สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซกา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศศิริ  กุลตา
 
1. นางพรทิพย์  อันมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวปนัดดา  แสงเสน
 
1. นางสาวสุพรรณี  วงษ์พิมพ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพนิดา  บุตรหลอด
2. นายอดิศักดิ์  ศรีสิน
 
1. นางสุจิตตา  สมสาร์
2. นายปรีชา  จำปาทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีเพชร
 
1. นายกระบี่  สุกทน
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมุธิตา  เพียรชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พระผล
3. เด็กหญิงเฮือง  หมิงจู
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีนาทม
2. นางสาวอัญชลียา  บุญระมี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์ภูมิ  จะดี
2. เด็กหญิงวิราภรณ์  ป้องเทพ
 
1. นายพเยาว์  จันทะราช
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยณัฐ  สังข์วัง
2. นายธีรนันท์  อุปเสน
3. นายเกริกฤทธิ์  มั้นคูณ
 
1. นางวารี  แก้วศิริ
2. นางสาวเนาว์รัก  พรมนาค
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.9 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงอรสา  ฮาดดา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  มีสัตย์
 
1. นายกมลรักษ์  ใบธรรม
2. นางสาวอัศฎาภรณ์  แดงทำมา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฟุ้งฟ้า  สิมมาลา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ฮาดดา
3. นางสาวใบเตย  ปาสา
 
1. นางนภัสรา  พลวิวัฒน์
2. นางพัฒตราภรณ์  แสนโหน่ง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจณิศตา  วรรณปะเข
2. เด็กหญิงปวีณา  แซ่โล้
3. เด็กหญิงรัตนกร  จำปากุล
 
1. นางสาวเกศสุดา  โกภา
2. นายอรรถพล  มาตย์สุริย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยวนจิตร  พรมรัตน์
2. นางสาวศิริประภา  บุญใส
3. นางสาวเพียงโสม  สุทธิประภา
 
1. นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ
2. นายกิตติยา  วงชาชม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชฎา  ไล่ยะรัตน์
2. เด็กหญิงอารุวรรณ  อินทริง
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุขสบาย
 
1. นายภัทรพล  ไปเจอะ
2. นางสาวนงลักษณ์  วังวิสัย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุสุมา  แก้วดวงดี
2. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณสาร
3. นางสาวแพรพลอย  อ้อยรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรัชยา  โจมสติ
2. นางสาวสุพัตรา  พันโภคา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัตน์ติกร  นางาม
2. นายอลงกรณ์  พลราชม
 
1. นายองค์อาจ  ป้านภูมิ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายธีระยุทธ  จุมแพง
2. เด็กชายโมกร์เมธัส  นาเมืองรักษ์
 
1. นายองค์อาจ  ป้านภูมิ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายวรุตม์  แน่นอุดร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  นคะจัด
 
1. นายองค์อาจ  ป้านภูมิ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีหาวงษ์
2. เด็กหญิงจิรฉัตร  ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงยุพาพร  บุญเกิด
4. เด็กหญิงรัศมี  ศรีหาวงษ์
5. เด็กหญิงอรนรินทร์  ปัญญารส
 
1. นายบุญศรี  อินนะระ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตร
2. นางสาวกัลยารัตน์  แสนแพง
3. นางสาวธัญญารัตน์  ชัยบัณฑิต
4. นางสาวปริศนา  ชินวงศ์
5. นางสาววิไลลักษณ์  ประมาโย
 
1. นายพงศ์ศานต์  หลินกาญจนบุตร
2. นางสาวธารารัตน์  สารีโพธิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  วงจอม
2. นายก้องนเรนทร์  จันผาย
3. นายณัฐพงษ์  มีแฮด
4. นายณัฐพงษ์  ดาสามผง
5. นางสาวธมนวรรณ  ฤทธิวงค์
6. นายธีรภัทร  หงษ์สวรรค์
7. นางสาวพัชรีพร  สืบสม
8. นางสาวรัตนา  โคตบูรณ์
9. นางสาววลัยภรณ์  ศักดา
10. นางสาววิมลรัตน์  วิลัยพิษ
11. นางสาวศศิประภา  แก้วเชื่อม
12. นายสราวุธ  สืบสาย
13. นางสาวสุดารัตน์  ภูคงผา
14. นางสาวหยาดพิรุณ  มนทาน้อย
15. นายอครเดช  พลีจันทร์
16. นายอภิเศก  นวลจันทร์
17. นางสาวอรวรรณ  นิยม
18. นางสาวเดือน  ภูแดนแก่ง
19. นายเอกรินทร์  กลิ่นอ้ม
20. นางสาวโยษิตา  จันทร์อ้วน
 
1. นางสำราญ  จำปาทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  โหง่นลุน
2. นางสาวกุสุมา  แก้วดวงดี
3. นางสาวขวัญนภา  เรืองสา
4. นางสาวจินตนา  นิลคง
5. นางสาวดอกแก้ว  ใต้สันเที๊ะ
6. นางสาวธัญญารัตน์  โคตรสวรรค์
7. นายนิพัทธ์  พลราชม
8. นางสาวนิสาชล  แสดง
9. นายภานุพงษ์  ประวัติ
10. นางสาวมิ่งขวัญ  ฮาดดา
11. นางสาววนัสนันท์  ช้างอ่อน
12. นางสาวศริญญา  แก้วนาง
13. นางสาวศุลีพร  จอมคำสิงห์
14. นายอดิเทพ  นาเมืองรักษ์
15. นางสาวอรญา  ชัยบัณฑิต
16. นางสาวอรยา  แจ่มจันทร์
17. นางสาวอัยรดา  จันทะ
18. นางสาวอาทิตญา  บุญเฮี๊ยะ
19. นางสาวอารีรัตน์  อารีรมย์
20. นางสาวไพรวัลยา  สัตย์ธรรม
 
1. นายสำเริง  วิลาวัน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 9 1. นางสาวรัตนากร  ปัญญารส
2. นายวัชรินทร์  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวจันทิรา  นวลมณี
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวรรณ  แก่นท้าว
2. นางสาวจุฑามาศ  ช่วงไชย
3. นางสาวธีรนาฏ  พรมพันห่าว
4. นางสาวประภัสสร  พรหมดมภ์
5. นางสาวมะลิกาญจน์  ฤกษ์ชัย
6. นางสาวมัณฑนา  หิรัญราษฎร์
7. นางสาวศิริยา  การะคำ
8. นางสาวสายฝน  ลอดไทสง
9. นางสาวสุนิตา  ฤกษ์ชัย
10. นางสาวสุนิษา  แสนโสภา
11. นางสาวสุภนิดา  บุญมี
12. นางสาวอภิญญา  สินวร
13. นางสาวอารยา  เบ้าคำ
14. นางสาวอุทุมพร  ภูสีน้ำ
15. นางสาวโสภิณ  พรมรินทร์
 
1. นายวันเฉลิม  ไชยยงค์
2. นายธรรมรักษ์  พวงมาลัย
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกติญา  พวงชมภู
2. เด็กหญิงเพื่องลดา  จันทร์โคตร
 
1. นายธงชัย  พลวิวัฒน์
2. นางผกาวรรณ  โพธิ์สว่าง
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวสริฏา  เดชา
2. นายอเนกพงษ์  ป้องนอก
 
1. นางดวงใจ  สงอุ่มจารย์
2. นางสาวเกษแก้ว  จันทร์แดง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ชนะสอน  สำโรงพล
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ออทะขันธ์
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิรุณ  แซ่ลี้
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวชุติมา  เดชโฮม
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปานบุญ
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  องอาจ
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์เกศร  ฮาดดา
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภารตี  ประวัติ
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจนณรงค์  แผนทอง
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  หลวงหลาด
2. นายกฤษณะ  ด้วงชรา
3. นายคุณัฐ  อุทโท
4. นายจักรี  เทษาวงค์
5. นางสาวจุฑามาศ  ชุมพุง
6. นายชลทิศ  กั้วพูล
7. นางสาวชุตินันท์  สุขตะ
8. นางสาวณัฐชยา  เงินชาลี
9. นายทศพล  เพ็งสวรรค์
10. นางสาวธีรนาฏ  พรมพันห่าว
11. นางสาวนริศา  วินทะไชย
12. นายนากะตะ  ทองสด
13. นางสาวปภัสสร  ประจักษ์โก
14. นายประสิทธิ์  พันพรม
15. นางสาวปรียานุช  เสน่หา
16. นางสาวปาริชาติ  จันสีไว
17. นางสาวภาวิณี  ทองแดง
18. นายภาสกร  ริยนิจ
19. นางสาวมานิดา  สุสีวงศ์
20. นางสาวรัชณีกร  ชัยบัณฑิตย์
21. นายวงศธร  ชนะพันธุ์
22. นายวรัญญู  สุกทน
23. นางสาววิยะดา  ผินตระการ
24. นางสาววิริยา  ทองแดง
25. นายวุฒิพงษ์  วรจิตร
26. นายศิริวัฒน์  โสภาพ
27. นางสาวสุดารัตน์  เจนวิถี
28. นายหลักเมือง  สืบสิงห์
29. นายอธิวัฒน์  ไตรยราช
30. นางสาวอรปรีญา  ปัญจะพันดอน
31. นางสาวอาราญา  แขกวันวังค์
32. นางสาวเขมมาภรณ์  กันยาง
33. นางสาวเจนจิรา  ศรีบุรมย์
34. นางสาวเฟื่องรัตน์  สืบศรี
35. นายเอกพันธ์  สืบสิงห์
36. นายไอคิว  มาลาทอง
 
1. นายกัญหา  สุมังคะ
2. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิษณุชัย  สุวรรณราษฎร์
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศินิภา  หล้าฤทธิ์
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  แสนแพง
 
1. นางศุพิสรา  ณรงค์ชัย
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทามี
2. เด็กหญิงจิราพร  ดีมิตร
3. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  อธิพัฒน์วัฒนกุล
4. เด็กชายนันธพงศ์  ฟองสีถง
5. เด็กหญิงนุชนารถ  มหานิล
6. เด็กหญิงปทิตตา  เกริกธนนท์
7. เด็กชายมาโนช  จันทร์สว่าง
8. เด็กชายวิษณุชัย  สุวรรณราษฎร์
9. เด็กชายอชิรวิชญ์  ไตรพิมพ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  รังษา
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิติยา  บุตรพรม
2. นายจักรพรรดิ์  จันทะลารักษ์
3. นายชลทิศ  กั่วพูล
4. นายชาญชัย  บริญาณ
5. นางสาวปภัสสร  ประจักษ์โก
6. นางสาวรัชณีกรณ์  อย่าสวย
7. นางสาววันเพ็ญ  ไร่ประเสริฐ
8. นางสาวศิรินภา  น้อยภูธร
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังษา
10. นายเฉลิมศักดิ์  คุณาคม
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรไพริน  เชื่ออ่อน
2. นางสาวรัชดา  ดาสามผง
3. นางสาวศิริมา  กระดานราษฎร์
4. นางสาวสุจิตรา  บุญเรือง
5. นางสาวอรัณยา  เสือดี
6. นางสาวอริษา  เสือดี
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะธิดา  สิงห์นนท์
 
1. นายจิระศักดิ์  โฮมพิมพ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงธัญชนก  โสมศรีแพง
3. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ลุนไธสงค์
4. เด็กหญิงมาริษา  เปอินทร์
5. เด็กหญิงอินทุุอร  แก้ววิชัย
 
1. นางประพิมพร  วงศ์พุทธา
2. นางสาวอารยา  ไกยะฝ่าย
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 1. นายกฤษณะ  วงจอม
2. นายณัฐพงษ์  มีแฮด
3. นางสาวนิรชา  วิเศษดำรงกูล
4. นายภควัต  ทองคำ
5. นายสราวุธ  สืบสาย
 
1. นายยศดนัย  จงเกษกรณ์
2. นางสาวอาริตา  บุญปากดี
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทะเส
2. เด็กหญิงพรรสุดา  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงอาริญา  ดงรังศรี
 
1. นางพิมพิไลลักษณ์  ศรีมาลา
2. นายทรงศักดิ์  เขียวคำ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวจรัสพร  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวจิณห์นิภา  ทองปั้น
3. นางสาวลลิตา  อู่รัศมี
 
1. นางพิมพิไลลักษณ์  เขียวคำ
2. นายทรงศักดิ์  เขียวคำ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.69 ทอง 4 1. นายกรดนัย  ประการแก้ว
2. นายภูมินทร์  เขียวคราม
 
1. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
2. นางสาววิลันดา  จันทร์ทะคาม
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวศรัณยา  เจริญสุข
2. นางสาวอติชา  แช่มชื่น
 
1. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
2. นางสาววิลันดา  จันทร์ทะคาม
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวรขันธ์
2. เด็กชายธรรมรินทร์  เทศารินทร์
 
1. นางสาวพงษ์ลดา  กองพิลา
2. นางสุพรรณี  ชินเฮือง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวจิรนันท์  สมบูรณ์
2. นายธวัชชัย  ตะโกนอก
 
1. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
2. นายปฏิวัติ  อินนะระ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายจิรายุ  สุขผ่อง
2. นายธรรมรักษ์  เทศารินทร์
 
1. นายเจษฎา  แสงจันทร์
2. นางศุภิสรา  ณรงค์ชัย
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีชาวนา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปะตา
3. เด็กหญิงบุญทิวา  วรพฤกษ์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  เชื้ออ่อน
5. เด็กชายยุติธรรม  อยู่เย็น
6. เด็กหญิงรัตติกาล  ชิณวงศ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำภูษา
2. นางสาวนิ่มนวล  วงศ์ท้าว
3. นางศรีอำพร  ศรีนาทม
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.41 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ศิริ  ดวงเกตุ
2. นางสาวรานีพร  สีชาวนา
3. นางสาววนิดา  บุตรโส
4. นายสรเดช  คะสาราช
5. นายหลักเมือง  สืบสิงห์
6. นายเอกพันธ์  สืบสิงห์
 
1. นายวันชัย  ศรีนาทม
2. นางศรีอำพร  ศรีนาทม
3. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงศรีเรือง
2. เด็กหญิงพัชนิดา  สุขอาชา
3. เด็กหญิงสุนิสา  กรรทราช
 
1. นางสาวนิ่มนวล  วงศ์ท้าว
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวปิยะธิดา  ศรีทะนีทอก
2. นายวุฒิพงษ์  พวงแก้ว
3. นางสาวเรืองรอง  กุลจินดา
 
1. นางสาวนิ่มนวล  วงศ์ท้าว
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปิตะพงษ์
2. เด็กชายสร้อยสุดา  สุกทน
3. เด็กหญิงอารียา  ชนะดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำภูษา
2. นางสาวนิ่มนวล  วงศ์ท้าว