สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 1. นายสมโภชน์  พรมหืด
2. นายอภิเชษฐ์   ยาตรา
 
1. นางสาวอรทัย  ภูอกิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาววรรณพร  เวียงคำ
2. นายสุริยันต์  เม่นพรม
3. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวโชติมา  โรจนเศรษฐกุุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 21 1. นางสาวพรเพชร  จันทวงศ์
2. นางสาววราพร  เอกสพัง
 
1. นางสาวพัชรี  หาได้
2. นางประมร  ภูถูกเงิน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ละศรีจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โมรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปิ่นสา
 
1. นางสาวจิราพร  ต่ายบุญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.1 เงิน 10 1. นางสาวสุธิดา  พาวงค์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โมรัตน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงนิศาชล  ศรีกา
2. เด็กหญิงศลิตา  อรุณเดช
3. เด็กหญิงศศิธร  ไชยยนต์
 
1. นางสาวอมร  สมพร
2. นายศักดิ์ณรงค์  วงษ์สว่าง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองบ่อ
2. เด็กชายสมเดช  การินทร์
 
1. นางสาวพัดชา  ศรียัง
2. นายนาถดนัย  โชติจำรัส
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายอภิสิทธิ์  โฮมชัยวงศ์
2. นายไกรวิชญ์  เข็มศิริ
 
1. นางสาวพัดชา  ศรียัง
2. นายนาถดนัย  โชติจำรัส