สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวธีรนุช  ภาคภูมิ
 
1. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  พลวงค์
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเยาวรัตน์  สุพร
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.15 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชรา  โสมศรี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยบัน
3. เด็กหญิงอธิตยา  นนเลาพล
 
1. นายประกิจ  สาธุชาติ
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สาธุชาติ
2. นายสิทธิชัย  สุขรี่
3. เด็กหญิงอมรรุ่งฤดี  อุปคุณ
 
1. นางนริศา  ทองทั่ว
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปัททุม
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  โหมดเทศ
3. เด็กหญิงอารียา  สาธุชาติ
 
1. นางอรไท  ม่อมพะเนาว์
2. นางนภัสกร  ภาคภูมิ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  ปัทวงค์
2. เด็กชายชนะศักดิ์  สาธุชาติ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศิริกาล
 
1. นางอรไท  ม่อมพะเนาว์
2. นางสาวนภัสกร  ภาคภูมิ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุพร
2. เด็กหญิงพรพิมล  พลวงศ์
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สาธุชาติ
4. เด็กหญิงสุพรรณษา   สุวรรณทิพย์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังวงษ์
 
1. นายพีระพล  เปาวนา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.17 ทอง 11 1. นางสาวนงนุช  อาจอำนวย
2. นางสาวประพาฬสาย  พวงใบดี
3. นางสาววิราวรรณ  ภาคภูมิ
4. นายวีระชัย  สุวรรณทิพย์
5. นางสาวสิริรัตน์  สาธุชาติ
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 13 1. เด็กชายจักรี  ธรรมทอง
 
1. นายพีระพล  เปาวนา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคลเกตุ
2. เด็กชายภานุ  คนหาญ
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภาคภูมิ
3. เด็กหญิงชนิดา  คล้ายมีปาน
4. เด็กหญิงนริศรา  ภาคภูมิ
5. เด็กหญิงนิราวรรณ  ปัญชา
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญญาพิทักษ์
7. เด็กหญิงมัทนา  นถาการ
8. เด็กหญิงสิริวิภา  จันกง
9. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผลพันธ์
10. เด็กหญิงอารยา  ภาคภูมิ
 
1. นายพีระพล  เปาวนา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 17 1. นายนันทุวัฒน์  สาธุชาติ
2. นายพีระพงษ์  พรมมา
 
1. นายปฐมพงษ์  ตากกระโทก
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 1. นายชัยวัฒน์  สุพร
2. นายณัฐพล  ภาคภูมิ
 
1. นายปฐมพงษ์  ตากกระโทก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันธวัฒน์  บุญญาพิทักษ์
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวสุรัสวดี  สาลือสี
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิชัย  รูปคม
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงประภัสสร  สุพร
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายวิศรุต  คูนศิริกุล
2. นายสถาพร  ภาคภูมิ
 
1. นายยุทธนา  ภู่ถนนนอก
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายชัยณรงค์  สารีศรี
2. นายสราวุฒิ  คึมยะราช
3. นายสิทธิพงษ์  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวธัญรัตน์  แสนคำ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฎดนัย  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายศิวะนนท์  สุขรี่
3. เด็กชายสุธีรภัส  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวธัญรัตน์  แสนคำ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายฐิติพงษ์  สาธุชาติ
2. นายณรงค์  บุญเลิศ
3. นายสิทธิชัย  สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  แสนคำ