สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 17 1. เด็กหญิงพรนภา  นันประดิษฐ
 
1. นางกฤตยา  ชมภูเขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีชัยมูล
 
1. นางกฤตยา  ชมภูเขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริรัตน์  มูลทากูล
 
1. นางสาวสุธาสินี  แสนบุญศิริ
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงละอองฝน  จิตจักร
2. เด็กหญิงอารีญา  บุตรมา
3. เด็กหญิงแวววิมล  แนวหาร
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวคริสเตียน  โพธิ์ดง
2. นางสาวรุ่งนภา  ศาลารมย์
3. นายอมรรักษ์  ใจคุ้มเก่า
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิติมา  สอนโพธิ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีเป้า
 
1. นางสาวบุศรา  ปุณริบูรณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. นายสมโชค  แสนพิมพ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศร  ศรีรุ่งเรือง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. นายวรวุฒิ  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  เลิศสงคราม
3. เด็กหญิงเชอรี่  เหลาแหลม
 
1. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
2. นางสาวพลอยไพฑูรย์  เสียระหัง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษบากร  พงษ์ไธสงค์
2. นางสาวสุชาวดี  พลราชม
3. นางสาวอรวรรณ์  ขอวร
 
1. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
2. นายไวย์โชค  พลศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 1. นางสาวประภัสสร  จงประเสริฐ
2. นางสาวศนันธฉัตร  เวฬุวนาธร
3. นางสาวศิริรัตน์  มาลาหอม
 
1. นางปัญญฎา  อินทวงศ์
2. นางสาวจันท์ธร  กุมภิโร
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา  พรหมอารักษ์
2. เด็กหญิงสิริยากร  มาลัยตรอง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อินทร์ติยะ
 
1. นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
2. นายธานี  แสนโหน่ง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นายมนตรี  ชานุชิต
2. นายวิทยา  กุลสา
3. นายศิริศักดิ์  มิตพมา
 
1. นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
2. นายจักรายุทธ  พลทะสอน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายมงคล  ใจศิริ
2. เด็กหญิงรัตนะวดี  ชื่นปรีชา
3. เด็กหญิงอติกานต์  วรรณรถ
 
1. นายเศรษฐา  เพ็งคำปั้ง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงห์สาธร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายชัชวาล  มอโท
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สิทธิ
 
1. นายธนู  โยธาชัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มุงคุณคำซาว
2. เด็กหญิงนภาพร  สลักเพชร
3. เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ชรตะกั่ว
4. เด็กหญิงอนาวิลา  วิริวัฒน์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วรรณรถ
 
1. นายเอกพจน์   เพ็ญสุวรรณ
2. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยาภรณ์  แจ้งไพร
2. นางสาวนฤทัย  ชัยวิเศษ
3. นางสาวสุธัญญา  ชัยวิเศษ
4. นางสาวสุมิตตา  นาดี
5. นางสาวไพลินทร์  แสงสุข
 
1. นายชัยยันต์  สุรินพา
2. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก  มะธิตะใน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาสุมินทร์  ศรีบัวอ่อน
2. นางสาวน้ำทิพย์  ผมพันธ์
3. นางสาววิชุดา  ผาคำ
4. นางสาวศรวรา  ทุมสิงห์
5. นางสาวสุดารัตน์  นีระพันธ์
 
1. นายชัยยันต์  สุรินพา
2. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงชไมพร  แพงโคตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก  มะธิตะใน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 1. นางสาวธิดา  พันศรีแก้ว
 
1. นายพันศักดิ์  รอดชู
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อาจหาร
2. เด็กหญิงปวีณา  กุโพธิ์
 
1. นายชัยยันต์  สุรินพา
2. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 1. นางสาวณฐกานต์  บุญคำภา
2. นายรัตนพล  สีดา
 
1. นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ
2. นายพันศักดิ์  รอดชู
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.2 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  สารมัย
2. นางสาวนารินลักษณ์  สีอ่อน
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เพ็งคำปั้ง
4. นางสาวลูกศร  วงค์กระโซ่
5. นางสาวศุภรัตน์  หอมทรัพย์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เงางาม
7. นางสาวสุดปรารถนา  สุขรี่
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  งอยภูธร
9. เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร์สกล
10. นางสาวอภัสนันท์  คำยัง
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสงคราม
2. นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ
3. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก  มะธิตะใน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรณิกา  มุทุวงค์
 
1. นายสมบัติ  เถาวว์ชาลี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณธิดา  ปีเลี่ยม
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  หนาดพรม
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินภา  จุระไพร
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินธร  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิเชษฐ์  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัติกา  ปุนริบูรณ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีพลน้อย
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนดล  คล่องตา
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาริกา  ศรีหาวงค์
2. เด็กหญิงลี่  สีโคตร
3. เด็กหญิงสุวนัน  อินทิ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายวิชิต  ครูรอง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธร   อุปถัมภ์
2. นางสาวปิยะธิดา  เพชรสมบัติ
3. นางสาววรรณภา  กู้นอก
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายครองพล  สมเสาร์
2. นายจักริน  ถินคำเชิด
3. นายจิรพันธ์  พรรณขาม
4. นายชนะพล  พริ้งเพราะ
5. นายณัฐพล  รูปคม
6. นายสงกรานต์  เพียงพาน
 
1. นายสมัย  ลาวัง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกภรณ์  แขน้ำแก้ว
2. นายกฤตพรต  พรมดอนชาติ
3. นางสาวจิฑาภรณ์  สารีโพธิ์
4. นายจิรายุส  ใจภักดี
5. นางสาวจุทามาศ  แสนสะอาด
6. นางสาวชลธิชา  ภูระหงษ์
7. นางสาวทับทิม  ครีมกล้า
8. นายธนพล  จันผาย
9. นายธีระพงษ์  ปีรอง
10. นางสาวนฤมล  ผลจันทร์
11. นายปริวัฒน์  สีปัดสา
12. นางสาวปลายทอง  สาแก่งทราย
13. นายปัทวี  อินทร์ทองยศ
14. นางสาวพรรณิภา  นาชัย
15. นายพิสุทธิ์  จันทร์ขันตี
16. นายภานุวัฒน์  ใจภักดี
17. เด็กชายภูมิมินทร์  โคตรธารินทร์
18. เด็กชายภูมิอนันต์  พันภูวงค์
19. นายมานะศักดิ์  โสเกษ
20. นายรณฤทธิ์  สมบูรณ์
21. นางสาวรสสุคนธ์  ประจันเต
22. นางสาวรัตนา  ประเสริฐสังข์
23. นายรุ่งอรุณ  ไชยฤทธิ์
24. นางสาววริญญา  พรรณขาม
25. นางสาววิจิตรา  มาสู่
26. นายวิศรุต  ภูมิพันธ์
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคูณ
28. นางสาวสิริลักษณ์  สีพลน้อย
29. นางสาวสุจิตรา  แสนพิมพ์
30. นางสาวสุพัตตรา  มูลประเสริฐ
31. นายสุริยา  เถาว์ชาลี
32. นางสาวสุริศรา  แพงคำ
33. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์อินทร์
34. นางสาวอรทัย  พรมบุตร
35. นายอรรถชัย  ศรีแสงใส
36. นายอลงกรณ์  ปรุรัตน์
37. นางสาวอิศริยาภรณ์  อารมณ์สวะ
38. นางสาวเจนจิรา  หนองสูง
39. นายเนติพัฒน์  ฝ่ายพงษา
40. นางสาวเบญจพร  อ่อนสีดา
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
3. นายวิชิต  ครูรอง
4. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
5. นางจริญญา  ปะจักโก
6. นางสาวรติรมย์  บึงราษฎร์
7. นายธานี  แสนโหน่ง
8. นางสาวสุธาสินี  แสนบุญศิริ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  ชัยฤทธิ์
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ตะดวงดี
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงแพรวไพรินทร์  โคตรวันดี
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 6 1. นางสาวปวีณา  ถินคำเชิด
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  สุขแจ่ม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปุณขันธ์
3. เด็กชายตันติกร  แผลงสูงเนิน
4. เด็กชายทักษิณ  โยคาวัฒน์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายวิชิต  ครูรอง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอานุภาพ  แสนมาโนช
 
1. นางสาวรติรมย์  บึงราษฎร์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญ่า  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วิเศษศรี
3. เด็กชายอโนชา  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เหล่าอรรคะ
2. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวทักษพร  ณ ลำปาง
2. นายปานตะวัน  กาญจนสุนทร
3. นางสาวศศิประภา  พิมพ์ดอนอัด
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เหล่าอรรคะ
2. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
44 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรุ่งอรุณ  ไชยฤทธิ์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
45 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิมินทร์  โคตรธารินทร์
 
1. นายวิชิต  ครูรอง
 
46 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
47 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิอนันต์  พันภูวงค์
 
1. นายวิชิต  ครูรอง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายพัฒนา  จูมกุมาร
2. นายเสกสรร  ห่วงอาษา
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายศิวะนันท์  กันธิมาพงศ์
2. เด็กชายสัทธนา  ศรีทิน
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นางสาวศิริรัตน์  ชนะบุญ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายพิสุทธิ์  จันทร์ขันตี
2. นายศรัทธาศิลป์  เป็นไทย
 
1. นางสาวณิภาพร  โคตรวันดี
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายกฤษณะ  ศิริโท
2. นายสุรเสกข์  อุปเสน
 
1. นางสาวณิภาพร  โคตรวันดี
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายคุโณดม  มูลสาร
2. นายจิณณวัตร  สุวรรณการ
 
1. นางสาวณิภาพร  โคตรวันดี
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติชัย  เร่งงาน
2. นายกิติศักดิ์  ลาโพธิ์
3. นายก้องนภา  พรมสอน
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิรา  จำปาชื่น
2. เด็กหญิงวรรณภา  บุระวัตร
3. เด็กหญิงศศิภา  ชะนะบุญ
4. เด็กหญิงสุกันยา  รสดี
5. เด็กหญิงอภัสรา  ปุณริบูรณ์
6. เด็กหญิงอภิรดี  เพ็ชรสมบัติ
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
3. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ภาษาภักดี
2. นายกิตติพงษ์  ปุณริบูรณ์
3. นายพงษ์ศักดิ์  ราชภักดี
4. นางสาวพรนภา   บุญเกิด
5. นางสาวพรนภา  มหาหิงษ์
6. นายเจษฎา  จิตเจริญ
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
3. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพุทธรักษ์  กลิ่นอ้ม
2. นางสาวรสสุคนธ์  แสงโพธิ์
3. นางสาวรัตน์มณี  ทองอด
 
1. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
2. นางปัญญฎา  อินทวงศ์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ลัทธิลม
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสร้อย
3. เด็กหญิงบุปผา  โนนฤาชา
 
1. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
2. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นางสาวจริญา  แก้วพิลา
2. นางสาวดวงกมล  แพงโคตร
3. นางสาวนิศาชล  สมบูรณ์
 
1. นางปัญญฎา  อินทวงศ์
2. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลนัฐ  ทิพย์ลม
2. นายพากูล  บุญเวิน
3. นางสาวสุกาญดา  แช่ลิ้ม
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา