สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แดงประพันธ์
 
1. นายสังคม  คนเพียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวปิยะภรณ์  แดงประพันธ์
 
1. นายสังคม  คนเพียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรี  สุกทน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นางสาวดรุณี  ทองด้วง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกานดา  เยาวะสัย
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุระพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  สัจจะ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุระพร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวนลพรรณ  อินทร์จันทร์
2. นางสาวนิรชา  พวงสันเทียะ
3. นางสาวบังอร  น้อยยาง
 
1. นางสาววรรวิศา  พานุรักษ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สุระพร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิยะดา  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงศศิประภา  มุงคุณ
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพรรณ  พันธ์ณวงศ์
2. นางสาวฉัตรธิพร  คำหารพล
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
2. นางสาววรรวิศา  พานุรักษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ชายเกตุ
 
1. นายบุญชู  บุตรทีจักร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรชัย  สิทธิบดินทร์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  สาริศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพรรณ  วงค์ปา
2. นางสาวอรทัย  อันไขหน้า
3. นางสาวเบญจรัตน์  บัวอ่อน
 
1. นางสาวอรฤดี  จันทรัตน์
2. นางษมาวดี  จักรโสภา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  สุวงศ์วรรณ
2. เด็กหญิงวิยดา  เศษรักษา
3. นายสุทธิชัย  ไทยแสนทา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เมืองพวน
2. นางอรฤดี  จันทรัตนา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  มะโนศรี
2. เด็กชายอนุชา  ราชสำเภา
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ศรีพันดอน
2. นายปริญญา  อุบลสาร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77.67 เงิน 5 1. นางสาวมรกต  สารทอง
2. นายลัทธพล  ภารไสว
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ศรีพันดอน
2. นายปริญญา  อุบลสาร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนิสา  อาการักษ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  อินธิกาย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายบุญญรัตน์  พิมพ์วัน
 
1. นางมณีวรรณ  วิภาวิน
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอกไม้ทอง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ   นาสิงทอง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ปัดสำราญ
 
1. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
2. นายอนุชิต  พรมภักดิ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนนทวัฒน์  นาเวียง
2. นางสาวมลชุภา  ชมชื่น
3. นายศิวกร  กลมเกลียว
 
1. นางสาวจิราภา  ยวนชื่น
2. นางสาวยุวธิดา  ทัพสุริย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรดา  ซุยโพธิ์น้อย
2. เด็กหญิงวรนุช  คำพองชัย
3. เด็กหญิงอนัญพร  วิเศษนาม
 
1. นางสาวไข่มุก  มูลมี
2. นางสาวศิรินทร  ภูสีดิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรธิภา  คำทอง
2. นางสาวพิมพกานต์  โพธิ์สาฮาด
3. นางสาววรัญญา  โคตรบุตรดี
 
1. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว
2. นางนริศรา  วงศ์อามาตย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวพรนภา  ทันโหศักดิ์
2. นายภานุเดช  ภูด่านวัว
3. นายวทัญญู  สิงห์บุญ
 
1. นางสาวอุมาพร  ศรีโสมชัย
2. นางสาวสุรนุช  ประชุมชน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิราอร  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงศศิพร  สีคูณชัย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
2. นายกิตติ  ลุนอุบล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพตะวัน  ทิพย์เทียม
2. นางสาวภาณุมาศ  แก้วพวง
3. นางสาววริยา  ภิญโญ
 
1. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทะลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายชุติมันต์  ศรีวันคำ
2. นายมณฑล  ประเทืองผล
 
1. นายพิทยา  เสมาสถิตย์พันธ์
2. นายอดิศร  ศรีลาพัฒน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายอติชาติ  ชูรัตน์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ปีกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายนาวา  มะโนศรี
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  สุขเกตุ
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จำปา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทางาม
3. เด็กหญิงจิรนาถ  มุลละคร
4. เด็กหญิงพนิดา  นาคเหลือง
5. เด็กหญิงภินัญญา  สันวงค์
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักร
2. นางสาวอริสา  สุดทวี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นางสาวนิลวรรณ  ทองใคร้
2. นางสาวสุทธิดา  ติดมา
3. นางสาวสุนิสา  กิณรีโดน
4. นางสาวสุภาวดี  แก้ววิลัย
5. นางสาวอัญจิดา  การร้อย
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงนุสรา  เจริญพจน์
2. เด็กหญิงบุษกร  บุญสงค์
3. เด็กหญิงปภานัน  จุฬาคำ
4. เด็กหญิงมัลลิกา  บัวจันทร์
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองนุช
 
1. นางสาวตติยา  สาริโด
2. นางสาวรัชนีกร  โยตะนันท์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬารัตน์  เย็นวัฒนา
2. นางสาวฐิติพร  จันสี
3. นางสาวณัฐชา  ชัยสิริ
4. นางสาวศิริวิมล  พวงศรี
5. นางสาวสิโรบล  รจพจน์
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพรรดิ์  แสนพิสาร
2. นางสาวจารุวรรณ  สำราญใจ
3. นายชัยณรงค์  ภูด่านวัว
4. นายนพรัตน์  สุขดี
5. นางสาวพรรณนิภา  เฮงทองเลิศ
 
1. นายสมภพ  มูลมี
2. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุฐิตา  บุญศรี
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 5 1. นางสาวอมรรัตน์  ประทุมทอง
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสอี่ยมพล
2. เด็กชายภพชนก  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
2. นางสาวสุพัตรา  ภักดีสวัสดิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญยชนก  ฐานะ
2. นายปัญญา  สันประภา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ภักดีสวัสดิ์
2. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 76.2 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรแสน
2. นางสาวนฤธา  จันทะเนตร
3. นางสาวนัฏฐดา  เนตรภักดี
4. เด็กหญิงพรรณลดา  โอรุมปิก
5. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศรีวันคำ
6. เด็กหญิงยุวญาฎา  หลอดเข็ม
7. เด็กหญิงวรรณลดา  ยิ่งยืน
8. นางสาววิไลพร  อือยา
9. เด็กหญิงสุนิตา  ค่ายสูงเนิน
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุ่นหลวง
 
1. นายไพศาล  แพนสมบัติ
2. นางสาวสุภลักษณ์  สันเทพ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -    
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงระลันทิพย์  นนท์ขุนทด
2. นางสาวสุพนิต  อริการนนท์
 
1. นายดาม  ภูมิพันธ์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐิกา  แสนสุรินทร์
2. นางสาวพรชิตา  ศรีลาสิทธิ์
 
1. นายสำราญ  ทองจีน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  โปร่งสูงเนิน
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายนนธวัฒน์  ฤทธิธรรม
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนันธิญากร  พิมพ์ศรี
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พระภูมี
2. เด็กหญิงสุณิสา  สุวรรณใจ
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พลเภรีย์
 
1. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  วิชัยพล
2. นายธนพงษ์  มะหิเดช
3. เด็กชายธีรพงษ์  กรงสันเทียะ
4. นายฤทธี  สีนอ
5. นางสาวเพ็ญนภา  สุริยะพัลลภ
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายกีรติ  ไพรสนฑ์
3. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมบุญทา
2. นางสาวกมลชนก  เรืองเสนา
3. นางสาวกมลนิตย์  ศรีพลเรือน
4. นายกรวิชญ์  จุลโยธา
5. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์แซง
6. นายคุณากร  จันทร์แก้ว
7. นายจักรพรรดิ  แสนพิสาร
8. นางสาวชุตินันท์  ฤทธิ์ประดิษฐ์
9. นายณัฐพร  พันแสน
10. นายณัฐวุฒิ  ไพบูลย์
11. นายณัฐศาสตร์  ลีรัตน์
12. นางสาวทรายทอง  จันทร์เพ็ง
13. นางสาวทิพากร  ศิริคุณ
14. นายธนพงษ์  มะหิเดช
15. นางสาวธนัชชา  สิงห์เสนา
16. นายธีรพล  กงสันเทียะ
17. นางสาวนิธิตา  น้อยธิ
18. นางสาวปภัสสร  แสนบริสุทธิ์
19. นางสาวปาริยา  ราษี
20. นายฤทธี  สีนอ
21. เด็กหญิงลดา  หลีดินซุด
22. นางสาววรัญยา  พิมพ์อินทร์
23. นางสาววันวิสา  วงษ์ณรัตน์
24. นายวีระยุทธ  เฉยทุม
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสาเหม
26. นายสิริภัทร  หัดคำหมื่น
27. นางสาวสุชาดา  สายตา
28. นายสุทิวัส  กุลวงศ์
29. นางสาวสุนิตา  คุณกันหา
30. นางสาวสุนิสา  กินรีโดน
31. นางสาวสุพัตรา  เพี้ยมูล
32. นายอดิเรก  ทุ่งคำ
33. นางสาวอนันธิญากร  พิมพ์ศรี
34. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ
35. นายเทวราช  ภูบัวบาน
36. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมวงค์
37. นางสาวโยธิกา  ฮาดดา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
3. นายทัศรัญ  อุปครราช
4. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
5. นายวราวุฒิ  จินดา
6. นายอภิชาติ  คำสวัสดิ์
7. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
8. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระพงษ์  ราชสำเภา
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุมินตรา  สุภามูล
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ติดมา
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิทนา  แสบงศรี
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอดิศักดิ์  ไตยวง
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิษณุ  พันพิลา
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนทิรา  อ้นพรม
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีเสาวงค์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายญาณุวุฒิ  บัวโรย
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทัศพงษ์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 7 1. นางสาววรรณภา  ชัยรัตน์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยจักร์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  วิเศษศรี
3. นางสาวจุฑามาศ  สงวนนาม
4. เด็กชายชนิกานต์  นาซิน
5. เด็กชายชนินทร์  ทองอาจ
6. เด็กชายชัชฤทธิ์  พร้อมจิตต์
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ธิติชยาพงษ์
8. เด็กหญิงฐานันดร  ชัยปัญญา
9. เด็กหญิงฐาปณี  ต่อซอน
10. เด็กชายณัฐพงศ์  กลาหงษ์
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีรัตน์
12. นางสาวนภาพร  ขุนทอง
13. นางสาวนฤมล  กลมเกลียว
14. นางสาวนัยนา  โสภาไฮ
15. เด็กหญิงนิตยา  โคตรัตน์
16. เด็กหญิงนิราภร  แสนวงค์
17. เด็กหญิงบุษยมาส  โสภา
18. นางสาวปวีณา  โพธิ์ศรี
19. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แดงประพันธ์
20. เด็กหญิงผกามาศ  บุญพั่ว
21. เด็กชายพีรภัทร  พรมมีเดช
22. เด็กหญิงมรกต  ไกยะราช
23. นางสาววรากร  แพงศรี
24. เด็กหญิงวริษา  มะลิ
25. เด็กชายวิศวะ  อิ่มระรื่น
26. เด็กชายศิรวิทย์  กุลวงศ์
27. เด็กหญิงศิรินภา  อยู่สุข
28. เด็กหญิงสรัลชนา  ฉิมพินิจ
29. นางสาวสุธิมนต์  อุทรสาธร
30. เด็กหญิงสุมินตรา  สุภามูล
31. เด็กหญิงอรพิน  พัฒนะแสง
32. เด็กหญิงอรยา  อินคำปา
33. นางสาวอาภัสรา  ภูนพทอง
34. เด็กหญิงอารียา  ศรีหานาด
35. เด็กชายเกรียงไกร  อุปชัย
36. เด็กหญิงเก็จมณี  ผายพันธ์
37. เด็กชายเจษฎาภร  สมาถม
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายวราวุฒิ  จินดา
3. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
4. นายอัณญาพล  ไขทอง
5. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักร
6. นายทัศรัญ  อุปครราช
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอัมพร  สุโสภา
 
1. MissJenny   Lim
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวดรุณี  โพธิ์มูล
 
1. นางสาวอรอุมา  สุขะ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  จันตะนี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สายเนตร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายธวัชชัย  บุญทา
 
1. นางวงเดือน  คนเพียร
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิรามัย  สงคลัง
 
1. นายวิจิตร  พรมกุล
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 13 1. นายฐาปกรณ์  จิกร์จักร
 
1. นางสุรณี  ติดมา
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูนพทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  ป้านภูมิ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายจัดเจน  ไกรรัตน์
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์นักขา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรณุช  ไชยลิน
2. นายชิดนุชา  อองตัน
3. นายปัญญา  แสนชมภู
4. เด็กหญิงอาทิตยา  งามวิลัย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เชื้อชู
 
1. นางสาวศรัญญา  อาจโยธา
2. นายวิจิตร  พรมกุล
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นายณัฐวุฒิ  วรรณดร
2. นางสาวธนภรณ์  ศรีพิลา
3. นางสาวน้ำทิพย์  ชาดี
4. นางสาวอรหัย  ไชยปัญญา
5. นายเทวาราช  ภูบัวบาล
 
1. นางสาวศุภสุตา  เทพรักษ์
2. นายสุกรรณ  โพธิสว่าง
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  กิณเรศ
 
1. นายเวชศักดิ์  หลักชัย
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิดา  เศษมี
 
1. MissYANG  HUIJIE
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยะราช  พรมอุประ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบัญชา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  อองตัน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
1. นายสุกรรณ  โพธิสว่าง
2. นายวิจิตร  พรมกุล
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอดิเรก  พรมจักร
2. นายอนุวัต  สุดา
 
1. นายสุกรรณ  โพธิสว่าง
2. Mr.Luke  Fraser
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  มะโนศรี
2. เด็กชายคุณากร  หาเคน
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์สะอาด
4. เด็กชายทยากร  กิราชัย
5. เด็กชายทิโมธี  นันทา
6. เด็กชายมานุพงษ์  ฉอ้อนศรี
7. เด็กชายสิทธิพร  ธรรมรังษี
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  กุลวงศ์
 
1. นายสังคม  คนเพียร
2. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
3. นายไพริน  เสียระหัง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สูญราบ
2. เด็กหญิงธาริณี  ทองไม้
3. เด็กหญิงระพิน  ภูบานชื่น
 
1. นางพนิดา  แสงศรีเรือง
2. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวจุฑารัตน์  สิงห์พละ
2. นางสาวนิราวรรณ  พาชาตรี
3. นางสาวโมลี  ขานเพราะ
 
1. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
2. นางพนิดา  แสงศรีเรือง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เทพรัตน์
2. นางสาวศันศนีย์  จำปานิล
 
1. นายอภิชาติ  พิมพิสาร
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - 1. เด็กหญิงธัญสิริ  เวียงแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  พิมพิสาร
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายตรีภพ  ศิริพันธุ์
2. เด็กชายอดิศร  พลวงศ์
 
1. นายไพริน  เสียระหัง
2. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - 1. นายณรงค์ฤทธิ์  อินหา
 
1. นายไพริน  เสียระหัง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจิราพร  เสนา
2. เด็กหญิงอนุสรา  ดวงตา
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวสาวิตรี  ธงอาษา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หัสดร
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายธีระวุธ  ศรีสุลัย
 
1. นายอภิชาติ  คำสวัสดิ์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวทัศนีย์  นิลโคตร
 
1. นางปภัสสร  ข่วงทิพย์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนุกูล  จอดนอก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูด่านวัว
 
1. นางทิพวัลย์  ถือศิล
2. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยจักร
2. เด็กหญิงสุนิษา  สุวรรณหอม
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณากร  หอมสมบัติ
2. นายยุทธพงษ์  โสภากัน
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คะดุน
2. เด็กชายธีรภัทร์  วาจาสัตย์
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ชัยอมรวานิช
2. นายสุธาศิน  สุขเกตุ
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายจิรัฐ  ธานีวรรณ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชัยสิริ
 
1. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
2. นางทิพวัลย์  ถือศิล
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  บุตนาม
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ชมชื่น
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  นาเวียง
2. นางสาววิไลลักษณ์  มัชฌิโม
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายวงศกร  ปัดสำราญ
2. นายไกรฤทธิ์  ชัยศิริ
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์อนันต์  แก้วกรด
2. นางสาวภัททิรา  วิสิฐจารุพงศ์
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาวุฒิ  กุดเสนา
2. นายวรากร  สุพร
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
 
98 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลิศรา  คนหาร
2. เด็กหญิงปิณิดา  เตโช
3. เด็กหญิงพรพนิต  มัชฌิโม
 
1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
99 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  บุญประโคม
2. นางสาวนิศารัตน์  คำเสนาะ
3. นางสาวอภิญญา  โสภาจร
 
1. นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน
2. นายกิติพงษ์  สัพโส
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  ออระศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงหา
 
1. นายวิศรุต   สมบัติบุญสวน
2. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิ์ธง
2. เด็กหญิงกาลวรรณ  พรมสัง
3. เด็กชายธราทิพย์  หวังทำ
4. เด็กชายธีรภัทร  อินทลิน
5. เด็กหญิงสุนิสา  อัมชุฤทธิ์
6. เด็กหญิงอภิภาวดี  ทันโหศักดิ์
 
1. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
2. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 9 1. นางสาวกนกพร  นาเขียว
2. นางสาวขนิษฐา  พลาหงษ์
3. นางสาวจิตรานุช  สุวรรณหอม
4. นางสาวนริศรา  อินแผ่น
5. นางสาวอภิญญา  ยะหัวดง
 
1. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
2. นางสาวขนิษฐา  แวไธสง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เข็มมาหอม
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ภูอ่าว
3. เด็กหญิงอันธิดา  สมศรี
 
1. นายสมเจตน์  หาญมนตรี
2. นายสมพร  กมลธรรม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวภัคจิรา  อุคำ
2. นางสาววณิดา  สาธรรมชัย
3. นางสาวสิรินทรา  ราษี
 
1. นายสมเจตน์  หาญมนตรี
2. นายสมพร  กมลธรรม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  บูรณะขจร
2. เด็กหญิงสุนิษา  ทิจำปา
3. เด็กหญิงสุราลัย  พันบท
 
1. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
2. นางทิพวัลย์  ถือศิล
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชรินธร  เพียป้อง
2. นางสาวนุชจรี  ศรีพันดอน
3. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ
 
1. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
2. นางทิพวัลย์  ถือศิล
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  โมลา
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  บุญบรรลุ
3. เด็กหญิงอลิตชา  สาระบรรณ
 
1. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
2. นางทิพวัลย์  ถือศิล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  ชัยสุวรรณ์
2. นางสาวสุวญา  คูณสิงห์
3. นายอดิศักดิ์  นนทะมาตร
 
1. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
2. นางทิพวัลย์  ถือศิล
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวารณา  เวียงสมุทร
2. เด็กหญิงวนิดา  ทองสุข
3. เด็กหญิงอรสา  ศรียะเมือง
 
1. นางทิพวัลย์  ถือศิล
2. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาพร  สิทธิลัย
2. นางสาวนัฏฐดา  เนตรภักดี
3. นางสาวนุชนารถ  พรพันธ์นุกูล
 
1. นางทิพวัลย์  ถือศิล
2. นางสาวเยาวพา  ยอดทุม
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ออกศรี
2. เด็กหญิงชุติพร  ต้นกัลยา
3. เด็กชายปริญญา  พลอามาตยี
 
1. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
2. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวกุลธิดา  อรกุล
2. นางสาวชุชาดา  สายตา
3. นางสาวอภิญญา  พลหมอ
 
1. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
2. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง