สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวศุภากานต์  เชิดทอง
 
1. นายประกิจ  สาธุชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลพร  ประหยัด
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ศิริกาล
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวทัศศินา  สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เมืองโคตร
2. นายประจักษ์  พิกุลศรี
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นายพงศกร  ศิริกาล
2. นายวุฒิวิทย์  สุพร
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 16 1. นางสาวจิราภรณ์  ดวงดี
2. นางสาววราภรณ์  ภาคภูมิ
3. นางสาวสุธิตา   ภาคภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นายนเรศ  ศรีทนษา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวสุธาสินี  บุญเลิศ
 
1. MissYu Mei  Jin
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุพร
2. เด็กหญิงบุษบา  สาธุชาติ
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
2. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวนุชจิรา  ภาคภูมิ
2. นางสาวอัจฉรา  สุพร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
2. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายชินวัตร  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายพงศธร  ศิริกาล
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสววรรณ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงตา
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายวัชระ  จันทะกูด
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสววรรณ