สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวเมวิกา  สอนโพธิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดอกทองหอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นายขุนพล  คำเรืองศรี
2. นายฉัตรชล  ลาโพธิ์
 
1. นายไวย์โชค  พลศรี
2. นางสาวณัฐวดี  วันตา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นายจารุพงศ์  ปะจักโก
 
1. นางอทิณา  สุ่มมาตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพวิดา  เหง่าศรี
2. เด็กหญิงอาธิติยา  แก้วใสย์
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  คำวงษ์
 
1. นางสุธารา  สุกทน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงห์สาธร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนัทชัย  ตาลโยธา
2. เด็กชายภานุ  พลราชม
 
1. นายพิศาล  มารศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวเย็นฤดี  บุญละคร
 
1. นางสาวมัลลิกา  โฮมพิมพ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. นางสาวผกาทิพย์  จรรยา
 
1. นายรวิภาส  วันตา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 12 1. นางสาวกฤษณา  ทาอ่อน
 
1. นายรวิภาส  วันตา