สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีใคร
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวณัฐชยา  กาญจนวงษา
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรชา  ล้ำสัน
 
1. นางสมพิศ  ผลจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  เสนาชัย
 
1. นางสมพิศ  ผลจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปณิดา  วิโทจิตต์
 
1. นายสมโภช  บรรณารักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรณี  สุดสนธิ์
 
1. นายสมโภช  บรรณารักษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  ชาลีงาม
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  นิยมพงษ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิริวัฒน์
 
1. นางกนกรัชต์  จันทร์อ้วน
2. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์ปุ่น
2. นางสาวเกษมณี  สิบหมู่
3. นางสาวเนตรทราย  อารีรมย์
 
1. นางกนกรัชต์  จันทร์อ้วน
2. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติโชติ  สิ้นสวนจิตร
2. เด็กหญิงเบญจพร  โม้อินทร์
 
1. นายภาสกร  หวังหมู่กลาง
2. นางรัชนีกร  ผิวสว่าง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวปาณัสม์  ชายสวัสดิ์
 
1. นางพิศมัย  เกตุจำนงค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาฏยา  ชนะเทพา
 
1. นางภาพิมล  บุญภา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์  คุรุบาศรี
2. เด็กหญิงมินตรา  เวียนวิวัฒน์
3. เด็กหญิงมุทิตา  ปานทะเล
 
1. นางสาวนิภาพร  ลุนงามหาร
2. นางสาวฉุยฉาย  สุริวงขัน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัชวรากร  ถมจอหอ
2. นางสาวสาริณี  คำภีร์
3. นางสาวสุมินตรา  อุ่นจิต
 
1. นายรังสิต  บุญภา
2. Mr.David  Adie
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณํฏฐณิชา  คำวงษา
2. เด็กชายนฤบดินทร์  จันตา
 
1. นางรัตติกาล  จารุจารีต
2. นางสาวฉุยฉาย  สุริวงขัน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวิชญ์  ทวีอุทิศ
2. นายวิทวัส  ป้องกัน
 
1. นางธนิษฐา  ทวีอุทิศ
2. นายเอกภพ  เฟื่องสำรวจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ผงพิลา
 
1. นางสาวพรเพชร  พิศคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนิสา  ผงพิลา
 
1. นางธนิษฐา  ทวีอุทิศ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรกิตต์  อ้นอินทร์
2. เด็กชายพลวัฒน์  สังขะรมย์
3. เด็กหญิงร้อยตรี  ผาณิบุศย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย  พลเยี่ยม
2. นางสาวณัฏฐภรณ์  กงบุราณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวจินตปาตี  โพธิ์บึงกาฬ
2. นายวรวิทย์  ผลคำ
3. นายสิทธิโชค  นคะรังสุ
 
1. นางอมรรัตน์  วังสะพันธ์
2. นางพัชรินทร์  วังสะพันธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชะลอศรีกุล
2. เด็กชายนิธิพงษ์  พื้นทอง
3. เด็กหญิงอรัญญา  ดาวเรือง
 
1. นางสาวปรารถนา  บุญหว่าน
2. นางสาวจินดาหรา  ราชาฐา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  ใจดี
2. นางสาวศิริภาพร  อินทริง
3. นางสาวอังคารรัตน์  บุญมา
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  แสงจันทร์
2. นางสาวจันทร์สุดา  ทองแดง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายชนินทร์  ศรีเสถียร
2. เด็กชายพงษ์บดินทร์  บุตรพระองค์
3. เด็กชายอริสมันต์  เมธีปฏิภาน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลิศคอนสาร
2. นางสาวจุรีภรณ์  คำโสภา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิฆัมพร  สาวะริพล
2. นางสาวธีรนาฏ  ประภาธรรม
3. นายปิยังกูร  วุฒิเจริญภูรี
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
2. นางสาวกาญจนา  ศรีโสภา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  เข่งเฮง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ร้อยพา
 
1. นางศิริวรรณ  ชาตรี
2. นางดวงฤดี  ยอดบุดดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกานจเนศ  พรมคุณ
2. นายก่อทรัพย์  อินไชยา
3. นางสาวชนัญญา  พรรณนคร
 
1. นางภัทร์ชริญา  ฟองสมุทร
2. นายจิราวุฒิ  หาญประชุม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณวัตร  ผลจันทร์
2. เด็กชายมาวิน  เชื้อนวน
 
1. นางดวงฤดี  ยอดบุดดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย  พลเยี่ยม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายจิตติกร  สมบูรณ์
2. เด็กชายอิทธิกร  กัลยากา
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศิริสำราญ
2. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีเชียงขวาง
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรี  ญาติคำ
2. นายณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์  ทุมจันทร์
3. นางสาวมลชนก  สิมมาลา
4. นางสาวอนุชนา  เขตชมภู
5. นางสาวเจนจิรา  วิระพันธ์
 
1. นางอุบลวรรณ  กงบุราณ
2. นางสุวิสา  นิลเนตร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  พันธ์หล้า
2. เด็กหญิงปวีณา  เหง่าศิลา
3. เด็กหญิงสมินตรา  พะชะ
4. เด็กหญิงสาวิตรี  แฝงคด
5. เด็กหญิงอัมพร  พิมพ์นิวาส
 
1. นางสุจิตรา  ราชป้องขันธ์
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.32 ทอง 6 1. นางสาวขวัญพิชชา  คำวงษา
2. นางสาวจุฑามาศ  สีโดน
3. นางสาวชมพูนุช  ด้วงชื่น
4. นางสาวปัณฑิตา  พระราช
5. นางสาวพัณณิตา  วังสะพันธ์
 
1. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์
2. นางสาวกฤติยา  แสงสว่าง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  ณานประสพ
2. นางสาวจินดาภร  มูลทา
3. นายชิดติชัย  เมืองยาม
4. นายดนัย  อุดมจิตร
5. นายดารกร  มากเพ็งมี
6. นายปฏิพัทธ์  จันอ้วน
7. นางสาวปนิฎฐา  ไชยนคร
8. นางสาวประไพ  บุญเลิศ
9. นางสาวปารวัณ  ขามรัตน์
10. นายปิยะพงษ์  สีหามล
11. นางสาวพรรณนิดา  รัตนวงศ์
12. นายพานุวัฒน์  แก้วไวยุธ์
13. นางสาวรจนา  ดวงเลิศ
14. นายวิจิตร  เกิดชัยภูมิ
15. นายวิทวัส  แก่นนาคำ
16. นางสาววิไลวรรณ  ราษี
17. นางสาวศศิธร  ทองสุทธิ์
18. นางสาวสาธินี  ญาติคำ
19. นางสาวสายพิณ  หัตถประนิต
20. นางสาวไอลาดา  สุขผ่อง
 
1. นายประจักษ์  เกษแก้ว
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
3. นางอัมรินทร์  นารินทอง
4. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
5. นายอารีย์  แสงสุวรรณ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  แต้ธวัช
2. นายจักรกฤาณ์  ธงศรี
3. นางสาวจันทร์สุดา  โลกานิล
4. นายชัชวาลย์  สีสง่า
5. นายฐาปกรณ์  พวงแก้ว
6. นายธีระศักดิ์  วิริยะขันติกุล
7. นายธีระศักดิ์  กำลังดี
8. นายปฏิพาน  พรหมทอง
9. นางสาวปารียา  พลรัตน์
10. นางสาวปุณยาพร  ศรีเมือง
11. นางสาวพัชราพร  ศรีเสริม
12. นางสาวรัญญา  พระสุรักษ์
13. นายวรรณโชค  พิพัฒน์สุทธิกุล
14. เด็กชายศักดิ์ดา  วงษ์ท้าว
15. นายศิริวัฒน์  โคตรมงคล
16. นายอภิชัย  บุตรนนท์
17. นายอุลิต  ปุตตชา
18. นายเจษฎา  พุฒเถื่อน
19. นางสาวเจษฎาพร  สุพสอน
20. นางสาวไอรินทร์  อึ่งปัญญา
 
1. นายสุธานิล  นิลเนตร
2. นายกรกฏ  ธรรมโหร
3. นางสาวกัญญาณัฎฐ์  บัวทะราช
4. นางสุวิสา  นิลเนตร
5. นางสุจิตร  ราชป้องขันธ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  โพธิ์ขี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐฐ์  บัวทะราช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ผดาเวช
2. เด็กหญิงพีโชบล  กมลเก่งเรียน
 
1. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
2. นางสาวจุไลลักษณ์  สมเพ็ชร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวมธุกุลยา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นายสุบิน  ลาวัณย์
 
1. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
2. นางสาวจุไลลักษณ์  สมเพ็ชร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนานันท์  นววงศ์เสถียร
2. นางสาวณัฏฐา  โทนนาคง
3. นางสาวนนทนัฐฎา  สิงหามาตย์
4. นางสาวปภัสรา  ภานุรักษ์
5. นางสาวพัณณิดา  สุขรมย์
6. นางสาวภัทราภรณ์  มากเพ็งมี
7. นางสาววารุณี  ภูที
8. นางสาวศิรินาท  คำพิพากษ์
9. นางสาวอมรรัตน์  เครือสุวรรณ
10. นางสาวโศรดา  ท่าปัญญา
 
1. นางกานดา  เจริญดี
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
3. นายเพียรพิศ  ศรีปิยพันธ์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวบาล
3. เด็กหญิงณัฐชยา  มงคลคำ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สิทธิพัมน์
5. นางสาวนุสบา  เหลากุล
6. นางสาวพรนิภา  เชียงคำ
7. เด็กหญิงพิธา  ไชยสุบ
8. เด็กชายภาสกร  โพธิ์สว่าง
9. เด็กหญิงมนศรันย์  นิลเกตุ
10. เด็กหญิงยลธิดา  แสนโคตร
11. นางสาววรุฒ  บุตรพรม
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มะหาแก้ว
13. นางสาวอาทิตยา  ศรีวรสาร
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  สายเพชร
 
1. สิบเอกอัครเดช  ตรงใจ
2. นางสาวมณีรัตน์  รัตนเพชร
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวสุดารัตน์  คำชวน
2. นางสาวอนุชิดา  ทองเหลือง
 
1. นายบันลือ  พลพันธ์
2. นายธวัชชัย  พัฒนะแสง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโชคชัย  พรมที
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวเวธกา  พุทธิแพทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  นามวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวศิริกาญดา  สุขวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์พิสร  ไชยตะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพร  สายแก้ว
2. นางสาวจันทวันน์  วงศ์จันดี
3. นางสาวจาริยา  ติดมา
4. นางสาวจิรวัฒน์  ดอนบุรี
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีจิตร
6. นางสาวชัชดาพร  ติดมา
7. นางสาวชุติมา  พิมพาด
8. นายธนาคาร  กองพิมพ์
9. เด็กหญิงธิติมา  เลพล
10. นายธีระพงษ์  จันดาวงษ์
11. นายธีระศักดิ์  วงวรรณา
12. นางสาวนรินทิพย์  วงษ์วาน
13. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
14. เด็กชายบวร  สุริยะกาญจน์
15. นางสาวบุษราคัม  เศรษฐวิบูลย์
16. เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ทิพโชติ
17. นางสาวพัชรินทร์  วรรัตน์
18. นางสาวพุธกิจ  อินไธสง
19. นายภราดร  วารุกะ
20. นายภีมพจน์  สุขกุล
21. นางสาวมณีรัตน์  พนมเริงศักดิ์
22. นางสาววรรณิศา  จันทร์เสนา
23. เด็กชายวราวุฒิ  นันทะลาด
24. นางสาววาศิณี  โสดา
25. เด็กหญิงวาษิฐี  จันทวงค์
26. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์
27. นางสาววิชญา  โพธิรุกข์
28. นายวุฒิชัย  มีมูลทอง
29. นายวุฒิพงษ์  แก้วเทพ
30. นางสาวศศินา  โกศัลวิตร์
31. นางสาวศศิวิมล  ตุ้มคุ้ม
32. นายศุภกร  เมืองปลอด
33. เด็กชายสรวิชญ์  เทียนสุคนธ์
34. เด็กหญิงสิริขวัญ  วันทาหวัด
35. เด็กหญิงสุกัญญา  มะลานวล
36. นางสาวสุวนันท์  ซามาตย์
37. นางสาวสโรชา  มณีเนตร
38. นายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
39. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศิลาไศล
40. เด็กชายอิทธิพงษ์  ราชหงส์
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
2. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
3. นายปริญญา  อุณาพรหม
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
5. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
6. นางยุภาพร  ศรีโคตร
7. นายบุญสม  พิมพ์ดี
8. นายสุเมธ  ภาพันธุ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  เลพล
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินยา  พิศาลเศรษฐพงษ์
 
1. นายพิเชษฐ  วงค์จันทร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรินยา  พิศาลาเศษฐพงษ์
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  เลพล
 
1. นายปริญญา  อุณาพรหม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
 
1. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอติเทพ  วงค์ธรรม
 
1. นายอุดม  นิลไสล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเถลิงศักดิ์  วิบูลย์ศิลป์
 
1. นางสาวเฟื่องรัก  โพธิ์ไทรย์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัณฑิกา  จันทร์อ้วน
 
1. นายประทุมเทพ  อ้วนทา
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพธนภัส  ทองไคร้
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุญชาญ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันยธรณ์  คงสกุลรุ่งเรือง
 
1. นางนารี  เถาว์ชาลี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุดแดน  เกตุพันธ์
 
1. นายมังกร  คำพิลา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวญาณิศา  ผดุงจิตร
 
1. นายอุดม  นิลไสล
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  แพงน้อย
2. เด็กหญิงสุพิชชา  คำเกตุ
3. เด็กหญิงอภิรดี  นามวงค์
4. เด็กหญิงอารีญาย์  พรหมโคตร
5. เด็กชายเสกสรรค์  โป้เปิด
 
1. นางสาวสิริณรินทร์  พันธะมา
2. นางสาวลักขณา  วงษ์ใบแก้ว
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  ตรีรัตน์
2. นางสาวจิราพรรณ  วรกา
3. นางสาวพิมพรรณ  สังข์สน
4. นางสาวเสาวรักษ์  วรรณโชติ
5. นางสาว่เจนจิรา  เสียงล้ำ
 
1. นางสาวสุพรรณนิการ์  ศิริพันธุ์
2. นางสาวทรายวะริน  อ้วนออ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โสดาบุตร
 
1. นายกฤษฎากร  พุ้มบัญฑิต
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจินตภัทร  เจริญพงศ์
2. เด็กชายวัทธิกร  วาระสิทธิ์
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กุลสุวรรณ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  วิโทจิตต์
2. นางสาวไอยลดา  หล้าซุย
 
1. นางสาวอ้อมขวัญ  ศิริชมภู
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิริยาพร  พยัคกูล
2. เด็กชายสุรชัย  พันธ์หล้า
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สูงกลาง
 
1. นางพัชนี  บุตรเจริญ
2. นางสาวสุจิตรา  ผาภู
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นายวิทวัส  แก่นนาคำ
2. นางสาวสิรินยา  เสาะสมบูรณ์
3. นางสาวเบญริศา  นามวงศ์
 
1. นางพัชนี  บุตรเจริญ
2. นางจีรนันท์  อินทร์ลี
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิศวรา  คำแสนสุข
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดีท่าโพธิ์
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายจิตรทิวัส  วงษ์หาบุศย์
2. เด็กชายสิรดนัย  วงศ์แสงเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนลธวัช  พันพรมมา
2. นายรัฐเขตต์  สกุลสารทอง
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฐวี  วรรณกิ่ง
2. เด็กชายปณวัตร  ตูงเจริญวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  มาปังโม
2. นายสุริยะ  เคนมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายศักดิ์สิริ  อารีรมย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทองศรี
 
1. นางสาวชไมพร  วรรณสุทธะ
2. นางสาวจิราพัชร  อินทะริง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  กองแก้ว
2. เด็กหญิงภัสสร  ทองไคร้
 
1. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวัณย์  กงบุราณ
2. นายปฐมพล  พรมกุล
 
1. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
2. นายพีระวัฒน์  พิทักษ์วาปี
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ภูพันนา
2. เด็กชายณัฐธัญ  กวีกรณ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นารีแพงสี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์
2. นางสาวชไมพร  วรรณสุทธะ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายธีระฌาญ  ธรรมวงศ์
2. นายยุทธศักดิ์  นามวงศ์
 
1. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นวงศ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  แก้วเทพ
3. เด็กชายศรายุทธ  ทรงสังขาร
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
2. นายแสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  พินาธุวงค์
2. นายวสันต์  แก้วเทพ
3. นายเสกสรร  ธระที
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
2. นายแสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.44 ทอง 4 1. นางสาวนภัสสร  เดชโฮม
2. นางสาวมณฑา  ไตรบุตร์
3. นางสาวมณีเนตร  พิณุรัตน์
4. นางสาวรวิษฎา  เสือยิ่งยง
5. นายวิริยัง  คงอุ่น
6. นายสุริศักดิ์  นะโพธิ์
 
1. นางวรนุช  ศรีเข้ม
2. นางสาวกัญญาวีร์  วงศ์ศิริยานนท์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เพชรวิสัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอัฉราภรณ์  งามทอง
 
1. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
2. นางดวงฤดี  ยอดบุดดี
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชชาพัชร  คนล้ำ
2. เด็กหญิงสโรชา  เบ็ญจศิล
3. เด็กชายเจษฎากร  ไชยหา
 
1. นายบุญสม  พิมพ์ดี