สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงยุพาวดี  แพงบุบผา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวเบญจมาศ  ภูบุรมณ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  พรมศรีแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณสิริ  สนธิรัก
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันตกานต์  แสนพันธ์
 
1. นางสาววิริยา  ดวงดูสัน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวสุดารัตน์  มูลกัน
 
1. นางสาวชลธิชา  มัสยามาตย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  แก้วมาตย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โมลา
3. เด็กหญิงอุบลพร  เฉลิมแสน
 
1. นางสาวสุพรรณนิการ์  จำปาชัย
2. นางสาวลลิตา  หวังดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.9 ทอง 7 1. นายทีปกร  ศรีจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  พรมพุทธ
3. นางสาวอัจฉรา  ฤทธิ์พูล
 
1. นางสาวสุพรรณนิการ์  จำปาชัย
2. นายประหยัด  ชัยยะเทียน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินสิงห์
2. เด็กชายอนุชา  หล้ากันยา
 
1. นางสาวธัญพิชชา  นาเสงี่ยม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลสง่าพงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.66 เงิน 19 1. นางสาวพรสุดา  จอมชายสงค์
2. นายศักดิ์ดา  สีสถาน
 
1. นางสาวธัญพิชชา  นาเสงี่ยม
2. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. นายปัญจพล  อุทัยธรรม
2. นางสาวอธิทติยา  ยศสูงเนิน
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
2. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 19 1. นายนพรัตน์  ฉายประดับ
2. นางสาวแพรวนภา  เกษชุม
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
2. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกฤติญา  พลอยกลม
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธินนากร  โล่ห์คำ
2. นางสาววนิดา  อินทฤๅชัย
3. นางสาวเกษชฎาภรณ์  พุ่มไสว
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
2. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิราภา  หอมสมบัติ
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวมะลิวัลย์  กาเผือก
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขวัญชัย  ชัยสงคราม
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัจนันท์  คุนารักษ์
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดารัตน์  จรูญแสง
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนุช  ก้อนแก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดารัตน์  จรูญแสง
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำภูเวียง
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวปิยาอร  จันทะวงศ์
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  แสนสง่า
 
1. นางสาวอภิศรา  นาครภัฎ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงเจริญ
 
1. นางสาวอภิศรา  นาครภัฎ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองมี
2. เด็กหญิงอรัญญา  เสนสอน
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
2. นางสาวอภิศรา  นาครภัฎ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา  ภูพาน
2. นางสาวรักษ์รินทร์  สุพร
 
1. นางสาวดวงพร  แสนภูวา
2. นางสาวอภิศรา  นาครภัฎ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทศพร  ธรรมจักร์
2. นายสฤษดิ์  สารบรรณ
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
2. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์