สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.16 ทอง 7 1. เด็กหญิงชไมพร  สอนพรม
2. เด็กหญิงวริศรา  วายโสภา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บัวลอย
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.13 ทอง 6 1. เด็กหญิงดอกฝ้าย  กมลรักษ์
2. เด็กหญิงอนุศรา  อุคำ
3. เด็กหญิงอรญา  สุเววงค์
 
1. นางพัดศรี  แสนโสม
2. นายไพรัตน์  แสนโสม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.08 ทอง 8 1. นางสาวสุทธิดา  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวสุวัจนี  ศรีมันตะ
3. นายเริงชัย  ภูมิลา
 
1. นางพัดศรี  แสนโสม
2. นางสุวดี  พัฒนหิรัณย์กุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิรักษา
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  สุวรรณศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถาวร  พลที
2. เด็กชายยุทธนา  แซ่เตีย
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทนา  ผากา
2. เด็กหญิงปรียานันท์  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงปิยากร  แจ้ชัยภูมิ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีดวงพันธ์
5. เด็กชายเนวิน  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
2. นางสาวนันทิยา  พรมทา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 10 1. นางสาวกาญจนา  เล็กซิโต
2. นางสาวจุรีรักษ์  คนยืน
3. นางสาวพัชริดา  ยั่งยืน
4. นางสาวสุนิตา  ไชยายงค์
5. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คนเพียร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  มุ่งร่วมกลาง
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พิมพ์พา
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ดีดวงพันธ์
 
1. นายขวัญชัย  แสนขาว
2. นายทนงค์  พลราชม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจดี
2. เด็กชายสมาร์ท  มุ่งลา
 
1. นายขวัญชัย  แสนขาว
2. นายทนงค์  พลราชม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 1. นายธีระวัฒน์  มหาวงค์
2. นางสาวนารีทิพย์  คำนนท์
 
1. นายทนงค์  พลราชม
2. นายขวัญชัย  แสนขาว
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามบุตร
2. เด็กหญิงลักษิกา  อ่อนไธสง
 
1. นายเฉลิมพันธ์  ศรีพรหม
2. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 18 1. นางสาวชุติมา  รุ่งโรจน์
2. นางสาวณัฐริกา  ซาเสน
 
1. นายเฉลิมพันธ์  ศรีพรหม
2. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรอนันต์  พันโยศรี
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวสุพรรษา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรชาติ  เหล่าดี
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาลัย  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลพร  บุญดก
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พิกุลศรี
 
1. นางษมล  ขุนศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวศิรินันท์  บุญคล้อย
 
1. นางษมล  ขุนศรี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คนยืน
2. เด็กหญิงปาวิณา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงเกดนรินทร์  ซาเสน
 
1. นางยุภาวรรณ  ใสดี
2. นางพัฒนาพร  มายูร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวบุญอรัญ  ไวยะพันธ์
2. นางสาวประกายรัตน์  หนองแคน
3. นางสาวพัชรมัย  เปรมจิต
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิฌา  พรมรัตน์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
2. นางษมล  ขุนศรี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุวิมล  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
2. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.17 ทอง 6 1. นางสาวณัฐสุดา  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์  สุริยะศรี
3. นางสาวนิตยาพร  ใจตรง
4. นางสาวพิษบง  ดีดวงพันธ์
5. นางสาววิลาวัณย์  ยืนวงค์
6. นางสาวศศิธร  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวนันทิยา  พรมทา
3. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลำปาง  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวสุวิมล  ชินวงษ์
3. นางสาวเจนจิรา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
2. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  อุ้มบุญ
3. เด็กหญิงเสถียร  เซ็งมา
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิรมล  โพธิ์พรม
2. เด็กหญิงสุปรียา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงัพัชรี  จันทเณย์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวนันทิยา  พรมทา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวกวินณา  ยั่งยืน
2. นางสาวพรภิรมย์  ใจช่วง
3. นางสาวศิริยา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสกุลทับทิม  เพรชรัตน์
 
1. นางพนมไพร  พุฒโสม
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทาดาวุธ
2. เด็กชายภานุ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางพนมไพร  พุฒโสม