สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำผงแดง
 
1. นางกัญญา  มายูร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวสิริอาภา  ติดงาม
 
1. นางสาวอ่อนจิต  ยางงาม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายทักษิณ   รินทา
2. เด็กชายมาริษ  กิจติยะวงค์
 
1. นายฤทธิเดช  ศรีจันทร์
2. นายเกริกกฤษณ์  มูลนันท์