สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กองอุดม
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  เทพสุธี
3. เด็กหญิงเอื้อมทิพย์  โคตรพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกัลยรัตน์  แพงโคตร
2. นางสาวสินจัย  รูปคม
3. นายอภิสิทธิ์  มาตรโสภา
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์โคตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เหล่าบัว
2. เด็กชายสันติธร  บุญฆ้อง
 
1. นายอธิวัฒน์  รัตน์สีวอ