สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66.1 ทองแดง 15 1. เด็กชายโยธิน  อุดมพันธ์
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  ล่ำสัน
2. เด็กหญิงโยธกา  ประหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย  ซาเสน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวพรพิมล  ชาวเขา
2. นายอภิสิทธิ์  ลินพ่อค้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย  ซาเสน