สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อุปฮาด
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง 12 1. นางสาวลลิตา  นนตานอก
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวสุธิดา  ตันโยธา
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  การินทร์
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิดา  คำผาย
2. เด็กหญิงรุ่งภัสสร  ปวงสุข
 
1. นางสาวอมร  สมพร
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวผ่องใส  ศรีพิทักษ์
2. นางสาวสุนิสา  บุญชู
3. นางสาวเสาวณีย์  ภาคพรม
 
1. นายสามารถ  สุคุณพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมบัติศรี
2. เด็กชายภรัณยู  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงรินรดา  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันเงิน
2. นางสาวโชติมา  โรจนเศรษฐกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมินทร์  มุนศรีนวน
 
1. นายนิคม  แป้นแจ้ง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประสิทธิ์  พรมโยธา
2. เด็กชายพงษ์เทพ  สิทธิเสน
3. เด็กชายพัชรพล  ศรีโชค
4. เด็กชายวรพงษ์  จุลแดง
5. เด็กชายไพศาล  ชมพล
 
1. นายนิคม  แป้นแจ้ง
2. นางสาวฐิติพรรณ  พันธุ์คณิศร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวชิดชบา  วงศ์งาม
2. นางสาววารุณี  การินทร์
3. นางสาวสุพรรณิการ์  จันทราเนตร
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  วงษ์สว่าง
2. นางสาวอมร  สมพร
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขัติยา  พาชื้น
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นวนิยม
3. เด็กหญิงจีรุญาภาย์  จันทร์น้ำคำ
4. นางสาวชัชฎาพร  ด้วงหว้า
5. เด็กชายนพดล  กมลจิตร
6. เด็กชายนิติ  จันทร์วงศ์
7. นางสาวนุสรา  สุขวัน
8. เด็กชายปิยะพงษ์  มหาสมิตร
9. เด็กหญิงพาณีจันทร์  ภาคพรม
10. เด็กชายภูมินทร์  มุนศรีนวล
11. เด็กชายมินทราดา  พุฒเครือ
12. นายวายุ  สุขวัน
13. เด็กหญิงวิมลิน  แสนมนตรี
14. นายสินธุ  พนมมาศ
15. นางสาวสุดารัตน์  ศรีหมุดกุล
16. เด็กชายสุทธิดล  หลานวงศ์
17. เด็กชายสุนทร  ชัยมาตร
18. เด็กชายสุริยงค์  ทองสม
19. นางสาวสุุเบ็ญญา  หงษ์จุมพล
20. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทียนไทรสงค์
21. นายอดิศร  จันทร์ลาน
22. เด็กชายอดิศักดิ์  วิกุลเทพ
23. นายอดิศักดิ์  คำแดง
24. นายอภิชัย  จันทร์ลาน
25. นางสาวอาภาพร  อินทะวัน
26. นางสาวเครือวัลย์  ชาวชอบ
 
1. นายจักรี  วงษ์อักษร
2. นายนิคม  แป้นแจ้ง
3. นางสาวฐิติพรรณ  พันธุ์คณิศร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติพร  ประการแก้ว
2. เด็กหญิงพัชดา  อะภัย
 
1. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
2. นางสาวพัดชา  ศรียัง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นายพิศุทธิ์  ครูลอง
2. นายอนุชัย  ทองเหลือง
 
1. นายประดิษ  พรมจันทร์
2. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. นายสุรศักดิ์  สิทธิยา
2. นายเจษฎา  เก็ดโสภา
 
1. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
2. นางสาวพัดชา  ศรียัง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายจิรเดช  พลเยี่ยม
2. นายอัษฎาวุธ  จำเริญ
 
1. นายประดิษ  พรมจันทร์
2. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวขวัญชนก  ศิริรัตน์
2. นางสาวณัจยา  เวียงคำ
3. นางสาวอมรทิพย์  พละมา
 
1. นายประดิษฐ์  พรมจันทร์
2. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นางสาวจิราพรรณ  พาชื่น
2. นางสาวพรชิตา  ลาพงษ์
3. เด็กหญิงศลิษา  พาชื่น
4. นางสาวสิรีธร  จำปาบุรี
5. นางสาวสุพัตรา  เดชะบุญ
6. นางสาวเอมนิภา  สุขดี
 
1. นางอมร  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวผ่องเพ็ญ  พะชะ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.87 ทอง 7 1. นายพลพรรดิ์  สมบัติศรี
2. นางสาววิสุดา  อุทัยบาล
3. นางสาวสุดารัตน์  กระทู้นันท์
4. นางสาวสุพัตรา  ติธรรม
5. นางสาวอุทุมพร  พวงไทสงค์
6. นางสาวแววตา  ไชยสงคราม
 
1. นางอมร  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวผ่องเพ็ญ  พะชะ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  ประสมสุข
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สงสุข
3. เด็กหญิงอรทัย  วรสาร
 
1. นางอมร  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวผ่องเพ็ญ  พะชะ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นางสาวทัศนาพร  สังกะสี
2. นางสาวประภาพรรณ  สุทธิประภา
3. นางสาวพัชรินทร์  สุขวรรณ์
 
1. นางอมร  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวผ่องเพ็ญ  พะชะ