สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 21 1. นางสาวจริยา  ข่าชะโปน
2. นางสาวมณีวรรณ  เชื้อคนแข็ง
 
1. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
2. นายอิสระพงศ์  เนตรวงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวชมพู  จีนมาก
2. นางสาวทัศนีย์  ขัตติยวงค์
 
1. นายอิสระพงศ์  เนตรวงศ์
2. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66.1 ทองแดง 15 1. เด็กชายโยธิน  อุดมพันธ์
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 17 1. นางสาวนราพร  จินตยาศวิน
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายเรืองฤทธิ์  สุลำนาจ
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิชญา  ภิบาลวงษ์
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนเรศ  แสงกล้า
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววัชรี  เชื้อคำฮด
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฤดี  สุมามาลย์
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวพิมพ์วิภา  สังเกตกิจ
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นายจิเดช  ปติทัง
2. นางสาวนิตยา  ไชยสุนันท์
3. นางสาวบุญชู  เชื้อกระโซ่
 
1. นายปรีชา  จันหา
2. นายประดิษฐ์  ข้าตะโปน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรนาถ  พันธุ์ปลาโด
2. นางสาวอรทัย  สิงห์แก้ววงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย   ซาเสน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  ล่ำสัน
2. เด็กหญิงโยธกา  ประหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย  ซาเสน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวพรพิมล  ชาวเขา
2. นายอภิสิทธิ์  ลินพ่อค้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย  ซาเสน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 1. นางสาวนุชฏาพร  ชาวเขา
2. นางสาวพิมพ์วิภา  สังเกตุกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย  ซาเสน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติยาพร  รินโพคา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อักษรศักดิ์
3. เด็กชายเกษมสิทธิ์  พีณรัฐพงศ์
 
1. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
2. นางนันทพร  แก้วสุวรรณ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพดล  ชาวเขา
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  สุภาพสุนทร
3. เด็กชายเกียรติชัย  บุตรแสน
 
1. นางนันทพร  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.17 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  ผู้ดี
2. เด็กหญิงธะนสุกานษ์  นิยมวัน
3. เด็กชายภานุพงษ์  หลาบโพธิ์
4. เด็กหญิงเกวรินทร์  รินโพคา
5. เด็กหญิงเกศินี  สิมสินธุ์
6. เด็กหญิงเอวริน  ชาวเขา
 
1. นางนันทพร  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวนวลฉวี  ข่าสะโปน
2. นางสาวมณีรัตน์  บุญปากดี
3. นางสาวมินตรา  กุลบุญมา
4. นายยุทธพิชัย  เดียงสา
5. นางสาววัชรี  เชื้อคำฮด
6. นางสาวอรัญญา  ไชยสุทัด
 
1. นางนันทพร  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล