สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อรรถโกวิท
 
1. นางสาวบุษบา  บุญบรรลุ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.75 ทอง 5 1. นางสาวศุภมาศ  ช่อขาว
2. นางสาวสุณัฐดา  เจาะจง
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสุทอ
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  เลแก้ว
2. นายมรุต  กัลยาแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปกรณ์  รูปสวย
2. นายวุฒิวรรณ  จันทร์อ้วน
3. นางสาวศิริพร  ผิวประกายเพชร
 
1. นางสาวอิศรินทร์  จันทร์อัมพร
2. นางสาวทิพวรรณ  โยคะสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวจันทกานต์  ไชยปัญญา
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูนาแวง
3. นางสาวพัชริดา  จันดาวงษ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยคะสิงห์
2. นางสาวอิศรินทร์  จันทร์อัมพร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรีวรรณ  พิทูลทอง
2. เด็กหญิงวีริศรา  นากา
3. เด็กหญิงสุพัชรา  มาปังโม
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ระดีรมย์
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  สีไวย
 
1. นายปิยวุฒิ  ข่วงทิพย์
2. นายกิตติชัย  จันทกอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ศรีผา
2. เด็กหญิงวิภวาณี  คลังทอง
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  นิลเกต
2. นางสาวอุบลวรรณ  วงศ์สูงเนิน
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิตา  สุรินทร์
2. เด็กหญิงมณิสา  ศรีเสน
 
1. นายสุริยา  แสนโพธิ์
2. นางศิริอร  แสนโพธิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดินนท์  พลไชยา
 
1. นายปิยวุฒิ  ข่วงทิพย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุมิตรตรา  ศรีถาวร
 
1. นายสุริยา  แสนโพธิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญเพ็ง
 
1. นายสุริยา  แสนโพธิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิสรา  สุจารี
2. นายสุริยนต์  นพคุณ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  สิทธิจันทร์เสน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรูญ  รูปสวย
2. นางสาวลลิตา  ผากาเกต
3. นางสาววรรณภา  เพ็งทอง
4. นางสาววิภาวดี  สีตุ
5. นางสาวสุมาตรา  ยิ่งเรงเริง
6. นางสาวอนุสรา  วรรณโน
7. นางสาวอินทิรา  น้อยวงศ์
8. นางสาวอุไลรักษ์  สุริวงศ์
9. นางสาวเกษสุดา  นพคุณ
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายกิตติชัย  จันทกอง
3. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพินิดา  จันขันธ์
2. เด็กหญิงมินตรา  น้อยตาแสง
3. เด็กหญิงอภิญาดา  บุตรสา
 
1. นางสาวบุษบา  บุญบรรลุ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นายวรวุฒิ  ทมจันผา
2. นายสิทธิศักดิ์  คุณารักษ์
3. นางสาวอุไรวรรณ  แสนสุภา
 
1. นางสาวธิดากานต์  อินธิ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายพงษ์ธร  ทองคำ
2. นางสาวรัชนีภรณ์  ขอสุข
 
1. นายเอกพล  สระแก้ว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทะมาตย์
2. นางสาวดวงอมร  ภาชนะ
3. นายถิระพล  ผาลี
 
1. นางสาวอลิษา  เต่าทอง
2. นางสาวธิดากานต์  อินธิ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  มณีวรรณ
 
1. นายสุริยา  แสนโพธิ์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พิกุลทอง
2. เด็กชายรัชตะ  นันทราช
 
1. นายสุริยา  แสนโพธิ์
2. นางศิริอร  แสนโพธิ์