คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

เชิญคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ทุกท่านเข้าประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จ. สกลนคร 

  • ผู้ประสานงาน นายปัญญา ศรีผายวงศ์ โทร 0981037309
  • ผู้ประสานงาน นางณัฐฏฎาณี  รีทอง โทร 0935565359
วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:50 น.