สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 18 1. นางสาวนนฑริกา  ชนะธร
 
1. นางสาวกรรณิกา  พรมโสภา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 1. นางสาวจิราภรณื  อรอินทร์
2. นางสาวทิฆัมพร  ระดาฤทธิ์
3. นางสาวภานุพร  เดชบุรีรัมย์
 
1. นางมัณฑนา  ธนารักษ์
2. นางสาวปัทมา  บุญเพ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายกมล  อินทรประเสริฐ
2. นายอาทิตย์  มลศิลป์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางสาวนงรัตน์  กุมภิโร