สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. นางสาวกัลยรัตน์  ไขไพวัน
 
1. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นายวัชรากร  โพธิ์สาราช
 
1. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวนิตินัย  แสนละมุล
2. นางสาวประภัสสร  คำภาหลอย
3. นางสาวอินทุอร  บุ่งนาม
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
2. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรพรรณกุล  เกื้อธนสกุล
2. เด็กหญิงวรางคณา  เกื้อธนสกุล
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
2. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาววชิราพร  หัตถกอง
2. นางสาววิไลวรรณ  วาดเมือง
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนกสุล
2. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นายนันทิพัฒน์  ดวงโสภา
2. นางสาวมัลลิกา  นันศิริ
3. นางสาววรรณวิษา  กัญญวงค์
 
1. นางยุพาภร  มหัทธนธีรนันต์
2. นางสาวออนวดี  สันประภา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 7 1. นางสาวพรธิดา  ศรีพล
2. เด็กหญิงวัลญา  ชัยชนะ
3. เด็กชายอภิชัย  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงเกวลิน  กรมลคร
5. นางสาวเกษแก้ว  อุตมะ
 
1. นางนครไทย  คำเพชรดี
2. นายพิสิษฐ์  โพธิ์นักขา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชีวทัศน์  ศรีสม
 
1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 8 1. นายวันชนะ  บัวศรี
 
1. นายพิสิษฐ์  โพธิ์นักขา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 18 1. นางสาวจิราพร  เทพคนดี
2. เด็กชายภูมินทร์  แต้มพรมรินทร์
 
1. นางนครไทย  คำเพชรดี
2. นายพิสิษฐ์  โพธินักขา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นายจักรกริช  ลีทอง
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกัญลักษณ์  ดอนเกิด
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรวลัย  ไชยทองศรี
2. นายอภิวัฒน์  แก้วนาง
 
1. นางวิภาภรณ์   วงศ์ษา
2. นายวิเชียร  หมื่นศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกริช  ลีทอง
 
1. นายวิเชียร  หมื่นศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายคุณากร  โยทะคง
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวศิริประภา  ฤทธิ์ละคร
 
1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเหมือนฝัน  กุลเกตุ
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
1. นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  มาดมั่น
 
1. นางวิภาภรณ์  วงศ์ษา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  มหาจันทร์
2. นางสาวมัลลิกา  ชารีพร
3. นางสาวรุ่งระวี  มณีด่านจาก
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
2. นางสาวดาริกา  สลัดกลาง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวกชามาศ  เชื้อตาพระ
2. นางสาวอารี  เบื้อคำ
3. นางสาวเอสรา  พรมวงค์
 
1. นางวิจิตรา  เกื้อธนสกุล
2. นางฤทัยรัตน์  จันอ่อน
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ไขไพวัน
2. เด็กชายวรวุธ  เทือกตาหลอย
 
1. นายโชคอนันต์  งอยผาลา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายจรงษ์กร  สารีบุตร
2. เด็กชายเกียรติชัย  เดชทองทิพย์
 
1. นายโชคอนันต์  งอยผาลา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายศราวุธ  จันทร์มี
2. นางสาวสาธิกา  ร่มเย็น
 
1. นายโชคอนันต์  งอยผาลา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  คึมยะราช
2. นายปกรณ์เกียรติ  บุตรดี
3. นายวิศรุต  ทีสุกะ
 
1. นายชาตรี  โสฤทธิ์
2. นายศุภชัย  หงษา