สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 19 1. นางสาวอัจฉริยา  เนหล้า
 
1. นางนิศากร  ทองอร่าม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชุ่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงสายสมร  แสงแก้ว
 
1. นายสุริยา   พวาศิริ
2. นางสาวอรพรรณ  ยอดจันทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงชารลอน  สีภา
 
1. นางสาวปริฉัตร  จตุรงค์พรไพศาล