สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวชมพู  จีนมาก
2. นางสาวทัศนีย์  ขัตติยวงค์
 
1. นายอิสระพงศ์  เนตรวงศ์
2. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฤดี  สุมามาลย์
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติยาพร  รินโพคา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อักษรศักดิ์
3. เด็กชายเกษมสิทธิ์  พีณรัฐพงศ์
 
1. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
2. นางนันทพร  แก้วสุวรรณ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.17 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  ผู้ดี
2. เด็กหญิงธะนสุกานษ์  นิยมวัน
3. เด็กชายภานุพงษ์  หลาบโพธิ์
4. เด็กหญิงเกวรินทร์  รินโพคา
5. เด็กหญิงเกศินี  สิมสินธุ์
6. เด็กหญิงเอวริน  ชาวเขา
 
1. นางนันทพร  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวนวลฉวี  ข่าสะโปน
2. นางสาวมณีรัตน์  บุญปากดี
3. นางสาวมินตรา  กุลบุญมา
4. นายยุทธพิชัย  เดียงสา
5. นางสาววัชรี  เชื้อคำฮด
6. นางสาวอรัญญา  ไชยสุทัด
 
1. นางนันทพร  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล