สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรรณวรี  เหล่าสุโพธิ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายวุฒิกรณ์  สุ่มมาตร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ตรงดี
2. เด็กหญิงอารียา  ชอบศิลป์
 
1. นายพัฒนะ  วงษ์ไชยา