สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีจอมวัง
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 10 1. นางสาวจิราภรณ์  คนคร่อง
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงผกาวดี  คินรัตน์
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 21 1. นางสาวนิตยา  บุญไมตรี
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวอารียาภรณ์  มินทระ
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิจิตรา  วงศ์ศิลปชัย
2. เด็กหญิงศิริวัน  พรมรักษ์
 
1. นายสำราญ  เพชรคนชม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 13 1. นายวัชรพงษ์  ธรรมจิตร์
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจินตนา  บุญสิทธิ์
2. นางสาวชลธิกา  ชัยรถ
3. นางสาวพัชญา  ยางศรี
 
1. นางสาววงศ์จันทร์  พรมชินวงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงอุทุมพร  สุริเยศ
 
1. นางสาววงศ์จันทร์  พรมชินวงศ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  สงเคราะห์
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำโพธิ์
2. เด็กชายธนาวุธ  โลกานินทร์
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ปัคมา
 
1. นางสาววรรณนิศา  ภูดวงดาด
2. นางสาวกัณณิกา  อุนารัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นายคมสันต์  โยธิกุล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ชมพันธ์ุ
3. นายอนุวัตร  สาระพันธ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โสดา
2. นางรัชณีย์กร  ผาสุข
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยแพง
2. เด็กหญิงปานชีวา  ขุมทอง
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  มณีสุทธิ์
 
1. นางสาววรรณนิศา  ภูดวงดาด
2. นางสาวกัณณิกา  อุนารัตน์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.8 เงิน 12 1. นางสาวจันจิรา  โคตรักษา
2. นางสาวจีราภรณ์  ดวงจันทร์ดา
3. นางสาวอรณิช  ยิ่งสวัสดิ์
 
1. นางฉัตรลดา  สุวรรณไตร
2. นางสาวสุดารัตน์  โสดา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 -    
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 12 1. เด็กชายกัมปนาท  กันตังกุล
 
1. นายจักรภัทร์  จันทสาร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 9 1. นางสาวมณีรัตน์  หัสดำ
 
1. นายอาทิตย์  ทีหอคำ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมา
2. เด็กหญิงดุสิตรา  จันทสาร
 
1. นางยุพา  คชาสัมฤทธิ์
2. นายจักรภัทร์  จันทสาร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 1. นายฉัตราวุธ  ศรีหานนท์
2. นางสาวสุภาพร  เกื้อสูงเนิน
 
1. นางยุพา  คชาสัมฤทธิ์
2. นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธรัญญา  สินหนัง
2. เด็กหญิงวรัญญา  มุงคุณแสน
 
1. นายนิยม  พลลาภ
2. นายสมแพง  อินอาน
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 15 1. นายกฤษณะ  สีไทย
2. นางสาววทัญญุตา  ไตรยวงศ์
 
1. นายนิยม  พลลาภ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายอนุชา  อนันต์
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายทศพล  รอดอุปโป
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายจรัญ  มาค่าย
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวชลธิชา  สวนลา
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิสริยา  พิมโต
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาวเนตรอัปสร  คุ้มไพทูรย์
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวกรองทอง  คุ้มมิตร
2. นางสาวนิตยา  บุญไมตรี
3. นางสาวศศิประภา  แดนเขต
4. นางสาวศิดาภา  แดนเขต
5. นางสาวสุพรรณี  นันตะริ
6. นางสาวอภิสรา  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
2. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรณฤทธิ์  มินทระ
 
1. นายวินัย  นาจันอ่อน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 11 1. นางสาวทิพรัตน์  เสนาช่วย
 
1. นางสาวนุชรีพร  จันทาศรี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงอังคณา  ผาสุราษฎร
 
1. นายวินัย  นาจันอ่อน
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวอภิญญา  คำพิลา
 
1. นางสาวนุชรีพร  จันทาศรี
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวาสนา  สีนาคา
 
1. นายวินัย  นาจันอ่อน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.3 เงิน 9 1. นางสาวยุภาวดี  จันทวี
 
1. นางสาวนุชรีพร  จันทาศรี
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  สองสอน
2. เด็กชายถนอมทรัพย์  ทัศบุตร
3. เด็กชายธีรภัทร  พูลเพิ่ม
4. เด็กชายพยงค์  พรมประพันธ์
5. เด็กชายภัทรพล  โยวะกา
6. เด็กชายยุทธนา  คำพิลา
7. เด็กชายศรัณย์  คำพินันท์
8. เด็กชายอรรถพร  พุฒซ้าย
 
1. นายอาทิตย์  ทีหอคำ
2. นายวินัย  นาจันอ่อน
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญา
2. เด็กหญิงอัญชนิกา  สรุปราษฎร์
3. เด็กหญิงเมลาวี  ฮาราลด์
 
1. นางนงคราญ  พลลาภ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขัตติยา  วงษ์ระคร
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทลาด
3. นางสาวศิริพร  เมืองแพน
 
1. นางนงคราญ  พลลาภ
2. นายนิคม  พลลาภ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงพรรณวิสา  ใหม่ชัย
2. เด็กหญิงพรสุดา  มารศรี
 
1. นายวินัย  นาจันอ่อน
2. นางสาวนุชรีพร  จันทาศรี
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - 1. นายเอกรัตน์  บุตรสม
 
1. นายชัชวาลย์  เจาะจง
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชนะวัฒน์  ภาคำ
2. เด็กชายอิทธิพล  มินทระ
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวเสาวลักษณ์  นามห่อ
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวนิภา  ปัดถามัย
 
1. นางศิราพร  จันปุ่ม
 
43 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรพล  พรหล่อ
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
 
44 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพันธ์  เจริญสว่าง
 
1. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริยา  บุญทน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุตรศรี
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสนขวา
2. เด็กหญิงรัชนีกร  พิมพาไชย
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  ภูเด่นผา
2. นางสาวธัญญาพร  ด้วงวงษ์
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัณธิชา  กางศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  มณฑา
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวจารุภรณ์  พานเงิน
2. นางสาวจินตนา  บุญสงค์
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายกฤษฎา  สาคำ
2. นายธนาวัฒน์  เวคำพันธ์
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัติ  บุตนนท์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดอนอาจทัน
3. เด็กหญิงพวงพันธ์  สีสงคราม
4. เด็กหญิงภิยะดา  สอนสี
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คำภูเมือง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญญาพิทักษ์
 
1. นางปิยาภรณ์  เจือจันทึก
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงมาริสา  ชอบสะอาด
3. เด็กหญิงสิวรินทร์  ยอยอด
 
1. นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรินทร์  บุญคาน
2. นางสาวรัฐริการ์  นันทะจันทร์
3. นางสาวอรจิรา  ดุลดิรก
 
1. นางปิยาภรณ์  เจือจันทึก
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี