้ว  พรหล่อ
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
3. นางสาวเวทิดา  เรืองเดช
4. นางสาวรัชยากรณ์  ภูมิประพันธ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนธวัช  เลิศพิพัฒน์มงคล
2. นายแสงเทียน  ชัยรัตน์
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  คุ้มบุญ
 
1. นายกิตติรงค์  บุญคง
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริอนงค์  แก้ววงศรี
 
1. นายกิตติรงค์  บุญคง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงแพง
 
1. นางขวัญชีวา  จริญสูงเนิน
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐหภัทร  ศรีประสงค์
 
1. นางขวัญชีวา  จริญสูงเนิน
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารุณี  โยมโตร
 
1. นายเสน่ห์  ไม้แสนดี
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 18 1. นายกิตตพัฒน์  ยนต์พันธ์
 
1. นายเสน่ห์  ไม้แสนดี
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเอกวิชญ์  ทอนแก้ว
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ราชวงษ์
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงชวนพิศ  ศรีมนตรี
2. เด็กหญิงนิรมล  วงศ์พันทำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฟักอ่อน
4. เด็กหญิงอ้อมดาว  ผดาวัลย์
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ตุระวิภาค
 
1. นางวาทินี  มูลตรีแก้ว
2. นางวาริน  วรรณาวงศ์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนา  ดอนสิงห์
2. นางสาวนารีนาท  หล้าโน
3. นางสาวนิภาพรรณ  ปันหล้า
4. นางสาวสุชาดา  สลาพิมพ์
5. นางสาวอนค์นาฎ  ทองสัน
 
1. นางวาทินี  มูลตรีแก้ว
2. นางวาริน  วรรณาวงศ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาตรา
 
1. นายวาริน  วรรณาวงศ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  เชลงศักดิ์
 
1. นางวาริน  วรรณาวงศ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  สีหามาตร์
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอังคณา  พรมจักร
 
1. นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรตรา  นามวงษา
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ทวิลา
 
1. นายเสนีย์  เชื้อดวงผุย
2. นายชวดล   ศรีนวล
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวนางสาวดวงมุกดา  สาลุนันท์
2. นายปรีชา  จิตรกุศล
 
1. นายชวดล  ศรีนวล
2. นายเสนีย์  เชื้อดวงผุย
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงใจ  ภูมิชูชิต
2. เด็กหญิงนันธิดา  ปรีชา
3. เด็กหญิงนิภาวัลย์  ประกอบนัน
 
1. นางละเอียด  ประเสริฐสังข์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวกานดารัตน์  เทเนตร
2. นายกิตติพงษ์  หลานวงษ์
3. นางสาวนุชนภา  นาโม
 
1. นางอุดมสิน  จันทะวงษ์ศรี
2. นางกิติยา  ชาวหนอง
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายสรศักดิ์  ยอดคีรี
2. เด็กชายโกวิทย์  บุญคงที่
 
1. นายบุญถม  ปุระพรม
2. นายสุพันธ์  ประเสริฐสังข์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - 1. นายสราวุธ  ทองจันทนาม
 
1. นายบุญถม  ปุระพรม
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายนครินทร์  พรมกลาง
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวสิริ  แพนแสง
 
1. นายนครินทร์  พรมกลาง
 
94 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายณัญพล  ศรีเพ็ญรัตน์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายธนากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐพล  พลเตมา
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
97 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวัฒนา  สีลาโล้
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรินทร์  ทองเดช
2. เด็กหญิงเรณู  อินทิรักษ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายกฤษฎา  ศีระพรม
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายธนสรณ์  นิกรเทศ
2. นางสาวอนามิกา  นิกรเทศ
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายกฤษฎา  ศีระพรม
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายกนกพล  แสนจำลา
2. เด็กชายสุรชัย  โพธิ์ศรี
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพา  สว่างแสง
2. เด็กหญิงมาลิษา  วงค์แก้ว
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายสารัช  ตูมโฮม
2. นายเอกพันธ์  บุญประกอบ
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ช่างไชย
2. นางสาวธัญญาลักษ์  ชาภิรมย์
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกมล  เกษร
2. เด็กหญิงนิรมล  สิทธิเสน
3. เด็กหญิงเสาวณี  แสงโลกีย์
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑารัตน์  อนุรักษ์
2. นางสาวศศิธร  ปาคะมา
3. นายไตรทศ  สังกระสี
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณีรัตน์  มาค่าย
2. นางสาวสุธารลดา  นามคาน
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายกฤษฎา  ศีระพรม
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธนากร  แดนศิริมา
3. เด็กชายพลวัฒน์  พลดงนอก
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายกฤษฎา  ศีระพรม
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจิตินา  ชนชิต
2. นางสาวช่อผกา  แสงมีคุณ
3. นางสาวพัชรา  บุบผาโชติ
 
1. นายเจริญ  แดงเจริญ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  พุ่มพวง
2. นางสาววิสุดา  เหล็กวงค์
3. นางสาวเนตรชนก  แย้มกลิ่น
 
1. นายเจริญ  แดงเจริญ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  มากศาลา
2. นางสาวจริยา  ชานกัน
3. นางสาวฐาณัฐจา  วันเนาว์
4. นายบุญเกื้อ  โมกขศักดิ์
5. นางสาวปิยภัทร  พลวิเศษ
6. นางสาวพัชริดา  นารถชัย
 
1. นางสุวาทินี  คำสา
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นางสาวศิริทร  ยรภักดี
2. นางสาวสุดารัตน์  วิณะโรจน์
3. นางสาวเตือนใจ  ไชยสาน
 
1. นายสุรชาติ  นาถธีระพงษ์