สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 21 1. นางสาวจริยา  ข่าชะโปน
2. นางสาวมณีวรรณ  เชื้อคนแข็ง
 
1. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
2. นายอิสระพงศ์  เนตรวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 17 1. นางสาวนราพร  จินตยาศวิน
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายเรืองฤทธิ์  สุลำนาจ
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวพิมพ์วิภา  สังเกตกิจ
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นายจิเดช  ปติทัง
2. นางสาวนิตยา  ไชยสุนันท์
3. นางสาวบุญชู  เชื้อกระโซ่
 
1. นายปรีชา  จันหา
2. นายประดิษฐ์  ข้าตะโปน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรนาถ  พันธุ์ปลาโด
2. นางสาวอรทัย  สิงห์แก้ววงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย   ซาเสน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 1. นางสาวนุชฏาพร  ชาวเขา
2. นางสาวพิมพ์วิภา  สังเกตุกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย  ซาเสน