สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอรวรรณ  คนเพียร
 
1. นายประกิจ  สาธุชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอรยา  รูปสะอาด
 
1. นางนริศา  ทองทั่ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวรทิศ  สุพร
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 16 1. นางสาววรรณอุมา  บำรุงตา
2. นางสาวสไมพร  คำปาน
3. นายอนุรักษ์  บำรุงตา
 
1. นางบุษบา  อาจวิชัย
2. นางสาวนภัสกร  ภาคภูมิ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรินยา  ปัญญาวงค์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนิภานันท์  มงคลสุภา
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข