สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ผลเจริญ
 
1. นายสุรัชกฤษฏิ์  ตุ่ยไชย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบุญเกื้อ  จองทอง
2. เด็กหญิงรัตนา  โพธิกะมล
3. เด็กหญิงเจนต์จิรา  ศรีนาคสุก
 
1. นายอนุสนธิ์  พิมพ์คำไหล
2. นางศุภลักษณ์  บุญล้อม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 49.6 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพาเมล่า  เฮคเคล
 
1. นายบดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 45.6 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปัถยา  โพธิสาร
 
1. นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี