สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลดา  ภูมิอ่อน
2. เด็กหญิงสายชล  ลำพุทธา
3. เด็กชายโบนัส  หามนตรี
 
1. นางสาวนฤมล  สุวรรณเพ็ง
2. นางสาวนริสา  รมศรีภู
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุติพร  ชัยสร
 
1. นางรัชนี  ชุณหปราณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทร์แสง
2. เด็กหญิงอิศริยา  กุลอัก
 
1. นางรัชนี  ชุณหปราณ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  แสนทวีสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 16 1. นายชิตณรงค์  พรหมจอม
2. นางสาวอริษา  ชาเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  แสนทวีสุข
2. นางรัชนี  ชุณหปราณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ไชยเพ็ชร
 
1. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอศลยา   ราชคำ
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอรทัย  ไตยราช
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิตพล  พลเรือง
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาจารีย์  เรียนหิน
2. เด็กชายยุทธศิลป์  สีมันตะ
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
2. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทีฆายุ  ภูมี
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายศุภณัฐ  ชุณหปราณ
 
1. นายธวัชชัย  พันทึก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวฐิติมา  พินทา
 
1. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นางสาวณีรนุช  พุทธจักร
 
1. นายสรายุทธ  จันทร์โคตร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายแก้ว  จันทรวงศ์
 
1. นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริญญาพร  โล่ห์คำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โง่นลุน
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินมียืน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนดล  ไชมะโย
2. เด็กชายปัญจพล  สิมพลี
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินทร์มียืน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายเกียรติศักดิ์  วิชาตา
2. นายเอกกมล  โคตรพรม
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินทร์มียืน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จุทะนุช
2. เด็กชายวันเฉลิม  ทินะพิมพ์
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินทร์มียืน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวกุลณัฐ  สิทธิ
2. นางสาวอุมาภรณ์  เด่นดวง
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายพีระพัฒน์  คำมุงคุณ
2. นายยุทธนา  โคโขโล
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางสาวทัศพร  อินมียืน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณินท์  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงภัทธิราภรณ์  สารณีย์
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไทยทวี
 
1. นางรัชนี  ชุณหปราณ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องสยาม  ทองดี
2. นางสาวนิรภา  พิลา
3. นางสาวอภิชญา  สุริยา
 
1. นางรัชนี  ชุณหปราณ