สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สาวก
 
1. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 19 1. นางสาวพิมลวรรณ  นพน้อม
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดีช้อย
 
1. นางบุปผา  ทิ้งแสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกมลชนก  สุวรรณ
2. นางสาวปรียานุช  ถวิลการ
3. นางสาวพรนภา  แสงวิเชียร
 
1. นายยุรนันท์  บัวภา
2. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 20 1. นางสาวชลดา  โพธิ์คำ
2. นายปิยพงษ์  โคตรธารินทร์
 
1. นายจำเนียร  โพสาวัง
2. นางสาวนัยนา  ศรีบุญเรือง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. นายจักรี  ชัยมัฌชิม
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์