สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.83 เงิน 8 1. เด็กหญิงพลอยริศรา  รูปคม
 
1. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.03 เงิน 13 1. นางสาวนัทธมน  พลทะสี
2. นางสาวพิชญา  สุพร
3. นางสาววณิตาภรณ์  สุพร
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นางสาววนิดา  ภาคภูมิ
2. นางสาววันทนีย์  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ภาคภูมิ
2. นายก้องเกียรติ  ศรีแก้ว
3. นางสาวอรัญญา  ปัญญาวงค์
 
1. นางนริศา  ทองทั่ว
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธนากร  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.14 เงิน 10 1. นางสาวกัณฑิมา  สุพร
2. นายวรพงษ์  ศิริกาล
3. นางสาวอาทิตยา  ภาคภูมิ
 
1. นายนเรศ  ศรีทนษา
2. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวนราทิพย์  ภาคภูมิ
2. นางสาวอรอนงค์  คำพิลา
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นายนเรศ  ศรีทนษา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นางสาวกนกกานต์  เมืองสุวรรณ
2. นายฐิติกร  ไชยเลิศ
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิริยากร  บำรุงตา
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวเกสร  สีดา
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 21 1. นางสาวอรอุมา  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 1. เด็กชายเสกสันต์   มงคลเกตุ
 
1. MissYu Mei  Jin
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายก้องเกียรติ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสววรรณ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภาคภูมิ
2. เด็กชายอินทรจักร  ภาคภูมิ
 
1. นายยุทธนา  ภู่ถนนนอก
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายนิวัฒน์  เมืองสุวรรณ
2. นายเกียรติศักดิ์  ปัญญาวงค์
 
1. นายยุทธนา  ภู่ถนนนอก