สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอรวรรณ  คนเพียร
 
1. นายประกิจ  สาธุชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวศุภากานต์  เชิดทอง
 
1. นายประกิจ  สาธุชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.83 เงิน 8 1. เด็กหญิงพลอยริศรา  รูปคม
 
1. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวธีรนุช  ภาคภูมิ
 
1. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  พลวงค์
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเยาวรัตน์  สุพร
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.15 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชรา  โสมศรี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยบัน
3. เด็กหญิงอธิตยา  นนเลาพล
 
1. นายประกิจ  สาธุชาติ
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.03 เงิน 13 1. นางสาวนัทธมน  พลทะสี
2. นางสาวพิชญา  สุพร
3. นางสาววณิตาภรณ์  สุพร
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลพร  ประหยัด
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ศิริกาล
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นางสาววนิดา  ภาคภูมิ
2. นางสาววันทนีย์  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอรยา  รูปสะอาด
 
1. นางนริศา  ทองทั่ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวทัศศินา  สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สาธุชาติ
2. นายสิทธิชัย  สุขรี่
3. เด็กหญิงอมรรุ่งฤดี  อุปคุณ
 
1. นางนริศา  ทองทั่ว
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ภาคภูมิ
2. นายก้องเกียรติ  ศรีแก้ว
3. นางสาวอรัญญา  ปัญญาวงค์
 
1. นางนริศา  ทองทั่ว
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เมืองโคตร
2. นายประจักษ์  พิกุลศรี
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นายพงศกร  ศิริกาล
2. นายวุฒิวิทย์  สุพร
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวรทิศ  สุพร
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายธนากร  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 16 1. นางสาววรรณอุมา  บำรุงตา
2. นางสาวสไมพร  คำปาน
3. นายอนุรักษ์  บำรุงตา
 
1. นางบุษบา  อาจวิชัย
2. นางสาวนภัสกร  ภาคภูมิ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปัททุม
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  โหมดเทศ
3. เด็กหญิงอารียา  สาธุชาติ
 
1. นางอรไท  ม่อมพะเนาว์
2. นางนภัสกร  ภาคภูมิ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 16 1. นางสาวจิราภรณ์  ดวงดี
2. นางสาววราภรณ์  ภาคภูมิ
3. นางสาวสุธิตา   ภาคภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นายนเรศ  ศรีทนษา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  ปัทวงค์
2. เด็กชายชนะศักดิ์  สาธุชาติ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศิริกาล
 
1. นางอรไท  ม่อมพะเนาว์
2. นางสาวนภัสกร  ภาคภูมิ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.14 เงิน 10 1. นางสาวกัณฑิมา  สุพร
2. นายวรพงษ์  ศิริกาล
3. นางสาวอาทิตยา  ภาคภูมิ
 
1. นายนเรศ  ศรีทนษา
2. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวนราทิพย์  ภาคภูมิ
2. นางสาวอรอนงค์  คำพิลา
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นายนเรศ  ศรีทนษา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุพร
2. เด็กหญิงพรพิมล  พลวงศ์
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สาธุชาติ
4. เด็กหญิงสุพรรณษา   สุวรรณทิพย์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังวงษ์
 
1. นายพีระพล  เปาวนา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.17 ทอง 11 1. นางสาวนงนุช  อาจอำนวย
2. นางสาวประพาฬสาย  พวงใบดี
3. นางสาววิราวรรณ  ภาคภูมิ
4. นายวีระชัย  สุวรรณทิพย์
5. นางสาวสิริรัตน์  สาธุชาติ
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 13 1. เด็กชายจักรี  ธรรมทอง
 
1. นายพีระพล  เปาวนา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคลเกตุ
2. เด็กชายภานุ  คนหาญ
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นางสาวกนกกานต์  เมืองสุวรรณ
2. นายฐิติกร  ไชยเลิศ
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภาคภูมิ
3. เด็กหญิงชนิดา  คล้ายมีปาน
4. เด็กหญิงนริศรา  ภาคภูมิ
5. เด็กหญิงนิราวรรณ  ปัญชา
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญญาพิทักษ์
7. เด็กหญิงมัทนา  นถาการ
8. เด็กหญิงสิริวิภา  จันกง
9. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผลพันธ์
10. เด็กหญิงอารยา  ภาคภูมิ
 
1. นายพีระพล  เปาวนา
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 17 1. นายนันทุวัฒน์  สาธุชาติ
2. นายพีระพงษ์  พรมมา
 
1. นายปฐมพงษ์  ตากกระโทก
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 1. นายชัยวัฒน์  สุพร
2. นายณัฐพล  ภาคภูมิ
 
1. นายปฐมพงษ์  ตากกระโทก
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 -    
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันธวัฒน์  บุญญาพิทักษ์
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิริยากร  บำรุงตา
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวสุรัสวดี  สาลือสี
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิชัย  รูปคม
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวเกสร  สีดา
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐธยา  ศิริกาล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาวงค์
3. นางสาวดุษิตา  กวนศรี
4. นางสาวมณีรัตน์  อุทาวงค์
5. เด็กชายวรทิศ  สุพร
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรินยา  ปัญญาวงค์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลัดดาวัลย์  รูปสะอาด
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงประภัสสร  สุพร
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 21 1. นางสาวอรอุมา  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 -    
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนิภานันท์  มงคลสุภา
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 1. เด็กชายเสกสันต์   มงคลเกตุ
 
1. MissYu Mei  Jin
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวสุธาสินี  บุญเลิศ
 
1. MissYu Mei  Jin
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุพร
2. เด็กหญิงบุษบา  สาธุชาติ
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
2. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวนุชจิรา  ภาคภูมิ
2. นางสาวอัจฉรา  สุพร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
2. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 -    
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 -    
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 -    
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 -    
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายชินวัตร  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายพงศธร  ศิริกาล
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสววรรณ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายก้องเกียรติ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสววรรณ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงตา
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายวัชระ  จันทะกูด
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสววรรณ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภาคภูมิ
2. เด็กชายอินทรจักร  ภาคภูมิ
 
1. นายยุทธนา  ภู่ถนนนอก
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายนิวัฒน์  เมืองสุวรรณ
2. นายเกียรติศักดิ์  ปัญญาวงค์
 
1. นายยุทธนา  ภู่ถนนนอก
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาคภูมิ
2. เด็กชายพุทธา  ปัญญาวงค์
 
1. นายยุทธนา  ภู่ถนนนอก
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายวิศรุต  คูนศิริกุล
2. นายสถาพร  ภาคภูมิ
 
1. นายยุทธนา  ภู่ถนนนอก
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายชัยณรงค์  สารีศรี
2. นายสราวุฒิ  คึมยะราช
3. นายสิทธิพงษ์  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวธัญรัตน์  แสนคำ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฎดนัย  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายศิวะนนท์  สุขรี่
3. เด็กชายสุธีรภัส  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวธัญรัตน์  แสนคำ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายฐิติพงษ์  สาธุชาติ
2. นายณรงค์  บุญเลิศ
3. นายสิทธิชัย  สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  แสนคำ