หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประทวน สมบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายวราพจน์ บุตรราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นางวนิชา นาวีกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายธีระพล บัวดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นางเกษร หนุยจันทึก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 นายพัสกร ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 นางลักษณ์สุรีย์ แสนพรหม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 นางรัชนี เจริญพร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นางกุลวดี ศรีอาจ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นางอมรวัลย์ มุ่งภู่กลาง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นางชุดาภา ทองอันตัง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 นางสุทธิวรรณ มั่นพลศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางพรทิพย์ ทัศนิตย์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 นายคณิตถา คำวงษ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 นายสมัยชัย อินทร์คำน้อย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 นายชัยยศ ชายทอง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 นายเอกอมร รวงโคกสูง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 นายมนูญ ภูละคร ลูกจ้างประจำโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นายไพฑูรย์ คำภีระ ลูกจ้างประจำโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นางจันทรา สีทาไข ลูกจ้างประจำโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นางเอี้ยง ศรชาติ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นางยุวพัฒนา ประชุมสุข ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นางเตี้ยม คำตลบ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นางอุมาสมร แสนเพียง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นายหาญ ราชปี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นางแอ้ว ทิพย์สุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นายสุรพล นนทะศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นายวรรณศักดิ์ จันทะดวง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นางสาวลลิดา งิ้วสุภา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นางวลาสินี บุตรแสนคม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
33 นางสาวทศพร นาตรีชน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
34 นางทิพากร วัฒนอมรเกียรติ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 นายพัสกร ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นายสุรพล นนทะศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 นายพรชัย สิทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
38 นายเอกอมร รวงโคกสูง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 นายวาสุกรี ยอดนารี ครูธุรการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40 นางสาวปวีณา บุญเกิด ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41 นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
42 นางปวีณสุดา ราชกรม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
43 นายพัสกร ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
44 นายมานัส ทอนฮามแก้ว ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 นางสุดใจ สุนทรส ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
46 นางรัชนี วรรณสิริ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
47 นายณัฐธัญ เจริญชัย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
48 นางประภาพรรณ ปาพรม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
49 นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
50 นายสกณธ์ ศรีมุกดา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
51 ว่าที่ พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
52 นายบรรพต หนุยจันทึก ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
53 นายชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
54 นายสมัย แสงวงศ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
55 ว่าที่ ร.ต.วัชระ วรรณคีรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
56 นายจิระวัฒน์ สุขศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57 นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นายสุขสันต์ พิพัธนัมพร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
59 นายสกณธ์ ศรีมุกดา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร/ยานพาหนะ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
60 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
61 นายนิยม สมบัติดี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
62 นายนิยม สมบัติดี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
63 นายจันทร์เพ็ง เพชรโคตร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
64 นางกัญจนา ธัยญะอุดม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
65 นางสาวสุกัญญา แสนพงษ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
66 นางสุธาพร แก้วมณี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
67 นางนภา กลิ่นศรีสุข ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
68 นางสาวลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
69 นางสาววารุณี คำสงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
70 นายอังกูล จันทวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
71 นางสาวอัจฉราพร ใครบุตร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
72 นางบุญยงค์ สายบุตร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
73 นางสุพิชญาภัค พรหมเกษ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
74 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
75 นางสาวปวีณา บุญเกิด ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
76 นางจมร ประพัศรางค์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 นางวิริยะ สารทอง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
78 นางสุจิตรา อันแสน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
79 นางทัดดาว ประทุมวัลย์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
80 นายพีระทัย สิงห์สุดี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
81 นายพัสกร ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการการปฐมพยาบาลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
82 นางปิยะฉัตร แสงงาม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการการปฐมพยาบาลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
83 นางวนิดา บิดร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการการปฐมพยาบาลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
84 นางพิศมัย แว่นพิมาย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการการปฐมพยาบาลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
85 นางสาวสุภาพร ศรีรักษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการการปฐมพยาบาลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
86 นายพิณณะรัตน์ ภักดีไทย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการการปฐมพยาบาลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
87 นายประกาศิต สีแดง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการการปฐมพยาบาลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
88 นางอรวรรณ นาเหล็ก ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการการปฐมพยาบาลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
89 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
90 นางบุษบา แสงวงค์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
91 นางนุพิศ อัคพิน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
92 นางสมัย คำเกษ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
93 นางชลธิชา วงศ์เข็มมา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
94 นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
95 นางสิวาพร เมธาวี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
96 นางอุไร สีตะวัน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
97 นางเนาวรัตน์ รู้บุญ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
98 นางธิดาพร จักรแสน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
99 นางบุญเต็ม สุวรรณา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
100 นางสาวอรพรรณ ไวแพน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
101 นางนุจเรตน์ ศรีนา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
102 นางทัดดาว ประทุมวัลย์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
103 นายวีระ งอยปัดพันธ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
104 นายอังกูล จันทวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
105 นายธนากร อุทัยดา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
106 นายสุเมธ อัคพิน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
107 ว่าที่ ร.ต.วัชระ วรรณคีรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
108 นางศิริรัตน์ ด่างเกษี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
109 นายสายัน สงวนพิพ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
110 นายจิตเอก โคตรพิศ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
111 นางวนิดา โคตรพิศ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
112 นางสุทธิวรรณ มั่นพลศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
113 นางอ้อยอัจฉรา สายืน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร พิธีกรการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz)
114 นายภุชงค์ วงศ์กัณหา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พิธีกรการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz)
115 นายประสาท สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
116 นางวลาสินี บุตรแสนคม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
117 นางพรทิพย์ ราชกรม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
118 นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล ครูโรงเรียนโพธิแสนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
119 นางวรุฬนี พรหมสาขาฯ ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
120 นายนเรศ เปลี่ยนคำ ครูโรงเีรยนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
121 นางทองเพียร รอญศึก ครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
122 นางอมรวัลย์ มุ่งภู่กลาง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
123 นางศรวีย์ จารุโรจน์พงศภรณ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
124 นายอังกูล จันทวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำนวยการ/ที่ปรึกษา การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม.ปลาย
125 นางสาวลลิดา งิ้วสุภา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
126 นางอารีย์วรรณ เกิดแสง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
127 นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
128 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานคณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
129 นายวิรัน บุญหงษ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
130 นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางประจำการแข่งขันศิลปะ
131 นางกมลกรณ์ เถายะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
132 นางสาวอมร นักธรรม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
133 นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการกลางประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
134 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นายบุญรักษ์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
137 นายชาตรี มาจรัล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
138 นางเพ็ญศรี เกษเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
139 นางรัศมี สอนไชยา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
140 นางรสสุคนธ์ คำภูแสน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
141 นางนาถฤดี หลักทอง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
142 นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
143 นายสุบรรณ ป้องสุข ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
144 นายทรงศีล พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
145 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
146 นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
147 นางอัจฉรี ทุมไมล์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
148 นางนิรมล กลยาณีย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
149 นายสราวุธ วิเชียรลม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
150 นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
151 นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
152 นายมงคล สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
153 นายอมร อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระดนตรี)
154 ว่าที่ ร.ต.วิรัช พรหมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
155 นางวิไลวรรณ กระจ่างคันถมาตร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
156 นางปรารถนา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
157 นางนิ่มนวล แสงวงค์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
158 นางสาวสุนิสา แสงสี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
159 นางสาวสุกัญญา คำดี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
160 นางฐปนี แก้วมะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
161 นางพรทิพย์ สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
162 นางสาวชนิตา เชื้อกูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
163 นายชาญชัย ศรีเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
164 นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานคณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
165 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
166 ว่าที่ ร.ต.วิรัช พรหมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
167 นายทรงศีล พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
168 นายบุญรักษ์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
169 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
170 นายชาญชัย ศรีเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
171 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
172 นายทรงศีล พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานคณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
173 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
174 นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
175 นางอัจฉรี ทุมไมล์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
176 นางนิรมล กลยาณีย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
177 นายสราวุธ วิเชียรลม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
178 นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
179 นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
180 นายมงคล สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
181 นายอมร อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
182 นายชาญเดช สุริยภูมิ ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
183 ว่าที่ ร.ต.วิรัช พรหมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานคณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
184 นางวิไลวรรณ กระจ่างคันถมาตร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
185 นางปรารถนา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
186 นางนิ่มนวล แสงวงค์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
187 นางสาวสุนิสา แสงสี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
188 นางฐปนี แก้วมะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
189 นางพรทิพย์ สินธนันชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
190 นางสาวชนิตา เชื้อกูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
191 นายชาญชัย ศรีเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
192 นางสุปราณี บุญรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
193 นางวิมลจายา ไขศรี ครูโรงเรียนโพธิแสนวิทยา คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
194 นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกร ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
195 นางทิพกลิ่น วันคำ ครูโรงเรียนโพนงามศึกษา คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
196 นางเรณู นรสาร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
197 นางสาวสุกัญญา คำดี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
198 นางสาววจีทิพย์ ภูพาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
199 นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
200 นายสุรชัย วันดี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
201 นายอมร อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
202 นางฐปนี แก้วมะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
203 นางรัศมี สอนไชยา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
204 นางนิ่มนวล แสงวงค์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
205 นางสาวภาวิณีย์ อ้วนศรีเมือง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
206 นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
207 นายอำพล ธุรารัตน์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
208 นายประจักษ์ กั้งจำปา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
209 นายบุญโชค สาขะสิงห์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
210 นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คต เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
211 นายชัยชนะ ราชไชย พนักงานราชการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
212 นางสาวพิศมัย รัตนศรี เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
213 นายวิวัฒน์ รัตนะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
214 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
215 นางเบญจวรรณ จุลดาลัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
216 นายบุญรักษ์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน รายงานผลและบริหารระบบการสื่อสาร ICT และระบบสื่อสาร ติดตาม ประมวลผล รายงานผล
217 นายปัญญา สุวรรณไสย รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระงานอาชีพ
218 นายสถาพร โชว์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ
219 นายเรือง เซ็นนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
220 นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
221 นายทองปาน ไชยศรี ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ
222 นายเฉลิมพล สุทธิสุวรรณ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
223 นายอุทัย เจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ประธานกรรมการ
224 นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
225 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ รองประธานกรรมการ
226 นายวรพงษ์ บุญรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ รองประธานกรรมการ
227 นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ รองประธานกรรมการ
228 นายสมศักดิ์ ชูเมือง ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา รองประธานกรรมการ
229 นายทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ ครูโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม รองประธานกรรมการ
230 นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา รองประธานกรรมการ
231 นายนิรันดร เทศประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
232 นายวีระศักดิ์ คำแพงอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
233 นายสง่า อินทรพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
234 นายศาสตร์ สัตถาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
235 นายไชยเรือง ไชยคลัง ครูโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ กรรมการ
236 นางนภาวัลย์ งอสอน ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารณ์ กรรมการ
237 นายวารินทร์ บัวภาคำ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรรมการ
238 นายภัทรกร วรุตาธนสาร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
239 นางสาวสุภาวดี แก้วก่า ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
240 นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
241 นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
242 นางธนารี ภาวะบุตร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
243 ส.ต.ต.สนธยา ธงอาษา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
244 ว่าที่พันตรีสิทธิพงศ์ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
245 นายชาตรี ยาศิริ ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา กรรมการ
246 นายมนูญ คูณศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ
247 นายเกียรติศักดิ์ สร้อยเสนา ครูโรงเรียนเตรียมอุดม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
248 นายพลกฤษณ์ ศิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ
249 นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ
250 นางฐปนีย์ นารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ
251 นายวิบูลย์ คำมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
252 ว่าที่ ร.ต.ปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
253 นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ
254 นางเยาวรัตน์ แก้วมะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ
255 นายปริญญา มณีนพ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
256 นางดอกไม้ เจริญชัย ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
257 นางนุพิศ อัคพิน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการ
258 นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
259 นางปัญจพร แสนภูวา ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
260 นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์ ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
261 นายอดุลย์ ทับศรีแก้ว ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ
262 นายนเรศ คนรำ ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการ
263 นายชัยฤกษ์ แสนสาคร ครูโรงเรียนแวงวิทยาคม กรรมการ
264 นายแดง พันธ์ชัย ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการ
265 นายนุรักษ์ บุญร่วม ครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการ
266 นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการ
267 นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ
268 นายทองคำ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา กรรมการ
269 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
270 นายเรือง เซ็นนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
271 นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
272 นายวรพงษ์ บุญรักษา รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
273 นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยา กรรมการ
274 นายเฉลิมพล สุทธิสุวรรณ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
275 นายดาบศึก เหมะธุลิน ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ
276 ว่าที่พันโทสิทธิพงศ์ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการ
277 นายอนุกูล ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ
278 นางนันทิยา ธีรนิธิมงคล ครูโรงเรียนโคกศรีวิทยาสรรค์ กรรมการ
279 นางสาววัลภา ศรทิพย์ ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน กรรมการ
280 นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
281 นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
282 นางสาวพนิดา หวังผล ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ
283 นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
284 นายศรัณยู พระโนเรศ ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ
285 นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮง ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ
286 นายบัณฑิต จันทร์ลือชัย ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการ
287 นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
288 นายอรนพ รมฤทธา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการ
289 นายชาตรี ยาศิริ ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ กรรมการ
290 นายวีระพงศ์ สุริยภูมิ ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ
291 นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ
292 นายพิสิฐ พิพิธกุล ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการ
293 นายอิทธิฤทธ สมนาม ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ
294 นายธนัญชัย ทาบุดดี ครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการ
295 สิบตารวจตรีสนธยา ธงอาษา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ
296 นายนรากร ธารานุกูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
297 นางสร้อยสุดา ทองประกอบ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
298 นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ
299 นายสมหวัง รัตนกร ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
300 นายธนศักดิ์ จัทร์พรม ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการและเลขานุการ
301 นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
302 นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
303 นางสร้อยสุดา ทองประกอบ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
304 นายพงษ์ผจญ พันธุวร ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการและเลขานุการ
305 นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
306 นายสมศักดิ์ ชูเมือง ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ
307 นายมนูญ คูณศรี ครูโรงเรียนโคกศรีวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
308 นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำนวยการ/ที่ปรึกษา การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
309 นายบดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
310 นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
311 บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
312 นางประภาพร สมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
313 นายประมินทร์ แซ่เอีย รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
314 นางรัตนพันธ์ คณะเมือง โรงเรียนร่มเกล้า กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
315 นางบำเพ็ญ คุณวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
316 นางประภาพรรณ สุนันธรรม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
317 นางเบ็ญจวัลย์ คำภูษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
318 นางกรรณิกา บุรัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
319 นางสาพัชระดา ฆารพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
320 นางสาวอโณทัย นันแพง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
321 นายวิษรุจน์ ศรีภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
322 นางกรรณิกา คัดทะจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
323 นางสาวจรรยพร ปิยะนันท์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
324 นางเกษร บุญสะอาด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
325 นายเด่นดนัย ชัยหมื่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
326 นายอรรถพล พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
327 นายสมศักดิ์ อุปพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
328 นายปวีณ สิงษ์สถิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
329 นายอภิรักษ์ โคตรโยธี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
330 นางจีรนันท์ สร้อยปลิว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
331 นายปองปรีดา เหล่าบุญมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
332 นางสาวกาญจนา ชัยมุงคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
333 นางสาววิราวรรณ ฤดีเกษม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
334 นางสาวชไมพร สิงหาคร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
335 นางสาวอรสา ประคอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
336 นางสาวเนรัญชรา พรมพล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
337 นางสาวอุไร ศิลามนต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
338 นางสาวรัตนา ปีคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
339 นางสาวเมตตา สุราษฎร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
340 นางวิไลรัตน์ ทุมมนตรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
341 นางสาวฐานิดา หันจางสิทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
342 นางสาววงนภา หนูแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
343 นางปาริฉัตร นาเมืองรักษ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
344 นางทิพวรรณ สีวาดมา ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
345 นางสาวกนกกร ศรีภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
346 นางลักษณ์สุรีย์ แสนพรหม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
347 นายณรงค์ วิททะชัย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
348 นางสาวนมล โฮมไชยยา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
349 นางสาวพนิดา เคนพะนาน ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
350 นายภูริพัฒน์ วงศรีชู ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
351 นางสาวปนัดดา ประทุม ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
352 นางสาวสิริรินทร์ แสนเมือง ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
353 นางสาวอินทิรา คำพระโคตร ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
354 นายจิรพัฒน์ ขูรูรักษ์ ม.5/2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
355 นางสาวนิภาภรณ์ ไชยเสนา ม.5/2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
356 นางสาวศศิธร คำทะเนตร ม.5/2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
357 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
358 นางสุทธิวรรณ มั่นพลศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
359 นางรัตนา วรรณขาว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
360 นางสุขพรรณ พลวิชิต ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
361 นางกรกนก วันวัฒน์สันติกุล ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
362 นางสาวยอดหญิง เหมะธุลิน ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
363 นางสาววิราวรรณ กรมแสง ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
364 นางสาวสุรีพร ทิพเสนา ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
365 นางสาาวอุษรักษ์ สมัครเขตการ ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
366 นางสาวชลลดา ผลฉิมพลี ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
367 นางสาวลลิตา แสนรัมย์ ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
368 นางสาววิชญาพร วงษาเนาว์ ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
369 นางสาวศิรินทรา สีหาผล ม.5/1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
370 นางสาวนัฎธกาญจน์ ทองป้อง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการและเลขานุการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
371 นายบุญส่ง จอมหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา อำนวยการ/ที่ปรึกษา การแข่งขัน Spelling Bee
372 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ รองประธานกรรมการกลางประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
373 นางประสงค์ พิทักษ์เมืองแมน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
374 นางกรรณิการ์ วิภาคะ ครูโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
375 นายอนุวัฒน์ แก้วมะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
376 นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
377 นายนาวี ศรีมุกดา ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
378 นางสาวกัณณิการ์ มาตราช ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
379 นางสาวจารุภัทร พิมพ์พุฒิ ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
380 นางสาวพิณชนก กองแก้ว ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
381 นางสาววชิราภรณ์ แก๊สสูงเนิน ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
382 นางสาววิภาดา ขังชัย ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
383 นางสาวอนิตา จักรเครือ ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
384 นายณัฐสิทธิ รัตนา ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
385 นางสาวสุดารัตน์ มลาเหลือ ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
386 นางสาวกนกอร จันทิมา ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
387 นายจักรกฤษ ศรีวิชัย ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
388 นางสาวปิยะธิดา ภูจอมจิตร ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
389 นางสาวนาลิตา บุตรพรม ม. 4/8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Spelling Bee
390 นางศศิธร หลิมเจริญ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
391 นางสาวกรรณิการ์ พันธุรักษ์ ครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
392 นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์ ครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
393 นางสาววรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
394 นางสาวณัฐชา ขันธ์ศรีโพธิ์ ม.6/10 โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
395 นางสาวพิสุทธิดา ขุนศรี ม.6/10 โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
396 นางสาวกมลวรรณ ไชยโคตร ม.6/10 โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
397 นายภูริสิทธิ์ วงษ์ทองคำ ม.6/10 โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
398 นายธนโชค ปานโต ม.6/10 โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
399 นายทศพิตร กองแก้ว ม.6/10 โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
400 นายภูริทัต ลาดมูน ม.6/10 โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
401 นายเกียรติพงษ์ ภูรัพพา ม.6/10 โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
402 นายธนวัฎ พทยาวัฒนชัย ม.6/10 โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Spelling Bee
403 ว่าที่ พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำนวยการ/ที่ปรึกษา Story Telling
404 นายเอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา อำนวยการ/ที่ปรึกษา Story Telling
405 นายประสาท ฤทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อำนวยการ/ที่ปรึกษา Story Telling
406 นายธนากร พ่อศรีชา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
407 นางพรรณอร ศรีสำราญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
408 นางสาว นุชนารถ นะคะจัด ครูโรงเรียนโพนพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
409 นางสกลรัตน์ นามเหลา ครูโรงเรียนด่านม่วงคำ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
410 นักเรียนจำนวน8คน นักเรียนโรงเรียนธาตุุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
411 นางสาว ลลิดา งิ้วสุภา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
412 นายรัฐพงษ์ มหามาต ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
413 นายณัฐพงษ์ พลอินสา ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
414 นางสาวศรีสุดา คำพอง ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
415 นางสาวจุไรวรรณ จงแก่นทา ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
416 นายจิรายุทธ ไชยโคตร ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
417 นายจิรภพ ทองอันตัง ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
418 นางสาวณัฑิตา คงคุณ ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
419 นางสาวกมลวรรณ โทแก้ว ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
420 นายกฤษฎิชนม์ บัวลภ ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
421 นางสาวอรวรรณ โพพารินทร์ ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
422 นางสาวชนาธิป แต่วอ่อน ม.4/7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
423 นางอมรวัลย์ มุ่งภู่กลาง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
424 นางศรวีย์ จารุโรจน์พงศภรณ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
425 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล ม.6/s โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
426 นางสาวธนพัฒน์ ธำรงค์วงศ์วิทย์ ม.6/s โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
427 นางสาวบัณฑิตา วุฒิสาร ม.6/s โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
428 นางสาวกาญจนา สัพโส ม.6/s โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน Story Telling
429 นางสาวทศพร นาตรีชน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
430 นางสาว จุฑามาศ ตุ่ยชัย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
431 นางอารีย์วรรณ เกิดแสง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
432 นางลัดดาวัลย์ โพธิงาม ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
433 นางปุณยพัทธ์ โถชาลี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
434 นางวัฒนา ไตรธิเลน ครูโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
435 นักเรียนจำนวน8คน นักเรียนโรงเรียนธาตุุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
436 นางสาวธันย์ชนก เจริญธรรม ม.6/6โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
437 นางสาวลภัสธร ทับทิม ม.6/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
438 นางสาวชนาธิป แต่วอ่อน ม.6/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
439 นางสาวอัฉรา เวชพันธ์ ม.6/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
440 นายอดิศักดิ์ ดงอินทร์ ม.6/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
441 นายวันชนะ แสงนวน ม.6/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
442 นายธนายุทธ ชุมปัญญา ม.6/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
443 นายจักรณรงค์ แตวไธสงค์ ม.6/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
444 นางสาวสรสวรรค์ ไพยแสน ม.6/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
445 นางวลาสินี บุตรแสนคม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
446 นายจิตตินันท์ แสนภูวา ม6/s โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
447 นายมงคลชัย พรมปากดี ม.6/s โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
448 นายคุณากร พรมโสภา ม.6/s โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
449 นายเจตชรินทร์ คำอ่อน ม.6/s โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling
450 นายพัสกร ทวีกิตติเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำนวยการ/ที่ปรึกษา การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit
451 นางชุดาภา ทองอันตัง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
452 นางมะลิวัลย์ ภูผิวเงิน ครูโรงเรียนโพนพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
453 นางสาวจารุณี บิดร ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
454 นางสาวมาณวิกา อาเเพงพันธ์ ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
455 นางสาวสุธิดา ชุมปัญญา ม.4/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
456 นางสาวนวพร นึกชอบ ม.4/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
457 นางสาวสโรธินี ราชัย ม.4/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
458 นางสาวปณิตา ศรีทอง ม.4/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
459 นางสาวสุประภาดา พิมพ์โยธา ม.4/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
460 นางสาวอาทิตยา จันทสาร ม.4/6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
461 เด็กหญิงนิยดา เที่ยงจิตร ม.2/3โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
462 เด็กหญิงพรนภา อินทรีย์ ม.2/3โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
463 นางพรทิพย์ ทัศนิตย์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
464 นายชัชพงศ์ ไพยเสน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
465 นานสมชาย นามสอน ครูโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
466 นางสาวกิตติวัฒนา ผาใต้ ครูโรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
467 นางกุลวดี ศรีอาจ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
468 นางสาววรรณกร อุปพงษ์ ครูโรงเรียนดงมะไฟ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
469 นางสมจิตร อินธิแสง ครูโรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
470 นางสาวพิมพิกา กุลไทย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
471 นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
472 นางวรรณคนา บุญเนาว์ ครูเต่างอยพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
473 นางสาวพรพาณิชย์ ปิ่นดา ม.5/EP โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
474 นางสาวธุติกาญจน์ กัติยะ ม.5/EP โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
475 นางสาวตะวันยอแสง นามสมบูรณ์ ม.5/EP โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
476 นางสาวเกษรกมล รุ่งวิสัย ม.4/9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
477 นายภานุพันธ์ การุญ ม.5/EP โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
478 นายวัชรพล สางาม ม.4/9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
479 นางสาวพลอยวรินทร์ พรมพันธ์ ม.4/9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
480 นางสาววรรณภรณ์ บางทราย ม.4/9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
481 นายเอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา อำนวยการ/ที่ปรึกษา การแข่งขันพูดภาษาจีน
482 นายนิยม สมบัติดี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
483 นางสาวชลลดา สมคะเณย์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
484 นางสาวสุนิษฐา พองพรหม ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
485 นายบพิตร เหล่ากอ ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
486 นางสาวปรางค์ทิพย์ ประชุมแดง ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
487 นางสาวชยาภรณ์ อ้อยรักษา ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
488 นางสาวสายฝน เคนคำภา ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
489 นางสาวกิ่งดาว โพธิ์ศรี ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
490 นางสาวปานวรี ชลเทพ ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
491 นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยเทพ ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
492 นางสาวพรรษาณีย์ พูลผล ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
493 นางสาววัชราพรรณ ตันเสนา ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
494 นางปวีณสุดา ราชกรม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
495 Miss Ayako Enosawa ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
496 นางสาวไพลิน เปรมกมล ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
497 นายสุจินต์ นามสะทอน ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกุล คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
498 นางสาวผกาสินี กองพรหม ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
499 นางสาวชลธิชา วงศ์อินอยู่ ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
500 นางสาวธัญญารัตน์ เวียงพรหมมา ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
501 นางสาววรารัตน์ ไกรสี ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
502 นางสาวแคทลียา นะคะจัด ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
503 นางสาวธนวรรณ วงศ์ชนะศรี ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
504 นางสาวศิริพิชญ์ อุทธบูรณ์ ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
505 นายณรงศักดิ์ แก้วอุ่นเรือง ม.6/5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
506 นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อำนวยการ/ที่ปรึกษา การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz)
507 นางสาวอัจฉราพร ใครบุตร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
508 นายเอนก สังฆมะณี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
509 นางสาวพัชรินทร์ กุศลเอี่ยม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
510 นางภานุพงศ์ ศรีวรกุล ครูโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
511 นางอ้อยอัจฉรา สายืน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
512 นางวิสุตา เนาว์ดี ครูโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
513 นายภุุชงค์ วงศ์กัณหา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
514 นางชาคริยา พรมมาปี ครูโรงเรียนเขาเเก้ววิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
515 นักเรียนจำนวน16คน นักเรียนโรงเรียนธาตุุนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
516 นายบุญนรา ปกสันเทียะ 5/ep โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
517 นายธีระพงศ์ นวนมะณี ม.5/ep โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
518 นายปิติพงศ์ งันปัญญา 5/ep โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
519 นายจักรกฤษณ์ ปรีชาอมรกุล 5/ep โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
520 นายชนปฏิวัติ น้อยนาง 5/ep โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
521 นายปรเมธษ์ คำภูเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
522 นางสาวอภิญญานี สลับแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
523 นางสาวอุษณี เป้งคำภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
524 นายอดิศร แพงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
525 นายเศวตโชติ คำชนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
526 นางสาวพรพิมล ปะกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
527 นายณรงค์ศักดิ์ นาดประนิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
528 นายอชิรวุฒิ อินธิแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
529 นายสง่า คำศรี ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
530 นายทนงศักดิ์ ทินบุตร ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
531 นางสาวสุภัทตา พรมลา ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
532 นางสาววิมลรัตน์ พลหาญ ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
533 นางสาวนงนุช หาไชย ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
534 นางสาวสุชัญญา นนท์คำวงศ์ ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
535 นางสาวมัณฑนา ผาใต้ ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
536 นางสาววันเพ็ญ คำโคตร ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
537 นางสาวทิพพานุช ลีนาลาด ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
538 นางสาวธัญญารัตน์ เวียงพรหมมา นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
539 นางสาววัชราพรรณ ตันเสนา นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
540 นางสาวพรรษาณีย์ พูลผล นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
541 นางสาวธนวรรณ วงศ์ชนะศรี นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
542 นางสาวชลธิชา วงศ์อินอยู่ นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
543 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วอุ่นเรือน นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
544 นางสาวผกาสินี กองพรหม นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
545 นางสาววรารัตน์ ไกรสี นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
546 นางสาวชยาภรณ์ อ้อยรักษา นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
547 นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยเทพ นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
548 นางสาวกิ่งดาว โพธิ์ศรี นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
549 นางสาวสายฝน เคนคำภา นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
550 นางสาวศิริพิชญ์ อุทธบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
551 นางสาวแคทลียา นะคะจัด นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
552 นางสาวปรางทิพย์ ประชุมแดง นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
553 นางสาวปานวลี ชลเทพ นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
554 นายธีรวุธ การุญ นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
555 นายชิตพล พิศิลป์ ครูฝึกสอนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
556 นายสิทธิพงษ์ ยกชู ครูฝึกสอนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
557 นายทินกร วงศ์คำ ครูฝึกสอนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
558 นายจักริทนร์ ศรีสร้อย นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
559 นายสุทธิพงษ์ มุลทาเย็น นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
560 นายกฤตยชญ์ วิพรมหา นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
561 นายสุทธิมนต์ แพนบุตร นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
562 เด็กชายนราวิชญ์ พูนสุข นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
563 นายปรเมศทร์ ขำกระแส นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
564 นายธานินทร์ พงษ์แก้ว นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
565 นายณัฐพงษ์ แสงแก้ว นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
566 นายชาติชาย ชมดี นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
567 นายอรรถพล ศรีพรรณ นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กองอำนวยการกลาง
568 นางสาวสุนิสา ศิริอุดม ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
569 นายเสกสรร จำปาอ่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
570 นายฑศพันธ์ คงเกิด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กองอำนวยการกลาง
571 นางปวีณสุดา ราชกรม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
572 นางสาวปวีณา บุญเกิด ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
573 นายสุรศักดิ์ สักขินา ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
574 นางสาวทิพพานุช ลีนาลาด ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
575 นายบดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
576 นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
577 นายชาตรี แก้วมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
578 นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
579 นายสินธุ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชวิทยาคม คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
580 นายจันจิต มันตะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
581 นายสุรเดช ปริโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
582 นางเพชรสุดา จันทรังษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
583 นายภูกิจ ภัคธนาดิษกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.22 คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
584 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
585 นายณัฐพล หล้าชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
586 นายณรงค์ โคตรศรี ครูโรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
587 นางนพวรรณ เพชรสุริวงษ์ ครูโรงเรียนฝางวิทยายน คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
588 นางอรุวรรณ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
589 นางกนกพร ดาบสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเรือวิทยา คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
590 นางอรวรรณ กองพิลา ครูโรงเรียนฝางวิทยายน คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
591 นายศิริชัย ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
592 นางนันทยา พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
593 นางสาวปฤษณา สาลี ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
594 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีไสย์ ครูโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
595 นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์ ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
596 นางสุมลพรรณ ศรีลำดวล ครูโรงเรียนพล คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
597 นางสุรีพร สวัสดิ์วงษ์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
598 นายวศิน คำรัตน์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
599 นายกิตตินนท์ สิรินทรภูมิ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
600 นางณัฐฏฏาณี รีทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.23 คณะกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
601 นายปัญญา ศรีผายวงษ์ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
602 นางเพ็ญศรี เคนไชยวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
603 นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง ครูโรงเรียนร่มเกล้า เจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
604 นางบรรดล บุญพาเกิด ครูโรงเรียนร่มเกล้า เจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
605 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี กรรมการชี้ขาดประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม(สพม.)
606 นางสาววัชราภร ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการชี้ขาดประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม(สพม.)
607 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการชี้ขาดประจำการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม(สพม.)
608 นายสถาพร เดชโฮม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
609 นางผุสดี บุญหงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
610 นางบังอร ผานะวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
611 นางสาวณัฐชยาน์ วิเชียรเพริศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
612 นางจริยาณี แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
613 นายประสาท พ่อคำจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
614 นางอรพิน พานพินิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
615 นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
616 นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
617 นางดวงสมร คำชมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
618 นางกิตติพร อาจวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
619 นางสาวอมรรัตน์ เดือนขาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
620 นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
621 นางไฉไลรัตน์ แก้วมณีชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
622 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
623 นางวิลาวัลย์ คงคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
624 นางสาวรัตนา บัวภาคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
625 นางสาวปริตา ขันแข็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
626 นางภาวนา พิฑูรมานิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
627 นางจุฬาพร เหนือกลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
628 นางสาวจิรสุดา วงษ์ทน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
629 นางนิภาพร วังคีรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
630 นางเนตรชนก แสนทิพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
631 นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
632 นายถนอม จารุมณี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
633 นางราตรี ศิลารักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
634 นางดรุณี จารุมณี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
635 นางสาวอัญชลี แก้วมาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
636 นางมณีรัตน์ วุฒิสาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
637 นางยุภา วุธรา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
638 นางสุชาดา เสียงเพราะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
639 นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
640 นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
641 นางสาวรจนา เพ็งเก่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
642 นางจิราพร อุทุมทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
643 นายวีระพล สุวรรณชัยรบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
644 นางนิตยา บุญรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
645 นางแก้วตา วรโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
646 นายอภิสิทธ์ ทนคำดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
647 นางสาววิไลโฉม ทันอินทร์อาจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
648 นางสาวอภิศรา สลางสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
649 นายปิยะวัฒน์ พรมลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
650 นางสาวกชกร ธรรมวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
651 นายนาสรอน มาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
652 นายมนตรี ธงชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
653 นางสาวกนกวรรณ หอมเฮ้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
654 นางสาวอรุณี คามมุขกันทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
655 นางสาวแสงระวี ประสานศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
656 นายอนันต์ ซ้ายสุพรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
657 นายสุทธิชัย นาคะอิทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
658 นายชยุตพงศ์ คำทะเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
659 นางสาวกมลพรรณ มุลคำเกต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
660 นางสาวธัญญา โฉมมงคล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
661 นายภานุวัฒน์ นนสุราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
662 นายสุภวิศร์ บุญรักษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
663 นายรัตนพ หนองสูง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
664 นายวิชาญ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
665 นางเกษมณี เรืองเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
666 นายชุติพงษ์ พันธ์สมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
667 นายสมัย เจริญพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
668 นายนพพร ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
669 นางสาวนิวาส บุตรธนู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
670 นางเตือนตา ศรีอัจฉริยกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
671 นางสาวเรวดี ระภาเพศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
672 นายอานนท์ มโนธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
673 นางนันทิชา ธาตุระหัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
674 นางจุฬาพร เหนือกลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
675 นางสาวแสงเทียน นามละคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
676 นางญาจิตต์ เมตุลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
677 นายสุพจน์ ผิวหอม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันในระบบ
678 นางนิตยา บุญรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันในระบบ
679 นางเกษร หนุยจันทึก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันในระบบ
680 นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒน์นานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
681 นางสาววาสนา สุพัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
682 นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
683 ผศ. ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
684 นางประพิณพักตร์ ธุระนันท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
685 นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
686 นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
687 นางกรกนก คำเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
688 นายวราวุฒิ ช่วยรักษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
689 นายชนาวัฒน์ ศูนย์ศร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
690 นายอดิศักดิ์ ก่ำเชียงคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
691 นางสาวจิราภรณ์ ปะวะเค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
692 นางสาวปิยนาถ นารถโคษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
693 นางสาวปรียานันท์ ผิวขำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
694 นางสาวศรัณย์รัตน์ พรมจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
695 นายอรรถพล วิณโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขัน
696 นางณัชชา โชติกานต์กุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
697 นางวรรณสุดา จันทร์คามคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
698 นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
699 นางกฤษณา ถาบุตร ครู โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
700 นายประยูร ศิริโชควัฒนานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
701 นางวิภา มุ่งนากลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
702 นางบำเพ็ญ คุณวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
703 นางชุติมา รายณะสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
704 นางพรทิพย์ พงษ์พันนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
705 นายพงศธร ศรีอาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
706 นางน้อมจิต ศรีอาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
707 นางเบญญาภา ขาวไป๋ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
708 นางกรกนก คำเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
709 ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานคณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
710 นายชำนาญ เพริดพราว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันในระบบ
711 นางชินตา สุภาชาติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันในระบบ
712 นางสาวนัสตยา โยเหลา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันในระบบ
713 นางสาวกรรณิการ์ คงสมมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันในระบบ
714 นายศุภวุฒิ สุภาชาติ ครู โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันในระบบ
715 นางทรงศรี โสมชัย ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
716 นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
717 นางภิญญาภรณ์ จุฬา ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
718 นายสุรินทร์ นาจะรวย ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
719 นางธิกานดา ศรีสาคร ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
720 นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
721 นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
722 นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
723 นางชุมากานต์ สุรเสียง ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
724 นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
725 นางสาวปิยะนุช บุญชาญ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
726 นายภูวนาท พูนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
727 นายธีรนันท์ มินยะกากี พนักงานราชการ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
728 นายวงศกร สมัครการ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
729 นายวีรพงษ์ คิดสงวน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
730 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
731 นายชำนาญ เพริดพราว ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
732 นางสาววิมลรัตน์ ศรีประภา ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
733 ดร.สมใจ อุดมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
734 นางพิศมัย พานโฮม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
735 นางสมศรี ไชยชมภู ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
736 นางภิญญาภรณ์ จุฬา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
737 นายสุรินทร์ นาจะรวย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
738 นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
739 นายปรเมศวร์ มุทาพร ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร รางวัล ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน และรายงานผล
740 ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
741 นายไพบูลย์ สุรารักษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
742 นางสาวกัลยารัตน์ สัพโส ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
743 นางสาวอุทุมพร ศรีสาคร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
744 นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
745 นางสาวอาทิตยา สายตา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
746 นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
747 นางรพีพร สุรารักษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
748 นางสาววันเพ็ญ ธรรมจักร พนักงานราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
749 นายวีรพงษ์ คิดสงวน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
750 นางสาวกรรณิการ์ คงสมมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
751 นางสาวนัสตยา โยเหลา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
752 นางสาวดุษณิษา บัวพรม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
753 นายอภิเชษฐ์ ฟ้าฝน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
754 นายถวิล โสภาจร ช่างไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
755 นายสมาน นวลวัน ช่างไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
756 นายสุสวัสดิ์ เนตรฉัยยา ช่างไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
757 นายวศิน บรรจุทรัพย์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
758 นายฐาปนะ สุวัณณปกรณ์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
759 นายพรชัย พงศ์สิทธิศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
760 นายบัญชา หลักทอง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
761 นายคล้าย สุโพธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
762 นางสุภรณรัตน์ โสภารักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
763 นางประหยัด นวลวัน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
764 นางสาวรักใคร่ ศิวิลัย ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
765 นางสาวชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง
766 นายชำนาญ เพริดพราว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
767 นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
768 ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พักศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
769 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พักศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
770 นายวิวิธนันท์ หยูเห้ง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พักศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
771 นางสาวอัลชลี มูลกัน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พักศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
772 นายธีรนันท์ มินยะกากี พนักงานราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกาา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พักศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
773 นายวงศกร สมัครการ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พักศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
774 นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พักศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
775 นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง
776 ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ กลยานีย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง
777 นายบุญเลิศ ไชยปัญหา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง
778 นายนพดล ศรีสาคร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง
779 นายไพบูลย์ สุรารักษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง
780 นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง
781 นายภาณุพงษ์ สุวรรณรงค์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง
782 นายชำนาญ เพริดพราว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง
783 นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3
784 นางวิลาวัลย์ ชัยทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3
785 นางใจทิพย์ โคตรวิชา ครู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3
786 นางเบญจวรรณ จุลดาลัย ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3
787 นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3
788 นายมงคล อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งดาววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 - 6
789 นายอังกูร บุญรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 - 6
790 นางจารุวรรณ ทิพย์ทอง ครู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 - 6
791 นางสาวกนิตตา อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 - 6
792 นางสาวปิยะนุช บุญชาญ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 - 6
793 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 1 - 3
794 นางเยาวรัตน์ แก้วมะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรววิทยา คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 1 - 3
795 นางนิรมล กลยาณีย์ ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 1 - 3
796 นางสาวชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 1 - 3
797 นางพิศมัย พานโฮม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 1 - 3
798 นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 4 - 6
799 นางพันสา ศรีปากดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 4 - 6
800 นางสมคิด ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 4 - 6
801 นางสาวบุญฑริก มาตราข ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 4 - 6
802 นายทวีศักดิ์ ทะคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. 4 - 6
803 นายตรีชนนท์ แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 1 - 3
804 นายณรงค์ ชัยมุงคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 1 - 3
805 นางฐปนีวิริยา ศรีวิริยอุบล ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 1 - 3
806 นางอุทุมพร ศรีสาคร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 1 - 3
807 นางสุภรณ์ ตั้งตระกูล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 1 - 3
808 ว่าที่ ร.ต. ดร. สุกิจ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 4 - 6
809 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 4 - 6
810 นายวุฒิพงษ์ การุญ ครู โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 4 - 6
811 นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 4 - 6
812 นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 4 - 6
813 นายประนมเนตร มุลฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 1 - 3
814 นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 1 - 3
815 นางอรรจมาภรณ์ เรืองภิญโญธัญ ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 1 - 3
816 นางเสาวคนธ์ ศิริปราณี ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 1 - 3
817 นางนันทิยา เชื้อคำฮด ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 1 - 3
818 นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 4 - 6
819 นายสุริเยนทร์ วงษ์ภาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 4 - 6
820 นางยุพิน ขันธวิชัย ครู โรงเรียนส่องดาววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 4 - 6
821 นางสุภารัตน์ อัฐประจง ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 4 - 6
822 นางกรรณิการ บรรจุทรัพย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม. 4 - 6
823 นายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 1 - 3
824 นางสาวหฤทัย สิมมะลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 1 - 3
825 นางรจนา กองแก้ว ครู โรงเรียนหนองหลวงศึกษา คณะกรรมการอำนวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 1 - 3
826 นางประภาวี ปลงจิต ครู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 1 - 3
827 นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 1 - 3
828 นายเอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 4 - 6
829 นายทะนงศักดิ์ วงศ์ประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 4 - 6
830 นางวิสาขมาส คำสีลา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 4 - 6
831 นางสาวกัลยารัตน์ สัพโส ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 4 - 6
832 นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
833 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
834 นายธวัช ธุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
835 นายประนมเนตร มุลฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
836 นายประยูร จรรยาเพศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
837 นายสมพงษ์ เชื้อกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
838 ดร. ปิยมาศ ผองแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
839 นายประมง เบกไธสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
840 ดร. พัชรี ครองกิจศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
841 ดร. ปาลิตา คชประดิษฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
842 ดร. สุภาพรรณ สัจวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
843 ดร. โศภิษฐ์ เชื้อค้าช้าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
844 ดร.ศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
845 ดร. นิวัติ ต่อนี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
846 ดร. พัชรินทร์ อุทัยฉัตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
847 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
848 นางพิศมัย พานโฮม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
849 นางทรงศรี โสมชัย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
850 นายชำนาญ เพริดพราว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
851 นางวัชราภรณ์ อินธิปีก ศึกษานิเทศน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
852 นางสุทธิพร วงศ์คำ ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
853 นางพรสวรรค์ พรหมโสภา ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
854 นางสาวปิยะนุช อรรคฮาด ครู โรงเรียนหนองหลวงศึกษา คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
855 นางพิมพา กนกหงส์ ครู โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
856 ดร. สมใจ อุดมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
857 นางจินตหรา ภูรัพพา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
858 นางกฤษณา ถาบุตร ครู โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณะกรรมการกลางการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
859 ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
860 นายประยูร จรรยาเพศ รองผู้อำนวยการเโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
861 นายสมพงษ์ เชื้อกูล รองผู้อำนวยการเโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
862 นายปริญญา มณีนพ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
863 นางอัญชลี กุลเกลี้ยง ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
864 นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
865 นายไพบูลย์ สุรารักษ์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
866 นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
867 นายสุรินทร์ นาจะรวย ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
868 นางสมศรี ไชยชมภู ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
869 นางธิกานดา ศรีสาคร ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
870 นางพิศมัย พานโฮม ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
871 นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
872 นางภิญญาภรณ์ จุฬา ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
873 นางสาวกิริรยา ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
874 ดร.สมใจ อุดมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
875 ดร.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
876 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
877 นายสมพงษ์ เชื้อกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
878 นายนเรศ เขมะสิงคิ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
879 นางอุไรวรรณ มณีนพ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
880 นายนพดล ศรีสาคร ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
881 นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัช ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
882 นายอนุวัฒน์ แก้วมะ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
883 นายเกียรติศักดิ์ สร้อยเสนา ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
884 นายสราวุธ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
885 นายถวิล โสภาจร ช่างไม้โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
886 นายสมาน นวลวัน ช่างไม้โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
887 นายสุขสวัสดิ์ เนตรฉัยยา ช่างไม้โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
888 นายวศิน บรรจุทรัพย์ ช่างไฟฟ้าโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
889 นายฐาปนะ สุวัณณปกรณ์ ช่างไฟฟ้าโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
890 นายพรชัย พงศ์สิทธิศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
891 นายบัญชา หลักทอง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
892 นายคล้าย สุโพธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
893 นางสุภรณ์รัตน์ โสภารักษ์ ลูกจ้างชั่่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
894 นางประหยัด นวลวัน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
895 นางสาวรักใคร่ ศิวิลัย ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
896 นายทวีศักดิ์ ทะคง ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
897 นายอนุ ยุทธคราม ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
898 นางสาวนีรนุช ไชยบิน ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
899 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภคการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
900 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
901 นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
902 นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
903 นายชำนาญ เพริดพราว ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
904 นายภูวนาท พูนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
905 นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
906 นายวงศกร สมัครการ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
907 นางสาวนีรนุช ไชยบิน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
908 นางสาววิมลรัตน์ ศรีประภา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
909 นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์ ครูพิเศษ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
910 ว่าที่ ร.ต.โยธิน จันทวงศ์ ครูพิเศษ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
911 นางสาวพิศมัย รัตนศรี ครูพิเศษ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
912 นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
913 นายอนุวัฒน์ แก้วมะ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
914 ดร.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
915 นางนิ่มนวล ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
916 นางสาวนันทวัน พันธุมะโน ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
917 นางสุนิสา จงขจรพันธ์ุ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
918 นางเสาวคนธ์ สิงห์อร ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
919 นางรัตนาภรณ์ พูนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
920 นางจันทร์จิรา แง่พรหม ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
921 นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
922 นายสุวชล สุราษฎร์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
923 นางสาวอัญชลี มูลกัน ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
924 นางสาวชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
925 นางชินตา สุภาชาติ ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
926 นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
927 นางสุพัตรา ดัดผ่อง ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
928 นางสาวบุณทริก บุตราช ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
929 นางลัดดา ภูปัญญา ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
930 นางนันทิยา เชื้อคำฮด ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
931 นางสาวณัฐธิดา ราชหงส์ พนักงานราชการ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
932 นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
933 นางสาวนีรนุช ชัยบิน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
934 นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
935 นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
936 นางสาวนลินดา จันทะวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
937 นางสาวนัสตยา โยเหลา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
938 นางสาวพิมพร อุ่นแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
939 นางสาวกฤติยา วงศ์อาศา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
940 นางสาวภัทธีมา จันทร์อ่อน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
941 นายอดินันท์ ไชยเดช ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
942 นางสาวนภาวรรณ ไหคำ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
943 นางวิสาขมาส คำสีลา ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
944 นางสาวนงลักษณ์ บัวทอง ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
945 นางวันวิสา ไชยตะมาตย์ พนักงานราชการ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
946 นายปริญญา มณีนพ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
947 นายปริพล สิทธิสิน ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
948 นายสัญทนา พรหมสาขา ณ สกลนคร พนักงานราชการ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
949 นางสาวนันทวัน สำแดงชัย ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
950 นางสาวดุษณิษา บัวพรม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
951 นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
952 นางอัญชลี กุลเกลี้ยง ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
953 นางสาววัจนาพร พันธุมะโน ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
954 นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์ ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
955 นางสุภรณ์ ตั้งตระกูล ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
956 นางสุวิมล สุริยะ ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
957 นางลัดดา ภูปัญญา ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
958 นางสาวบุณทริก บุตราช ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
959 นายประยูร จรรยาเพศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
960 นางสุนิสา จงขจรพันธุ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
961 นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
962 นางนันทิยา เชื้อคำฮด ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
963 นางนันทวัน พันธุมะโน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
964 นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัครและจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
965 นายนเรศ เขมะสิงคิ ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัครและจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
966 ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ กลยาณีย์ ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัครและจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
967 นายบุญเลิศ ไชยปัญหา ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัครและจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
968 นายชำนาญ เพริดพราว ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัครและจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
969 นายเกียรติศักดิ์ สร้อยเสนา ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัครและจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
970 นายสมพงษ์ เชื้อกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัครและจราจรการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
971 นายประยูร จรรยาเพศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
972 นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
973 นางสุวิมล สุริยะ ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
974 นางสาวปิยะนุช บุญชาญ ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
975 นางสาวกัลยารัตน์ สัพโส ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
976 นางนันทิยา เชื้อคำฮด ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
977 นางนลินดา จันทะวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
978 นางสาวพิมพร อุ่นแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
979 นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
980 นายพิศมัย พานโฮม ครู โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
981 นางสาววิมลรัตน์ ศรีประภา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
982 นางนงนุช บุตรพิมพ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
983 นายวรพจน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
984 นายธานินทร์ โล่อุทัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
985 นายวีระเดช เวี่ยนวิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
986 นายอดิศักดิ์ พงษ์พันนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
987 นายราเชนทร์ ภูรัพพา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
988 นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
989 นายวิทวัฒน์ วงศ์บาตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
990 นายกรีฑา ภูผาดแร่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
991 นายมานิชย์ แสงสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
992 นายธีรพันธ์ุ จันทบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
993 นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
994 นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
995 นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
996 นายกิตติ นันตะสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงสี เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
997 นายมณฑล คำคลี่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดจราจร
998 นายจงจิต ภักดีไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดจราจร
999 นายทวีศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดจราจร
1000 นายจิโรจน์ อณาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดจราจร
1001 นายจักรพันธ์ สาระวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดจราจร
1002 นางสาวธีราภรณ์ พุฒธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดจราจร
1003 นายประสาท ศุภวิทยะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดจราจร
1004 นางธนพร ขอนยาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1005 นางทองใบ ยางงาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1006 นางจิราวัฒน์ ยะชัยศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1007 นางพิกุลแก้ว ยะไชยศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1008 นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1009 นายคมศักดิ์ นามเมืองรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองอำนวยการ
1010 ว่าที่ พ.ต.ธงชัย ประวีณานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองอำนวยการ
1011 นางสาวจารุณี บิดร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองอำนวยการ
1012 นางนวลจันทร์ สำนึก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองอำนวยการ
1013 นางสาวอิสราภรณ์ ปรีชาญาณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองอำนวยการ
1014 นายสนิท คะแก้ว โรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองอำนวยการ
1015 นางนันทิยา จุลพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1016 นางนิกร ชาญเชาวน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1017 นายพงศกร หล้ามุงคุณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1018 นางชลดา ด้วงจุมพล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1019 นางยีนเพชร นนทะศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1020 นางสาวอรสิริ แก้วไกรสร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1021 นางสาวชลันดา โคตรวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1022 นายสดายุ ชิณกะธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1023 นางดีลาวรรณ์ พรหมจอม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1024 นางสาวพชรสอน หลอดเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1025 นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประธานกรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1026 นายประทวน สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1027 นายยรรยง คนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1028 นายสถาพร โชว์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1029 นายอุทัย เจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1030 นายบดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1031 นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1032 นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1033 ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1034 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1035 นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1036 นายเอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1037 นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1038 นายประสาท ฤทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1039 นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1040 นายมงคล อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1041 นายคำตัน จันทไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1042 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1043 นายวสันต์ สาระนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1044 นายปีใหม่ ประจักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1045 นายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1046 นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1047 นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1048 นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1049 นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1050 นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1051 นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1052 นายวิบูลย์ คำมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1053 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1054 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1055 นายเกษา โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1056 นายตรีชนนท์ แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1057 นายชาตรี แก้วมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1058 นายประนมเนตร มุลฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1059 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1060 นายทองคำ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1061 ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1062 นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1063 นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1064 ว่าที่ ร.ต.ปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1065 นายบุญส่ง จอมหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1066 ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1067 นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1068 นายไพบูลย์ พจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1069 นายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1070 นายชัชวาล ลุนจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1071 นายวิกรานต์ ศรีอักเศษ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1072 นางเอื้อมพร บัวดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1073 นางอุษณีษ์ ราชพิลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1074 นายอนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๓ รองประธานกรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1075 นายประสาร ภูดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๓ รองประธานกรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1076 นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๓ รองประธานกรรมการอำนวยการตามคำสั่งที่ ๕๔๙ /๒๕๕๗ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
1077 นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1078 นางวิภารัตน์ สัพโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1079 นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
1080 นายวรพิศ อินธิราช ครู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา คณะทำงานวิทยุสื่อสาร
1081 นายอนุสรณ์ จันทร์คามคำ ครู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา คณะทำงานวิทยุสื่อสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]