สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเบญจพรรณ  ชมภูแก้ว
 
1. นายวิมล  พลทะอินทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมลธิชา  สอนสุข
2. เด็กหญิงวรรณภาพร  บำรุง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เดชเมือง
 
1. นางกนิษฐา  ผาสุทร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจเร  รุ่งราวี
 
1. นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 42.8 เข้าร่วม 17 1. นางสาวทิพทิวา  สายบัว
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปฏมาพร  บุตรนนท์
2. เด็กหญิงยลรดี  พระโพธิ์
 
1. นายธีรพงษ์  หมื่นสุข
2. นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล