สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 21 1. นางสาวฆราวัณณ์  แสนดวง
 
1. นางวิกานดา  เจริญดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  เเก้วกาโสก
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  นาพัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 15 1. นางสาวนฤมล  พลพันธ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  นาพัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายสถาพร  เหล่าสิงห์
 
1. นางวิกานดา  เจริญดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายราชานนท์  แสนณรงค์
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยปาน
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายหลักเพชร  ห้วยทราย
 
1. นายธีระพันธ์  ศรีน้อย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 17 1. นางสาวประภัสสร  นารีนุช
2. นางสาวอชิรญา  ศรีทอง
3. นางสาวอนุรดี  สีหลิ่ง
 
1. นางวิกานดา  เจริญดี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายธนากรณ์  หลักกอ
2. นางสาวเกษร  สิงหบุตร
 
1. นายนิรุต  อุดมศักดิ์