สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.9 ทอง 9 1. เด็กชายภัครินทร์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงรัตนพร  รอบรู้
3. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีจันทร์ค้า
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นายวีรยุทธ  หล่ายบุญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธิป  ริยะนิจ
2. เด็กหญิงศศิธร  แสงโพธิ์
3. เด็กหญิงศุภธิดา  ชาคริเวช
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นางสาวมณฑาทิพย์  เทวีพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวพัชรพิชา  สุดตา
2. นางสาววัลยา  ตานาม
3. นางสาวอารยา  ศรีพุทธา
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นางสาวกาญจนา  อรรถประจง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุทาพร  สอนจันทร์
2. นางสาวนิยากร  คุณขอนยาง
3. นางสาวพรพรรณ  หมั่นเหมาะ
 
1. นางสาวสุภาพร  พลพุทธา
2. นางสาวกาญจณา  อรรถประจง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชัย  โพธิ์อินทร์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คำคง
 
1. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ธงไพร
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  สุขพะนัด
 
1. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวนพรัตน์  ริยะนิจ
2. นางสาวนิตยา  สังวรวงษ์พนา
3. นางสาวน้ำฝน  นาพงษ์
4. นางสาวลัดดาวัลย์  วงค์หมากเห็บ
5. นางสาวศุภลักษณ์  โสภาพ
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ
2. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 1. นางสาวขวัญสุดา  ก้อนพิลา
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ละศรีจันทร์
3. นางสาวปัฐน์ชภรณ์  ธรรมติกาแดง
4. นางสาวสุวนันท์  สมภพ
5. นางสาวอานิสา  ช่วยศรี
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ
2. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงญารินดา  หงษ์กา
 
1. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุวัทน์  แสงพิสาร
 
1. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายวรุต  เหลาโพธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์อินทร์
 
1. นางพิกุล  ไชยสิทธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 18 1. นางสาวดรุณวรรณ  บัวภา
2. นายวันเฉลิม  แก้วชา
 
1. นางพิกุล  ไชยสิทธิ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวนุชรา  แสนคำ
2. นางสาวรัชนีกร  อัคกาล
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
2. นายบุญมี  คำหงษา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาววราภรณ์  คำคง
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวีศักดิ์  ประสาทเขตการ
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณรงค์ฤทธฺิ์  กันลือชัย
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอาทิตย์  ยอดเทพ
 
1. นางดรุุณี  อินทร์บัว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายฉัตรมงคล  ขอนปาก
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายปิยะ  นามไกรสร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ผาบถา
3. เด็กชายไพศาล  ปริญญาพล
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
2. นางมริดา  สุขะหา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอินทร์ทอน  งามสมบัติ
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฏฐปัญญามาศ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชรียา  การุณเวทย์
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวเพ็ญนภา  ดอกกฐิน
 
1. นางดรณี  อินทร์บัว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายเกริกฤทธิ์  อินธินิน
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฏฐปัญญามาศ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุนิสา  หาริชัย
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวชาลิสา  ใจมั่น
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพราว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศนีย์  ศรีละกิจ
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 1. นายอินทร์ทอน  งามสมบัติ
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฏฐปัญญามาศ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  พักแพง
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษนันท์  คำนันท์
2. เด็กชายจตุพล  นาคสี
3. เด็กหญิงชลธิดา  อ่อนทุ่ม
4. เด็กชายธันวา  แสนเทพ
5. เด็กหญิงนิตยา  ก้อนบุญ
6. เด็กชายพงษ์ธร  ชนชนะกุล
7. เด็กชายยงยุทธ  ตานาม
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุโพธิ์
9. เด็กหญิงอนุสรา  ทิพนม
10. เด็กหญิงเมทนี  ทองดุศรี
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
2. นางสาวดวงพร  คุณาคม
3. นางมริดา  สุขะหา
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจบุญ
2. นางสาวชลนิภา  สาระวิถี
3. นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์เมืองคุณ
4. นายณัฐพงษ์  แก้วสิงห์
5. นายณัฐพล  ประวัติ
6. นางสาวนฤมล  วงศ์หมากเห็บ
7. นางสาววริสา  ทิพนม
8. นายสราวุธ  ศรีโคตร
9. นางสาวอภิญญา  ศรีราช
10. นายอรรถสิทธิ์  พิมโยธา
 
1. นางดรุณี  อินทร์บัว
2. นางสาวดวงพร  คุณาคม
3. นายศุภชัย  เพลิดพราว
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธานีวรรณ
 
1. MissLi  Xin
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิรัขชา  บุญทวี
 
1. MissLi  Xin
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติกร  ปะวะภูชะกัง
2. นายจักรินทร์  จันทร์เมืองคุณ
3. นายทินกร  ทองมี
4. นายธีรภัทร์  คำมาทิตย์
5. นายธีรศักดิ์  สุวรรณเพชร
6. นายนิธิวัฒน์  บุดสงกา
7. นายพรชัย  โพธิ์อินทร์
8. นายพาลากร  กันลือชัย
 
1. นายธนวรรธน์  ดีพูล
2. นายบุญมี  คำหงษา
3. นายเกริกฤษณ์  มูลนันท์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  บุรีวรรณ
2. นายธวัชชัย  ปุริจันทร์
3. นายนันทวัฒน์  เหลาแก้ว
4. นายวรายุทธ์  สีทน
5. นายวัชรพล  ปัทวงค์
6. นายอนุชา  เตยสอย
 
1. นายพิทักษ์  พลเยี่ยม
2. นายธนวรรธน์  ดีพูล
3. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวทานตะวัน  องค์ตา
2. นางสาวนรีกานต์  อินทรพาณิชย์
3. นางสาวนัททริกา  ราชรองชัย
 
1. นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา
2. นางดวงเดือน  บุญใส
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุระ
2. เด็กชายศุภมิตร  สุขยานุดิษฐ์
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายพีรพัฒน์  พึ่งพงษ์
2. นายสุทธิพงศ์  ทำนุ
 
1. นายฤทธิเดช  ศรีจันทร์
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายณัฐพงษ์  หงส์กา
2. นายอัตพล  ผึ่งผาย
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีทรง
2. เด็กชายอาทิตย์  งามสมบัติ
 
1. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
2. นายฤทธิเดช  ศรีจันทร์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายกฤษณศักดิ์  ดาโสม
2. นางสาวสุจิตตรา  ดาโสม
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวชไมพร  พิศนอก
2. นางสาวณัฐวรรณ  ผิวเผื่อน
3. นางสาวพลอยไพริน  ชนะคุณ
4. นางสาวสุภัสชา  นันทวงค์
5. นางสาวอรญา  บัวเขียว
6. นางสาวเนตรนภา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  คุณาคม
2. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
3. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทองหลอม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรเขียว
3. เด็กหญิงจินตนา   เตยสอย
 
1. นางสาวดวงพร  คุณาคม
2. นายเกริกกฤษณ์  มูลนันท์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คำเจริญ
2. นางสาวนาฏยา   ภูมิยิ่ง
3. นางสาวอนุชธิดา  คูณขอนยาง
 
1. นายเกริกกฤษณ์  มูลนันท์
2. นางสาวดวงพร  คุณาคม
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  โสภา
2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีสิทธิ์
3. นางสาวสุนิษา  นาถาดทอง
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นางสาวดวงพร  คุณาคม
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนุชนาถ  ทองสง่า
2. นางสาวประภาพร  อบเชย
3. นางสาวผกามาศ  แก้วศรี
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นางสาวดวงพร  คุณาคม
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  คัดทะสิงห์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  มารัตน์
3. เด็กหญิงพรหมพร  ชัยสาคร
 
1. นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา
2. นางดวงเดือน   บุญใส
 
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายศรันย์  บุญโน
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
2. นางดวงเดือน  บุญใส