สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  แต้มคำภีร์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  นาพัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงคนิชา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงจรรยา  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงอนุชา  สถาพร
 
1. นางสาววรรณนิสา  ปานิเสน
2. นางสาวอรทัย  อินทะกนก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายปรุฬห์  เเววศรี
2. เด็กชายราชศักดิ์  สนิทชน
 
1. นายสุรชัย   จันทร์เพ็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายปรทัศน์  เเววศรี
2. เด็กชายไกรสร  เเสนศรี
 
1. นายสุรชัย   จันทร์เพ็ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาถมทอง
 
1. นางสุวคนธ์  สิงหะหล้า
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 21 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ดับนก
2. นางสาวอักษร  ครองยุติ
 
1. นางสุวคนธ์  สิงหะหล้า
2. นางสาววรรณนิภา  ปานิเสน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 14 1. นางสาวณัฐกมล  วรรณโนมัย
2. นายมนต์สิทธิ์  สายสิม
 
1. นางสุวคนธ์  สิงหะหล้า
2. นางสาวอรทัย  อินทะกนก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 17 1. นายกฤษฎา  ลาภูมี
2. นางสาวปฐมพร  พันธ์เดช
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
2. นางสาววรรณนิภา  ปานิเสน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โคตะพัฒน์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เคนซ้าย
 
1. นายวิรัตน์  เจริญดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายเกรียงไกร  ชัยปาน
 
1. นายวิรัตน์  เจริญดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายธวัชชัย  พรมเสนา
 
1. นายวิรัตน์  เจริญดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายจอมขวัญ  สุพร
2. นายสงบ  บุญหล่อ
3. เด็กชายสุวัฒน์  สุวานนท์
 
1. นายพัทธพร  ชินทะวัน
2. นายสุรชัย   จันทร์เพ็ง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกฤษฎา  ราภูมี
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรสุดา  หอมสมบัติ
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทิพร  พรมสอน
2. เด็กหญิงวิรากานต์  บุญเเสง
3. เด็กหญิงศรีวิลัย  ลาคำ
4. เด็กหญิงศิริพร  คำกลม
5. เด็กหญิงเเพรทอง  ประทุมทอด
 
1. นายพัทธพร  ชินทะวัน
2. นายสุรชัย   จันทร์เพ็ง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริยา  กองเกิน
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันดาวงศ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์เดช
 
1. นางวิกานดา  เจริญดี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  โคตะพัฒน์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  วรรณสา
3. เด็กหญิงลำใย  ชัยปาน
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
2. นางสาววรรณนิภา  ปานิเสน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาณ  มุ่งหมาย
2. เด็กชายพล  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายสุภณินห์  ทองเฟื้อง
 
1. นายวิรัตน์  เจริญดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวช่อลดา  แววศรี
2. นายนิธิ  ต่อสกุล
3. นายวาสุต  ศรีพุทธา
 
1. นายวิรัตน์  เจริญดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติมา  ราภูมี
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  ชมพร
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ดวงจันทร์โชติ
 
1. นายนิรุต  อุดมศักดิ์
2. นางสาวอรทัย  อินทะกนก
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารากร  ฤทธิ์สะอาด
2. เด็กหญิงปริญญา  เชื้อหนองขุ่น
3. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
2. นางสุวคนธ์  สิงหะหล้า