สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงภาวนา  ธนุการ
2. เด็กหญิงวรกมล  เศรษฐโสภณ
 
1. นางทิพวัลย์  แก้วกันหา
2. นางดวงใจ  สมบัติบุญสวน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวประวีณา  วิชัย
 
1. นายธนากฤต  เปริน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธีร์จุฑา  ยนยุบล
2. นางสาวพนิดา  จำชาติ
 
1. นางสาววัชรี  อาจวิชัย
2. นางสาวศิรินทร์  หนูช้างเผือก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวภัคธีรา  เกื้อทาน
 
1. นางชนาภา  ไพศาล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อุปแดง
 
1. นางสาวรัตนา  วัฒนะนนท์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์สุวรรณพร
 
1. นางเบญณุรัศมิ์  วิบูลย์กุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.66 เงิน 5 1. นางสาวชุติมา  ห้วยทราย
 
1. MissZhang  Lu
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงกุลภร  อุปริมเตร์
2. เด็กหญิงชญานิศ  โสระเวช
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประนมศรี
 
1. นางอู่ทอง  เพ็งพา
2. นางไพบูรณ์  ทุมโยมา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ภูชัยแสง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร
 
1. นายศิวัธ  สุภาพันธ์
2. นายจักรพงษ์  แก้วตรี