สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปทุมพร  อ่อนดี
2. เด็กชายพีรพงษ์  แก้วสิงห์
 
1. นางสาวกาญจนา  อรรถประจง
2. นางมริดา  สุขะหา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเด็กหญิงคุณัญญา  ผลดี
 
1. นางสาวอ่อนจิต  ยางงาม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 9 1. นางสาวยุวดี  สิงห์งอย
 
1. นางสาวสุภาวดี  โยโส
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ้วนภา
 
1. นางสาวสุภาวดี  โยโส
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แดนราช
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยเกตุ
3. เด็กหญิงวิชุดา  วงษาแก้ว
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา