สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  หลานเชษฐา
 
1. นายพะยุง  ป้านภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  ชุมภูมี
2. เด็กหญิงพิมลนาฏ  พระภูมี
 
1. นางขนิษฐา  ขันขวา
2. นายพะยุง  ป้านภูมิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวน้ำฝน  วงศ์กระโซ่
2. นางสาวพรชิตา  มุ่งหมาย
3. นางสาววรรณา  ขันขวา
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรองเมือง
2. นางสาวอรพรรณ  ตาลอินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  โพธิจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรา  เฮ้าบ้านอ้วน
3. เด็กหญิงพิชญาพรรณ  ชมภูประเภท
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.1 ทอง 12 1. นายศุภชัย  ศรีสุข
2. นางสาวศุภวรรณ  ปั่นสุวรรณ์
3. นางสาวเอื้อมพร  โพธิ์ศรี
 
1. นายประสพสุข  เถาวัลย์ราช
2. นางสาวเกศินี  ศรีรองเมือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายธนพล  ศรีพุทธา
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ภูมิกอง
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายสิทธิพล  ผลวิสุทธิ์
2. เด็กชายอดุลย์  แก้วอ่อน
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  พระภูมี
2. นายกฤษฎา  สุวรรณทิพย์
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  แสงจันทร์เพ็ญ
4. นางสาวพินิตนันท์  วงศ์กระโซ่
5. นางสาวสุพัตตรา  จินดามณี
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงวารุณี  โมศิริ
 
1. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 10 1. นางสาวจินตนา  จันดาพรม
 
1. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 16 1. เด็กชายวรนันท์  จำปาแดง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พระภูมี
 
1. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
2. นางหัสดง  สาบ้านบัว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  แสงจันทร์เพ็ญ
2. นายวุฒิชัย  แสงโรชา
 
1. นางหัสดง  สาบ้านบัว
2. นายศิริชัย  ศรีสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เกษบึงกาฬ
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  จันปัดถา
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอพัดชา  สร้อยมาตร
2. เด็กหญิงอารีญา  พวงสวัสดิ์
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จำศิล
2. เด็กชายพายุ  วะรินทรา
3. เด็กชายยุทธพงษ์  แสนทวีสุข
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวกาญจนา  บุญเกษม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  พระภูมี
2. นายกฤษฎา  สุวรรณทิพย์
3. นายวิชัย  แสงสว่าง
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวกาญจนา  บุญเกษม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มูลบุญ
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์พัฒน์  สาบ้านบัว
 
1. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วนารี
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เทียนศักดิ์
2. เด็กชายกันตภณ  สุวรรณทิพย์
3. เด็กชายจริวัฒน์  พิกุลทอง
4. เด็กชายนัฐพล  โยพินธะ
5. เด็กหญิงพรนภา  อินสาร
6. เด็กหญิงรักษณาลี  แปลประเสริฐ
7. เด็กหญิงสิริยากร  ปุยะบาล
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุทธจ้อย
9. เด็กชายโกศล  กลิ่นชู
10. เด็กชายโพธิกร  ปาวะโก
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
2. นายประสพสุข  เถาวัลย์ราช
3. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทมณี  พึ่งน้ำ
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  กอบโคกกรวด
3. เด็กชายนัฐพล  โยพินธะ
4. นางสาวพรรณปพร  เฉลิมแสน
5. นางสาวมินทรา  เกษบึงกาฬ
6. นายรัตนะ  ภูสมมา
7. นายวราเทพ  จันทร์ศรี
8. นายวีระพล  วงศ์กะโซ่
 
1. นางจตุพร  ชัยมูล
2. นายประสพสุข  เถาวัลย์ราช
3. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.9 ทอง 4 1. นายนิวัฒน์  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงยุพิน  พัสนันท์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรปัญญา
3. เด็กหญิงแก้วมณี  บุญญาพิทักษ์
 
1. นางพิกุล  สิทธิอมร
2. นางขนิษฐา  ขันขวา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวจิตรานุช  ติดมา
2. นางสาวสุนิษา  สุขบ้านบอน
3. นางสาวสุภาพร  พลพันธ์
 
1. นางพิกุล  สิทธิอมร
2. นางขนิษฐา  ขันขวา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงพลอยนิล  นาตี
3. เด็กหญิงพีรยา  ปราณี
 
1. นางสาวจุรารัตน์  อัครพิน
2. นายประสพสุข  เถาวัลย์ราช
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 1. นางสาวกฤษณา  ขันธ์กิจ
2. นางสาววาสนา  มูลราช
3. นางสาวสุฑามาศ  สาบ้านบัว
 
1. นางสาวจุรารัตน์  อัครพิน
2. นางสาวอรนุช  ศรีวัตร
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายฤชากร  สินปรุ
2. เด็กชายสุวิทย์  สิงห์หนัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
2. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายนุกูล  พันยุโดด
2. นายอนุกูล  ศรีวะอุไร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
2. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวพินิตนันท์  วงศ์กระโซ่
2. นางสาวสุพัฒตรา  จินดามณี
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล