แจ้งผู้เข้าร่วมแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

แจ้งผู้เข้าร่วมแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนจัดทำหนังสือรับรองคุณสมบัตินักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

3. สำเนาตารางเรียนของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

4.ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันยื่นเอกสารในวันที่ทำการแข่งขัน ณ จุดรายงานตัว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ  นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนใดไม่นำเอกสารดังกล่าวมาในวันรายงานตัวจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะถือว่ามีเจตนาปิดบังข้อมูลซึ่งอาจส่งผลต่อผลการแข่งขันของนักเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:00 น.