สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวธนัฐถา  พามี
 
1. นางนิรมล  สุวรรณกุศล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  อำนาจ
2. เด็กชายนาคินทร์  ข่ายสุวรรณ
 
1. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวเกษร  สงศรี
 
1. นางสาวปริฉัตร  จตุรงค์พรไพศาล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวชวัลรัตน์  สมีงาม
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  คล่องแคล้ว
 
1. นายนิกรณ์  หนูทอง
2. นางสาววรรณิภา  จำปานิล