สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายเดชา  เอกา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  แนวขี้เหล็ก
2. นางสาวพรวิภา  ปุเลทะตัง
3. นายศิริชัย  พรมหากุล
 
1. นางสาวยลลดา  ปุระณะ
2. นางศินีมาศ  ใจเมือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจีราภรณ์  เกษตรสินธ์ุ
2. นางสาวณัฐชา  จันทร์เพ็ง
3. นายณัฐวุฒิ  เตจา
4. นางสาวปลายฟ้า  มีเกษ
5. นางสาวพุธพรัตน์  สีสมุทร์
6. นางสาวศิริลักษณ์  มังศรี
7. นางสาวสุดารัตน์  ก้านจักร
8. นายอดิศักดิ์  เจริญสุข
9. นายโกเมนท์  ไชยชาติ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
2. นายวิริยะ  ทองดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายเจษฎา  โพธิ์หมุด
 
1. นางสิริพร  สุรวาทศิลป์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายชวฤทธิ์  บุญอรัญ
2. นางสาวประภัสศร  อ่อนดี
3. นางสาวศิริวิมล  ศรีครั่ง
 
1. นางสาวสุนันทา  เวียงใต้
2. นางสาววนิดา  ภูภักดี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 45 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ภักดี
2. เด็กชายนัฐรินทร์  วงค์จำปา
3. เด็กชายนิติกร  ดำลี
4. เด็กชายประติภัทร  เชิดชู
5. เด็กชายพิรุณ  บัวสอน
6. เด็กชายศุภกิจ  พลสว่าง
7. เด็กชายอธิวัฒน์  อำไพร
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามัง
 
1. นายพิทักษ์  ปรักมาศ
2. นายนเรศ  ศรีหนา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวปะการัง  คล้ายหนองสรวง
2. นางสาวรัตนากร  สีระวัตร
3. นางสาวละออง  ยงคะวิสัย
4. นางสาววราภรณ์  มุกดา
5. นางสาวอาทิตยา  นามหงษา
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางปวีณา  ลิ้มสำราญ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรสุดา  แก้วขาว
2. เด็กหญิงจุฬามณี  นามทะจันทร์
3. เด็กหญิงนรินทร์  วงศ์คำสิทธิ์
4. เด็กหญิงบุษยา  ตาไธสง
5. เด็กหญิงปวีณา   บุดดา
6. เด็กหญิงปาวลี  ทองลับ
7. เด็กหญิงวาสนา  พยัคฆ์ทอง
8. นายอนันท์  คิดค้า
9. เด็กหญิงอักษรานันท์  เผ่าภูธร
10. เด็กหญิงอัญชณิการ์  โซนรัมย์
11. เด็กหญิงอัญญดา  ปาเส
12. นายอุดมศักดิ์  ไชยราช
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางวชิราวดี  ศรีนา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายวิริยะ  ทองดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิวพร   ไชยราช
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 27 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายเดวิด  ศรีส่วย
 
1. นางสาวจิตติกานต์  คำมะสอน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยช่วย
2. เด็กชายสฤษฎ์  วรรณชนะ
 
1. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หินจำปา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดศิลา
3. เด็กหญิงบังอร  สุโพธิ์
 
1. นายสฤษฏ์พงษ์  วงษ์พล
2. นางพัทรศยา  เขาน้อย
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธ์พาณิชย์
2. นายณรงค์  สุทธพินทุ
3. นายณัฐพล  เกตุชมภู
4. นายณัฐพล  หนูเพชร
5. นางสาวดวงสมร  สีน้ำอ้อม
6. นางสาวธิดารัตน์  เหลาเกิ้มหุ่ง
7. นางสาวประภาภรณ์   แก้วอุทัศน์
8. นายพิทยา  นามจันดา
9. นางสาวสุธิดา  บุดดาวงศ์
10. นายอธิวัตร  เงินยวง
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางวชิราวดี  ศรีนา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.57 ทอง 9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวชยาภรณ์  แจ้งสนาม
2. นางสาวดาลิน  ติวไธสง
3. นางสาวศิริพร  โพธิ์ขาว
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีจันลา
2. นางสุภาภรณ์  อนันเต่า
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง 5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นายณรงค์  สุทธพินทุ
3. นายณัฐพล  เกตุชมภู
4. นางสาวดวงสมร  สีน้ำอ้อม
5. นางสาวธิดารัตน์  เหลาเกิ้มหุ่ง
6. นางสาวประภาภรณ์   แก้วอุทัศน์
7. นายพิทยา  นามจันดา
8. นายพิมพ์ลตา  ไชยพิมพา
9. นางสาวรัตน์อรุณ  ตะสนท์
10. นางสาวสุกัญญา  ใจธรรม
11. นางสาวสุธิดา  บุดดาวงค์
12. นายอธิวัตร  เงินยวง
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางวชิราวดี  ศรีนา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายนายธิบดี  เพชรสม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 41 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจียบเกาะ
2. เด็กหญิงดารดี  ยาวศิริ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ช่างไถ
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามัง
5. เด็กหญิงไพลิน  รัตนวงษ์
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางปวีณา  ลิ้มสำราญ
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.5 ทอง 15 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุษยา  ตาไธสง
2. เด็กหญิงปวีณา  บุดดา
3. เด็กหญิงปาวลี  ทองลับ
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาแซง
5. เด็กชายยุทธภูมิ  ไพรโสภา
6. เด็กชายอนันท์  คิดค้า
7. นายอภิวัฒน์  จันใหม่
8. เด็กชายอรรถพร  นาวลี
9. เด็กหญิงอัญญกา  ปาเส
10. เด็กหญิงอุดมศักดิ์  ไชยราช
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางวชิราวดี  ศรีนา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพนมพร  ภูภักดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุณแก้ว
 
1. นายรัศมี  พุดสีเสน
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจตุพล  เวียงซ้าย
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  เทียมปาก
2. นางสาวสุจิตรา  บุญจรัญ
3. นางสาวสุพัฒตรา  หอมวงษ์
 
1. นางแววดาว  ใจเสือ
2. นางดวงจันทร์  รัตนอุดม
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรสุดา  แก้วขาว
2. เด็กหญิงจุฬามณี  นามทะจันทร์
3. เด็กหญิงนรินทร์  วงศ์คำสิทธิ์
4. เด็กหญิงบุษยา  ตาไธสง
5. เด็กหญิงปวีณา  บุดดา
6. เด็กหญิงปาวลี  ทองลับ
7. เด็กหญิงวาสนา  พยัคฆ์ทอง
8. เด็กชายอนันท์  คิดค้า
9. เด็กชายอรรถพร  ดอนเกิด
10. เด็กหญิงอักษรานันท์  เผ่าภูธร
11. เด็กหญิงอัญชณิการ์  โซนรัมย์
12. เด็กชายอุดมศักดิ์  ไชยราช
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางวชิราวดี  ศรีนา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายวิริยะ  ทองดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจักรี   สีสมบา
2. นายณัฐวุฒิ  คงแสนคำ
 
1. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
2. นายสุรพงษ์  ไขแสง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐชา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายทวีวัฒน์  พิมพ์หิน
2. นางสาวพรทิพา  ชุมพรม
 
1. นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา
2. นายนภัทร  เสณีแสนเสนา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.75 ทอง 15 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจีราภรณ์  เกษตรสินธุ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  กะตะโท
3. นางสาวณิชกานต์  สีเคลือบ
4. เด็กชายธวัชชัย  สุทธะพินธุ
5. นางสาวศุภลักษณ์  จำปาห้อย
6. นางสาวสุดารัตน์  ก้านจักร
7. นางสาวสุดารัตน์  พุ่มพยอม
8. นายอดิศักดิ์  เจริญสุข
9. เด็กหญิงอรทัย  อาจสุโพธิ์
10. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์ดงยาง
11. นายโกเมน  ไชยชาติ
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นางสาวจิตติกานต์  คำมะสอน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 31 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวพิมพ์จันทร์  เลิศภูเขียว
2. นายภูชิต  ศรีแก้ว
3. นายอภิสิทธิ์  สร้างสีทา
 
1. นายสุทธวิทย์  ศรีบุตตะ
2. นางสุนจรี  ศรีบุตตะ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนรดี  อาจหาญ
2. เด็กหญิงอิสริยา  กะตะโท
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
2. นายปัญจพล  ธิดา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  มุมกลาง
2. เด็กชายเจนณรงค์  สันตะลับ
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  สังข์ศิลา
 
1. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
2. นายฐากูร  วงค์อามาตย์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นายณรงค์  สุทธพินทุ
3. นายณัฐพล  เกตุชมภู
4. นางสาวดวงสมร  สีน้ำอ้อม
5. นางสาวธิดารัตน์  เหลาเกิ้มหุ่ง
6. นายพิทยา  นามจันดา
7. นายพิมพ์ลตา  ไชยพิมพา
8. นางสาวรัตน์อรุณ  ตะสนท์
9. นางสาวสุกัญญา  ใจธรรม
10. นางสาวสุธิดา  บุดดาวงค์
11. นายอธิวัตร  เงินยวง
12. นายเอกรินทร์  เบญจขันธ์
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางวชิราวดี  ศรีนา
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นายธิบดี  เพชรสม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  อินทร์โท่โล่
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  โคตรไกรสร
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  คันศร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนมาตย์
5. เด็กชายอภินันท์  ดาเดช
 
1. นายบุญมา  โอชา
2. นางประโลมลักษณ์  หงส์มาลา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง 4 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวอุไรลักษณ์  ศรีจันทร์
 
1. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 49 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นางสาวรัตนาภรณ์  กมล
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุริวรรณ  ใจกล้า
 
1. นางพรสุดา  พาลเหนือ
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง 27 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายชวัลวิทย์  สร้อยสุวรรณ
2. นายฐปกร  สุพรม
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
2. นางสาวปรีญานุช  สุดชารี
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  โต๊ะสิงห์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิชิต
3. เด็กหญิงศรัญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายพยุงค์  ประกอบเลิศ
2. นางวรัญศยา  เสนาใน
 
36 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 82.5 ทอง 39 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายจิรพงษ์  สารีสุข
 
1. นางจินตนา  ประกอบเลิศ
 
37 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายชยเกียรติ  ตั้งกีรติชัย
2. นายภานุพงษ์  โต่นวุธ
3. นายอมร  จันทะเกิด
 
1. นายเพิ่มพูน  พลศิริ
2. นายพีรยุทธ  แสงฟ้า
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 15 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  แก้วสีไว
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษญา  จำปาทอง
2. นางสาวกฤษฎาธาร  กำหลง
3. นางสาวกานต์ชนก  บุระดา
4. นายชัชวาลย์  วรรณประเสริฐ
5. นายณัฐวรากรณ์  ยามโสภา
6. นายธีรพันธุ์  วงค์วังจันทร์
7. นางสาวนฤมล  แก้วประเสริฐ
8. นายปิยพันธ์  ทองชนะ
9. นายปิยภัทร  ทองชนะ
10. นางสาวผกาวรรณ  มะโรงมืด
11. นายพุฒิเมธ  อุทธรส
12. นายศักดิ์นรินทร์  อินสีเมือง
13. นายสิทธิพงษ์   หรดี
14. นางสาวสุชาดา  วิทยา
15. นายอดิศักดิ์  ศิริ
16. นางสาวอนัญญา  คำมณี
17. นายเกริกพล  ดาภา
18. นายเทวราช  วิราฑูรย์
19. นางสาวเบญจวรรณ  นาคนชม
20. นางสาวแพรไหม  สุริยา
 
1. นายมิตรชัย  บุญมา
2. นายสุนทร  สุรวาทกุล
3. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
4. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
5. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  วงศ์วังจันทร์
 
1. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.65 ทอง 8 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายวีระพล  พวงใต้ั
 
1. นางรัตนา  จันสว่าง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  สหะไชย
2. เด็กหญิงภาวริน  โต่นวุธ
3. เด็กหญิงศิวกรานต์  ยาวศิริ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาภา
5. เด็กชายเอกพล  ยอดสะเทิน
 
1. นายบัญชา  วงศ์เสนา
2. นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายภัทรพล  สุริสุข
2. นางสาวลลิตา  บุญศร
 
1. นางกมลศรี  ศุภตรัยวรพงศ์
2. นางสาวอริสา  สีหานาม
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง 10 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  บุญพาทำ
2. เด็กชายภูวดล  ภูถวิล
3. เด็กชายเกียรติกำธร  พรมพิลา
 
1. นายไพจิตร  ลินทอง
2. นายภัทรวิทย์  ก้องเสียง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำยางจ้อง
2. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  แสนโพธิ์
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
2. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วพวน
2. เด็กหญิงสาวดี  ธะนนไชย
3. เด็กหญิงสุธิลักษณ์  สอนจันทร์
 
1. นายสมชัย  มีแวว
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กงทัพ
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวประภารัตน์  หินวิเศษ
 
1. นายประภาส  กิติศัพท์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  บุราญศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วสังข์
3. นางสาวจิราพร  แก้วสังข์
4. นางสาวชลิตา  ดอกพรมลา
5. นายชัยวุฒิ  ทาจำปา
6. นายฐาปกรณ์  ชัยอินทร์
7. นางสาวทิพย์ติยา  สุดสังข์
8. นางสาวปณิตา  แก้วมา
9. นายภูธวัฒน์  สิงธิมาตร
10. นางสาววชิราภรณ์  ยมนัตถ์
11. นางสาววณิษา  ปัดสำราญ
12. นายศราวุธ  มูลคำหล้า
13. นางสาวสุกัญญาณี  เวฬุวนารักษ์
14. นายสุทธิพงษ์  อาจวาที
15. นางสาวสุภร  แสงน้ำ
16. นางสาวสุภาพร  ศรีสนิท
17. นายสุรเกียรติ  สุรวาทกุล
18. นางสาวอรวี  จุปะมะนัย
19. นางสาวอัษฎาภรณ์  สงครินทร์
20. นางสาวอุลัยลักษณ์  แสนตลาด
 
1. นายมิตรชัย  บุญมา
2. นายบัญชา  วงศ์เสนา
3. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
4. นายณรงค์  สุดชารี
5. นางชญานิศ  ตาลกุล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  พันธ์ดี
2. นายนิติศักดิ์  โพธิจักร
3. นางสาวปทุมวดี  ประทุมทอง
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
2. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิฏิยา  คณะโท
2. เด็กหญิงปาริชาด  พลจุลี
3. เด็กหญิงสุวีรญา  มุลริยะ
 
1. นางพนาวัน  สงครินทร์
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 40 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกชมน  ไชยแสน
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวรพจน์  จันทยา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
55 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.25 ทอง 22 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายคมกฤษณ์  หงษ์จันทร์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์เสนา
2. นางสาวประภัสรา  วรรณฉวี
3. นายรัฐนันท์  ศิลาเหลือง
4. นายวิษณุ  ทิพบุพะ
5. นางสาววิไลรัตน์  พงษ์จันโอ
6. นางสาวโสภิดา  พันธโคตร
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
3. นางยุภารัตน์  พลเยี่ยม
 
57 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.4 ทอง 15 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกชมน  พรมนิกร
2. นายคมกฤษณ์  หงษ์จันทร์
3. นายคมสัน  แจ่มดี
4. เด็กชายจิรกฤต  อุดมวงค์
5. นางสาวจิรารักษ์  สอนน้อย
6. นางสาวชุติมา  สอนพินิจ
7. นายณัฐพล  สิริชนะ
8. เด็กหญิงปาริชาติ  โอชาสี
9. นายปิติกิต์  หมื่นรัตน์
10. นายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
11. เด็กหญิงพรตะวัน  แสนรัตน์
12. เด็กหญิงยุวธิดา  คัชรินทร์
13. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ
14. นายวรพจน์  จันทยา
15. นายวรวัฒน์  บัวกาบ
16. นายวัชระ  โสระมรรค
17. นางสาวสดับพิณ  นันตะเคน
18. นายสรายุทธ  หมื่นหาวงษ์
19. นายสุทธิพัฒน์  สุดตา
20. นางสาวสุธารี  เจริญชัย
21. นายอดิศร  ตาริเทพ
22. นางสาวอนุธิดา  รุ่งราม
23. นายอนุพงษ์  คินันติ
24. นางสาวอรชร  พรมนิกร
25. เด็กหญิงอริญญา  ศิริสอน
26. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สัตนันท์
27. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นันตะเคน
28. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นาศพัฒ์
29. เด็กหญิงเจตปรียา  บัวศิริ
30. นายเดชา  เอกา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
2. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
3. นางอารี  จันทรักษ์
4. นางพัชรินทร์  สังสนา
5. นายจำรัส  แสนศรี
6. นายสุรเชษฐ  สังสนา
7. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวปัญจพร  เนตรวงศ์
2. นางสาวอรไท  จันทร์พิทกษ์
 
1. นางกำไล  หนูมี
2. นางสมเพชร  สหัสวาปี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ  หมื่นหาวงษ์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
60 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 84.2 ทอง 33 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายนัฐพงษ์  จันทมนตรี
2. นายประสิทธิผล  มะโนมัย
3. นายวรวัฒน์  บัวกาบ
4. นายสุทธิพัฒน์  สุดตา
5. นายสุริยา  โพธิ์นอก
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
2. นายสุรเชษฐ  สังสนา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 24 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ  บัววัตถุ
 
1. นางสาวณัชชาท์  เชื้อแก้ว
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 13 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวกัญญาพัส  ชาติขยัน
 
1. นางอนุรัชนี  สาภูเมือง
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 44 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เชื้อจิต
2. เด็กชายพิสัย  สมบัติ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  จันทร์หา
 
1. นางจันทร์ศรี  ขันอาษา
2. นายสุนทร  บุญถ่าน
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 15 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สีเสาร์
2. นางสาวรัตนาพร  พุทธเสน
3. นายอนันตชัย  พาหา
 
1. นางนิตยา  ผลสุข
2. นางลำปรางค์  พรมสำโรง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายวันมงคล  บุญภูงา
 
1. นายนรินทร์  ถนัดค้า
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 14 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงชลประภา  ต้นชมภู
 
1. นางลัดดา  บุญมี
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.6 ทอง 29 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยมรัตน์
2. นางสาวจิระนันท์  เจริญภักดิี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีดาว
4. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ทศรวิน
5. นางสาวณัฐนี  สักแกแก้ว
6. นางสาวธิดารัตน์  ริดบ้วน
7. เด็กชายนิรมิต  คำหนองหว้า
8. นางสาวประภัสสร  ผ่องใส
9. นายมนตรี  ทอนศรี
10. เด็กหญิงยุพิน  ดอนแพง
11. นายวายุ  คำสุดที
12. นายวุฒิชัย  ศรีธร
13. นางสาวสมฤทัย  ละออ
14. เด็กชายอรุพงศ์  รุ่งดี
15. นางสาวอาทิตยา  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายวันชาติ  อนุพันธ์
2. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
3. นายราชันย์  สัมฤทธิ์
4. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมภักดี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวดวงกมล  ดวงปฏิ
2. นายพิษณุกร  คำสะไมล์
3. นายยศทการ  ศรีประสาน
4. นางสาวอรทัย  เบ้าหนองบัว
5. นายเกริกฤทธ์ิ  ศิริวัฒนานนท์
 
1. นายประชารัฐ  เดชสองชั้น
2. นางสาวรุ่งนภา  มาศจันทร์
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วคำไสย์
2. นางสาวอรุณพร  ดีพลงาม
3. นางสาวเบญจวรรณ  สอนภูงา
 
1. นางสาวยุพิน  พาราศรี
2. นางปิลันธนา  กิตติวงศ์ตระกูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 15 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายดิษฐ์ณรินทร์  โคตรเศรษฐี
2. เด็กชายทักษิณ  ฉายเนตร
3. เด็กชายเอกณัฏฐ์  วิริตร
4. เด็กชายเอนกพงษ์  เกษวงศ์
 
1. นายนรินทร์  ถนัดค้า
2. นายอดิศักดิ์  หลักคำ
3. นายสันทัด  กองธรรม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายพีระศิลป์  สุริยมาศ
 
1. นายสุพจน์  ศิริพันติกุล
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 35 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก่นกระโทก
 
1. นางยิ้ม  ศรีรัตน์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง 50 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายณัฐพล  ลีลา
2. เด็กชายพงศธร  ไกรยศรี
3. เด็กหญิงเสาวภา  ตุละวิภาค
 
1. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
2. นางพิลัยรมย์  นามเพ็ง
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 40 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาววิบูลลักษณ์  ทุมแสน
 
1. นางสุกัญญา  เจริญกรศรี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจุลจิต  สนสระคู
2. เด็กชายสิริชัย  ดีพลงาม
3. เด็กหญิงอิงอร  เฉยไธสง
 
1. นายประสิทธิ์  มีภูงา
2. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกนกพร   โททับไทย
2. นางสาวกนกวรรณ  โปร่งจิต
3. นายกิติพงษ์   ทองคำ
4. นางสาวกิ่งตะวัน  แสนสีจันทร์
5. นางสาวจตุรพร   คำผุย
6. นางสาวจันทิมาพร   พรมภูงา
7. นางสาวจารุวรรณ   เพียรสองชั้น
8. นายจิตติชัย   ศรีจันทวงศ์
9. นางสาวจิตติมา  การรัตน์
10. นายชาตรี   ศรีภูงา
11. นางสาวณัฐกานต์  โพธิสระคู
12. นายณัฐพล   ขาวผ่อง
13. นายทรงเดช  ศริริบรรณ์
14. นางสาวทรายเพชร   รักษาพันธุ์
15. นางสาวทิพากร   ชมโลก
16. นางสาวนัฐพร  มณีวรรณ
17. นางสาวผการัตน์   แสนทองคำ
18. นายพลากร  มีสนาม
19. นางสาวพัชรี  จันตะ
20. นายพีระพล  ชมภูไชย
21. นายภานุวัฒน์   บุญภา
22. นางสาวภาวิณี   น้ำกระจาย
23. นางสาวมัลลิกา   จักรคำ
24. นายรณชัย   บรรชิต
25. นายรพีภัทร์  พัฒโท
26. นางสาวรัชชนก   หล้าคำคง
27. นางสาววนิดา   ผลาผล
28. นางสาววิลาวรรณ   วงศ์ณรัตน์
29. นายวิสิทธ์ศร  สุดหล้า
30. นายวีระวัฒน์   จันทร์ศรี
31. นางสาวศิลาพร   เมรัตน์
32. นายสิทธิพร  นาดอนดู่
33. นางสาวสุจิตตรา   อุทโท
34. นายอธิตพล  ผดุงรัตน์
35. นางสาวอรวรรณ   สิงห์สถิตย์
36. นางสาวอัญชลี   คำผุย
37. นายเกียรติศักดิ์  ยะไวทย์
38. นางสาวเสาวลักษณ์   สังเขต
 
1. นายนรินทร์  ถนัดค้า
2. นายสันทัด  กองธรรม
3. นายอดิศักดิ์  หลักคำ
4. นายกีรดิต  ผลาผล
5. นายจิธพนธ์  สำราญพานิช
6. นายธเรศ  วงค์ภูงา
7. นายวีระชัย  สายเชื้อ
8. นางสาวนุชรัช  เพชรดี
 
78 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายก้องรัฐ  ทาสระคู
2. นางสาวฐิติมา  งามเลิศ
3. นางสาวอัญรวี  พันธ์สำโรง
 
1. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
2. นายอภิสิทธิ์  สิมมะลี
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 40 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนาถยา  คำหงศ์สา
2. นายปิยนันต์  คำหินกอง
3. นางสาวรวิวรรณ  จ้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวจักรีวรรณ  พัฒนวิบูลย์
2. นางสาวพัชนี  หงษ์ศรี
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.33 ทอง 34 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงชลนรา  ลาภามาตร์
2. เด็กหญิงชิดชนก  ลาวัลย์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสนดาหมื่น
 
1. นางสุวรรณ  ถาพร
2. นางจรีรัตน์  หลักคำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.75 ทอง 15 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกมล  เชิงหอม
2. นางสาวกฤษรัตน์  พายุพัดน์
3. นายคมดิวัฒน์  สำโรงแสง
4. นายจักรพงษ์  ทาลุมพุก
5. นายจักรพล  ผลาผล
6. นายจิราวุฒิ  พูลลาภ
7. นางสาวจุฬารัตน์  องศ์ษา
8. นายจเร  สีดาชมพู
9. นางสาวชลธิชา  กลางสงัสดิ์
10. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญขันธ์
11. นางสาวนันทิกานต์  พรหมบุตร
12. เด็กหญิงนารถชนก  เจริญศรี
13. เด็กชายบุริศร์พงษ์  ลาดศิลา
14. นายปุญญาพัฒน์  ลาสระคู
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรนาม
16. นายภาสกร  บุญชำ
17. นายรณกฤษ  พัฒนสระคู
18. นายรัชกร  สีดามา
19. นางสาวลัดดาวรรณ  สามนต์
20. นางสาววริศรา  เกษมสาร
21. นายวาทิน  นารีนาถ
22. นายศศิกร  คำอ่อนสา
23. นายศุภลักษณ์  หลักคำ
24. นายศุภอรรถ  วิเศษสุด
25. เด็กชายสมัชญ์ชัย   ภูมี
26. เด็กชายสรศักดิ์  สาสระคู
27. เด็กหญิงสาวิตรี  สร้อยสุวรรณ
28. นายสิทธิพร  บุญพรหมอ่อน
29. นายสุทธิชัย  หานาม
30. นางสาวสุนันทา  อ่อนคะตา
31. นางสาวสุภาวดี  รักชาติ
32. นายอดิศักดิ์  สูงพล
33. นายอนันท์  หานาม
34. นายอนุชา  วงเวียน
35. เด็กชายอภิสิทธิ  อุนธาเนียง
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุ่นน้ำเที่ยง
37. นางสาวอารีรัตน์  พลทะกลาง
38. นายเจตน์  เรืองฤทธิ์
39. นางสาวเมธาวี  สนิทพจน์
40. นายเอกสิทธิ์  ศิลา
 
1. นายนรินทร์   ถนัดค้า
2. นายกีรดิต  ผลาผล
3. นายอดิศักดิ์  หลักคำ
4. นายสันทัด  กองธรรม
5. นายจิธพนธ์  สำราญพานิช
6. นางสาวนุชรัช  เพชรดี
7. นางสาวรุ่งกาลย์  บุตรบุญชู
8. นายวีระชัย  สายเชื้อ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกัณฑ์เอนก  ดวงจันทร์
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจิรัชญา  เวโรจน์
 
1. นางเอี่ยมจิต  ชนะชัย
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง 31 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงสกุณี  สัทธศรี
2. เด็กชายเจษฎา  มาหินกอง
 
1. นางนุธชรีภรณ์  จันทวารี
2. นางยุพาพิน  พวงศรี
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.4 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกฤติยา  แสนศรี
2. นางสาวธิติกานต์  รังไสย์
3. นางสาวนุชจรินทร์  งอมสระคู
 
1. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
2. นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสุพัฒตรา  เหล่าจั่น
2. นางสาวอัญชญา  ทารินทา
 
1. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญศรี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมีเทียน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกมลวรรณ  รินไธสงค์
2. นางสาวอมรรัตน์  ปาเส
3. นางสาวเพชรรัตน์  เงินแท่ง
 
1. นางพานทอง  โพธิคลัง
2. นางสาวจินดารัตน์  วุฒิรัญญกูล
 
89 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 54 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เสนา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญมา
3. เด็กหญิงภัทรา  เศษแสนวงศ์
 
1. นางสาวฐาปณิตา  สว่างศรี
2. นางประกอบ  สิงห์โตทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  แก้วขำ
2. นายถิระคุณ  เสมอ
3. นายทศพร  ทอนศรี
4. นายปฏิภาณ  ลำเถาะกลาง
5. เด็กชายวัฒนา  แลผดุง
6. นายสัตยา  เชิงหอม
 
1. นายรัตติกรณ์  ทัศนภักดิ์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายรักชาติ  ทองดอนดู่
 
1. นางอาภรณ์  แสวง
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 23 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายอมรเทพ  ทาให้งาม
 
1. นางสาวอภิยะดา  เชื้อสระคู
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง 28 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  แก้วขำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวานตา
3. นางสาวกันยารัตน์  สวัสดิ์พาณิชย์
4. เด็กชายคุณานนต์  ดาวเรือง
5. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  วินทะไชย์
6. เด็กชายจิรศักดิ์  เขตหนองบัว
7. นายจิรายุ  เมฆบำรุง
8. นางสาวจุฑามาศ  จำปางาม
9. เด็กหญิงณัฐริกา  สายพรมมา
10. เด็กชายดำรงค์  นามอามาตย์
11. นายถิระคุณ  เสมอ
12. นายทศพร  ทอนศรี
13. เด็กชายธีระภัทร์  เนืองขันตรี
14. นางสาวนิตยา  พาพิชชา
15. นายปฏิภาณ  ลำเถาะกลาง
16. นางสาวปณิตา  สีหานาม
17. เด็กชายปิติพงษ์  ปากดี
18. เด็กชายปิยวัตร  นาเมือง
19. เด็กหญิงปิยะพร  สุวรรณพันธ์
20. เด็กชายภัทรพล  สิงห์พรรณา
21. เด็กหญิงมรรษมน   นิลสมบูรณ์
22. นางสาวรัชนีกร  ลำใย
23. นางสาววชิราภรณ์  ชินสอน
24. นางสาววรรณภา  ลาโสภา
25. เด็กชายวัฒนา  แลผดุง
26. เด็กชายวันชัย  นวมนารี
27. นางสาววารุณี  นามเกาะ
28. นางสาววิภาวี  วิเศษสุด
29. เด็กหญิงศุภรัตน์  หารสำโรง
30. นายศุภวิชญ์  บินชัย
31. นายสัตยา  เชิงหอม
32. นางสาวสาวิตรี  สวยดี
33. นางสาวสุกัญญา  สอนวิชา
34. เด็กหญิงสุภาวดี  สีดา
35. นายอภิรักษ์  บุตรสระคู
36. เด็กชายอรรถชัย  สาสระคู
37. นางสาวอลิชา  เวียงคำ
38. นางสาวอังคปรีชา  วงษาสืบ
39. นางสาวอึงนัช  สุดาเดช
40. เด็กชายเทวา  วรศิริ
 
1. นายรัตติกรณ์  ทัศนภักดิ์
2. นางจิตรลดา  เชิงหอม
3. นายปรวรรตน์  โยธามาศ
4. นางสาวรสสุคนธ์  มูลแวง
5. นายสมหมาย  แก้วงาม
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมินทร์  พิมพ์หิน
 
1. นางสาวนวลนภา  มาหาญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 50 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมณธิชา  เจือนาก
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรลภัส  ยะอินทร์
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 20 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันรญา  โพโสภา
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 33 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาราพร  บัวดี
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 40 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาราพร  บัวดี
 
1. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 33 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ
2. นายรัฐธรรมนูญ  ทาระแพน
3. นายวุฒิชัย  โคภูมี
4. นายสุริยา  บุญจันทา
5. นายอภิชาติ  เสนามาตย์
6. นายอัครพล  สุขประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  อัฒจักร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 26 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.5 ทอง 8 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงอมิตา  พรรณมาตย์
 
1. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิวพร  สุขหนองหว้า
 
1. นางสวรรค์  ศิลาเหลือง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 49 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวจิรารัตน์  อาจหินกอง
2. นางสาวนุจรีย์  หารคำ
3. นางสาวนุชนาฎ  สุทธิธรรม
4. นางสาวบุษบา  วิเศษวงษา
5. นายวันชาติ  เรืองมนตรี
 
1. นางวงค์เดือน  เมืองโคตร
2. นายสุวรรณ์  สุราอามาตย์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวชาลิสา  วรรณภพ
 
1. นางนิตยา  เตโช
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 25 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  แก้วพลงาม
2. นางสาวธัญสุดา  ลุนพิจิตร
3. นางสาวนัทฐา  สีหานาม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์หนองสรวง
2. นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ผุยบัวค้อ
2. นายสหชัย  ทรงคาศรี
3. นางสาวสุจิตตรา  พันธ์ภูรักษ์
 
1. นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นางสาวร่วมจิตร  ศรีวงศ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงปภัทตรา  ปะมาเถ
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สาเกตุ
3. เด็กหญิงพรชิตา  ใจศิลป์
 
1. นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นายสนั่น  มิรัตนไพร
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อวนศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  เดชพละ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  จูน้อย
4. เด็กหญิงปาริชาติ  คำชาย
5. เด็กชายศุภกิตต์  เจนด่านกลาง
6. เด็กหญิงอลิชา  จันนา
 
1. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
2. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
3. นางบัวเรียน  สุดาปัน
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ฮวดศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนแก้ว
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ภูมิดอนเนาว์
 
1. นางบัวเรียน  สุดาปัน
2. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 20 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวนฤมล  บัวแดง
 
1. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัก  ปัญญาคำ
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันโส
3. เด็กหญิงกาญจนาพร  ใบแสง
4. เด็กหญิงกาญจนี  ปะมาคะตัง
5. เด็กหญิงคริษฐา  สมรักษ์
6. เด็กหญิงจริญญา  บุญคง
7. เด็กหญิงชลธิชา  โต่นวุธ
8. เด็กชายชัยณรงค์  ทาหนองบัว
9. เด็กชายชาญชัย  ภูชัย
10. เด็กหญิงชุลิตา  ชอบชิต
11. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีจำปา
12. เด็กหญิงธนิตา  ออมอด
13. เด็กหญิงธัชรัตน์  สิทธิรัชต์
14. เด็กหญิงนริศราพร  สุยโพธิ์น้อย
15. เด็กชายนิภาพรรณ  บุญหลา
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รัตนสูงเนิน
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำเปลว
18. เด็กหญิงปิยฉัตร  สงผัด
19. เด็กชายพงษ์เกียรติ  นารีโภชน์
20. เด็กหญิงพนิตสุภา  คำมูล
21. เด็กชายพันธวีร์  บำรุงกิจ
22. เด็กหญิงพิกุล  มวลคำลา
23. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ดอกพรมลา
24. เด็กหญิงฤทัย  ทองลาด
25. เด็กหญิงวนิดา  บุญเทพ
26. เด็กหญิงวิชิตา  แก้วพิชัย
27. เด็กหญิงศศิธร  ทองบุ
28. เด็กหญิงศศิวิมล  สาดศรี
29. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปทุมภักดิ์
30. เด็กหญิงสาวิตรี  หินตะ
31. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยดี
32. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองกระเปราะ
33. นางสาวสุดารัตน์  หงษา
34. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สีหาบุญมาก
35. เด็กหญิงเกตุวดี  ม่วงอาร่าม
36. เด็กหญิงไพจิตร  เวียงศิริ
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
2. นายเกรียงไกร  ทานะเวช
3. นายพีรวิชญ์  ชอบขาย
4. นายธนาพนธ์  ภูมิลา
5. นายอาทิตย์  จันทร์ภูงา
6. นางสาวสุธินันท์  ครสาย
7. นายศุภชัย  เหรา
8. นายอนุจิต  หลาบคำ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.17 ทอง 32 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวปิยะนุช  คำทอง
2. นางสาวพิมพ์พร  พุธอุดร
3. นางสาวพิมวิไล  ฤทธิทักษ์
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางสาวฎาฏิกาล  สุดาทิพย์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.17 ทอง 5 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวธิติยา  วีระพันธุ์วิวัฒน์
2. นายวีระยุทธ  สาระภักดี
3. นายสุริยา  บุญวาสนา
 
1. นายบุญเพ็ง  จำปานวน
2. นางบัวเรียน  อินทร์ทอง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายรัฐพล  ไม่หวั่น
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ชดสร้อย
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  วิเศษโวหาร
 
1. นางสาวอุมาพร  จารย์รัตน์
2. นายวีรชาติ  มาตรหลุบเลา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายภาณุพงษ์  นามวงษ์
2. เด็กชายวรรณภิชัย  ประจงค์
 
1. นางพนมวัลย์  นาวารี
2. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.4 เงิน 9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนุชรีย์  ชนะภัย
 
1. นางสาวนิชนันทร์  บุญสา
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 10 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายนพรัตน์   ผลินยศ
2. เด็กชายอภินันท์   ศรีแก้ว
 
1. นายวิรัตน์  ใจเสือ
2. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักราวุฒิ  วงษ์จำปา
2. เด็กชายธวัชชัย  สุทธะพินทุ
3. เด็กหญิงนภารัตน์  เหมัง
4. นางสาวนริศรา  ศิริรัตน์
5. เด็กหญิงนิภาพร  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงนุสรา  หมอกสังข์
7. เด็กหญิงพรไพรินทร์  คำวงษ์
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อุ่นคำ
9. นางสาวพุธพรัตน์  สีสมุทร์
10. เด็กหญิงรุจิรา  สีดำ
11. เด็กชายวัชรพงษ์  วุฒิจำนงศ์
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วฉลาด
13. เด็กหญิงสุภาพร  แคล้วศรี
14. เด็กหญิงอารียา  เดชรักษา
15. นางสาวเกษทิพย์  อุปมัย
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นายณัฐพงษ์  ใจดี
4. นางสาวขนิษฐา  ชื่นนอก
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 36 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายจงรัก  งอยปัดพันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เฉลิมวัฒน์
3. เด็กหญิงปจารีย์  คู่กระสังข์
4. เด็กหญิงวริสรา  หานาม
5. เด็กชายสุวิริยะ  มังศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ชื่นนอก
2. นางสาวรัตนา  ศรีเที่ยง
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เพชรดี
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  กุลวงค์
 
1. นางอภัย  ปาสาใน
2. นายเพ็ญทวี  สุคำภา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.25 เงิน 36 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายศุภชัย  ตราชู
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นางสาวศุกลภัทร  ศรีสมสุข
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 74.8 เงิน 9 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายทรัพย์ไพบูลย์  เสมียนกุล
2. เด็กชายพนม  สาลี
 
1. นายสมเด็จ  ศรีใส
2. นางดวงทิพย์  ศรีใส
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอภิชาติ  สงครินทร์
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.16 เงิน 37 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  วังหิน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีทิศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บูชาธรรม
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ขันแก้ว
2. นางนีลวรรณ  วันบัวแดง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.31 เงิน 26 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญานันต์  เจริญเขต
 
1. Mr.Peng   Zhencai
 
129 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  พรมลี
2. เด็กหญิงมัฑริกา  ศรีวิเศษ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ดำริห์
 
1. นายสำรวย  วาเหลา
2. นายสมัย  นามชารี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายสหัสวรรษ  โชติขันธ์
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายวีระพล  พวงใต้ั
 
1. นางรัตนา  จันสว่าง
 
132 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 45 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวลลิดา  มะโนมัย
2. นางสาวสิรินันท์  ดวงโสภา
3. นางสาวอนัญญา  กุมภาษี
 
1. นายนาวา  แก้วกัญญา
2. นางมณฑณ์ญภัฏ  อรรคฮาด
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 17 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชิตา  โชคโสด
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.6 เงิน 38 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวรพจน์  จันทยา
 
1. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 77.2 เงิน 45 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายอดิศร  ตาริเทพ
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 34 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กหญิงกันนิการ์  สาสอน
2. เด็กหญิงฐิติชญา  สร้อยสองชั้น
3. เด็กหญิงณัฐริกา  พุดจีบ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  เชิงหอม
5. เด็กหญิงนวลฉวี  สีจันดา
6. เด็กหญิงนันทนา  ใจกล้า
7. เด็กหญิงปภัสสร  คำสระคู
8. เด็กหญิงพจนา  พูลทรัพย์
9. เด็กหญิงศิริประภา  เดชศรี
10. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชัยวรรณ
11. เด็กหญิงสุนิสา  ฉันททิวากร
12. เด็กหญิงหยกทิพย์  หมื่นยุทธ
13. เด็กหญิงอรัญญา  มีพร
14. เด็กหญิงอารียา  สีเสาร์
15. เด็กชายเด็กหญิงนันทนา  ใจกล้า
 
1. นายศิริพงษ์  ศรีมีเทียน
2. นางสาวณัชชาท์  เชื้อแก้ว
3. นางยุภาพร  รัตนศรี
4. นางรุ่งอรุณ  ศรีสนาม
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77.5 เงิน 25 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงยุวดี  นามโคตร
 
1. นายธเรศ  วงศ์ภูงา
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นาสถิตย์
 
1. นายประสิทธิ์  มีภูงา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายกฤษวรรธน์  สาลี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สิทธิการ
 
1. นางประวิณา  ทองวิเศษ
2. นายพรชัย  ทองวิเศษ
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกัมปนาท  ท้าวอนนท์
2. นายภัทรภูมิ  คำวิไชย
 
1. นางเตชิตา  อรรคฮาด
2. นางสาวจิราพรรณ  สนสมบัติ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วรรณมหินทร์
 
1. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.75 เงิน 19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกาญจวรรณ  จรรยาศรี
2. นางสาวขวัญฤดี  กลางสุพรรณ
3. นางสาวชิดชนก  วงศ์นำ้คำ
4. นางสาวดวงนภา  เจริญศรี
5. นางสาวพนิดา  หลักคำ
6. นางสาวภรณ์พิชา  ลีลา
7. นางสาวมนต์ธิดา  ทาโพนทัน
8. เด็กหญิงรัตนา  สมนาเมือง
9. นางสาววรรษมน  คูนศรี
10. นางสาววัชลิตา  สุวรรณพันธ์
11. นางสาวศรัญญา   สุขหนา
12. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองไทย
13. นางสาวอรวรรณ   ศิริวงศ์
14. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เกื้อกูล
15. นางสาวเสาวภา  สืบชาติ
16. นางสาวแพรวนภา  กันทิยะ
 
1. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
2. นางบุสรินทร์  พาระแพน
3. นายกีรดิต  ผลาผล
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 54 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายพัสกร  ยอดพิจิตร
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน 45 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวพนิดา  นันโท
2. นางสาววิภารัตน์  ชัยชนะ
3. นายสนธยา  วินทไชย
4. นายสุริยพล  พูลสนาม
5. เด็กชายเอกณัฏฐ์  วิริตร
 
1. นายอดุลศักดิ์  อาจสม
2. นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจรรยาพร  เสียงสระคู
2. นางสาวธนิษฐา  จันทร์หนองสรวง
 
1. นางสาวเพียงพร  ทาสระคู
2. นายประชารัฐ  เดชสองชั้น
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 17 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนฤมล  ศรีโสดา
2. นายวัฒนา  อรรคฮาด
 
1. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
2. นางสาวนิติยา  แสนคำ
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 39 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงวรางคณา  สอนสนาม
3. เด็กชายสหัสวรรษ  สุดหล้า
 
1. นางกิจติพร  นามทาม
2. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายคมสันต์  มันดินแดง
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายพชรพล  ญาณพันธ์
2. นายอัษฎา  ชารินทร์
 
1. นางสาวเพียงพร  ทาสระคู
2. นางยุวดี  โกสุมาลย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณี  วงค์ขุมเงิน
2. นายนนท์  นนตะพันธ์
 
1. นายกิตติ  ทวยสอน
2. นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายทิวากร  หลงภูงา
2. นายพงษ์พิทักษ์  ลาวัลย์
3. นายวัชชรากร  ปรีชา
 
1. นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ
2. นายนิมิตย์  การะดี
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.32 เงิน 59 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายนัฐวุฒิ  สุดชารี
2. นางสาวหทัยทิพย์  พานิชย์
 
1. นางดุสิต  ทีบุญมา
2. นางทองลิ้ม  กองอุดม
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.67 เงิน 50 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวสุภาพร  ยางนอก
 
1. นางสาวปาริณี  หาญอาษา
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวปิยธิดา  ผลคำ
2. นางสาวพรรณิภา  ทิพย์เพชร
3. นายวุฒิชัย  กมลเลิศ
 
1. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
2. นางนิตยา  เตโช
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.25 เงิน 27 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปราณีวงศ์
2. นางสาวนภาพร  ผามอินทร์
3. นายปรีชา  ทองบุรี
4. นางสาวปรียพร  สีหาฤทธิ์
5. นายปิยวัตร  สีทา
6. นางสาวพจนี  ทวีสุข
7. นางสาววราภรณ์  ดีปัญญา
8. นายวิชัย  ทำขุรู
9. นายอนาวิน  พินโยยิ่ง
10. นางสาวอุมาลัย  ผิวจันทรา
 
1. นางสาวกษิรา  จิตประเสริฐพงศ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 59 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกนภา  ศรีเที่ยง
2. นายจิรวัฒน์  วงษ์ภูงา
 
1. นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง
2. นางสาวดวงกมล  สูงพล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายปรัชญา  ถาวงษ์กลาง
2. เด็กชายศักดิ์ชยานันต์  ธรรมชาพร
 
1. นางพิไลพร  สงเคราะห์
2. นางสุมาลี  ชนะดี
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 34 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวรามาวดี  รัตนปรีเปรม
 
1. นายมนต์ชัย  ลิ้มสำราญ
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ระวัง
 
1. นางปาริชาต  สาลี
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  ไชยชาติ
2. เด็กชายวรวิช  ชินวงค์
 
1. นายสุพรรณ  วิรุณพันธ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายนรภัทร  นามทัศน์
2. เด็กชายรวีวิชญ์  จันทร์ศรี
 
1. นายนรินทร์  บุญศักดิ์
2. นางสาวอมร  เวชกามา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ยักคะฮึม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีขอน
3. เด็กหญิงสุภัตตรา  ภูฮง
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ  มาขุมเหล็ก
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชุนสาย
 
1. นายบวร  ใยคำโพด
2. นางรัตนา  จันสว่าง
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอำพร  จันทร์เหล่าหลวง
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงติรญาภรณ์  จันทจร
 
1. นางสุภาภรณ์  โพธินาม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวชวัลรัตน์  นามหงษา
2. นางสาวดวงฤดี  เปตะโก
3. นายมลฑล  เย็นนิกรณ์
4. นางสาวศิริรัตน์  บุตกาด
5. นายสุรชัย  แก้วมา
 
1. นายนัฐฐา  โมบัณฑิตย์
2. นางสาวภัคจิรา  ปิ่นทอง
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  จันทร์ศรี
2. นายดวงสมพงษ์  มะณีสาร
3. นายภูวเนศ  ลือโสภา
 
1. นายไพจิตร  ลินทอง
2. นายภัทรวิทย์  ก้องเสียง
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 53 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชามล  เชิดรัมย์
 
1. นางยุพาวดี  เสนาภักดิ์
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 15 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวฉวีวรรณ  สุดาเดช
2. นายธิติวุฒิ  ชูเสน
 
1. นางจิราภรณ์  เอราวรรณ
2. นายเอกชัย  กมลเลิศ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66.75 ทองแดง 57 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจิราภรณ์  เผ่าสีหา
2. นางสาวชมพูนุช  เขียวสระคู
3. นางสาวชวลา  นามโน
4. นางสาวณัฐณิชา  มูลวงค์
5. นางสาวมาลินี  หลงเชิง
6. นางสาววัลลดา  จันทร์จันทึก
7. นางสาวศลาลี  เชิงหอม
8. นางสาวศิริลักษณ์  จันทา
9. นางสาวสุขนิรันดร์  ชาระ
10. นางสาวไอลดา  ศรีภูงา
 
1. นางสาวอำไพ  นามวงศ์
2. นางทัศนียา  ศรีสมุทร
3. นางสาววารุณี  วิเศษสุด
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจาตุรณ  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายอภิเดช  ไชยพลงาม
 
1. นายวันชาติ  อนุพันธ์
2. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายชนินทร์  พรมหมบุตร
2. เด็กชายสุวัฒน์  เกิดผล
 
1. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
2. นายบริพัฒน์  จงร่วมกลาง
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  ไชยแสน
 
1. นายจักรทิพย์  ก้านจักร
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 45.33 เข้าร่วม 36 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  แก้วฮองคำ
 
1. นายวิเชียร  กำลา
 
174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  กองสุข
2. เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์สระคู
3. เด็กหญิงนิลวรรณ   ก้านจันทร์
 
1. นายบรรจง  เชิงหอม
2. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลาวรรณ
 
1. นางสาวนิภาพร  ทีน้ำคำ
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายพิพัฒน์พล  สายเชื้อ
2. นายศิริศักดิ์  พิมรัตน์
 
1. นายพรชัย  ทองวิเศษ
2. นายจักรภัทร  กุดทองดี
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายวิศวกร  โรมศรี
 
1. นางสาวเพียงพร  ทาสระคู
 
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกนิษฐา  อาจหินกอง
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิริสุนทรานนท์
3. นางสาวสุกัญญา  ประสาร
 
1. นางสุดารัตน์  หฤทัยถาวร
2. นางศุภาพิชญ์  หลักคำ
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวมณทิรา  บุญลี
 
1. นางณิชา  อาจเดช
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวมนทกานต์  ศรีโคตร
 
1. นายสมยศ  บุญมี
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  บุญลา
2. เด็กชายธีรเดช  คำทองเที่ยง
 
1. นางไกรวัลล์  มาหาญ
2. นางศิริวรรณ  บุตรลุน
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวกนกพร  วันจันทร์
2. นางสาวบังอร  แผลงฤทธิ์
 
1. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
2. นางวงค์เดือน  เมืองโคตร