สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 18 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ทองพรม
 
1. นายสุรชัย  พรหมเสนา
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.05 เงิน 9 1. นางสาวณัฐวดี  ศรีสุข
2. นางสาวสุุทธิมนต์  กุลบุตร
3. นางสาวเกศศิรินทร์  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงนาตยา  เบิกสีใส
2. เด็กหญิงปณิภา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงรุจิรา  ภูผิวฟ้า
 
1. นายนิติพล  คำปาน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 5 1. นางสาวภัททิยา  ยืนยง
2. นางสาวภัทราภร  คำนนท์
3. นางสาววิจิตรา  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
2. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นายศรีวิเศษ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาววิริยาพร  คำนนท์
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ศรีมันตะ
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายสิมิลัน  ดีประเสริฐ
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวประภัสสร  ดีดวงพันธ์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายธีระวัฒน์  เนตรกัณหา
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมรัตน์
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  ปลั่งกลาง
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายตรีเนตร  ยืนยง
2. เด็กชายนิติพนธ์  หมายมี
 
1. นายภนุวัฒน์  สุดาชม
2. นายไพรัตน์  แสนโสม
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัฐริกา   อุดโท
2. นางสาววรรัตน์  มณีรัตน์
3. นางสาวเกวลิน  ดีดวงพันธ์
 
1. นายภนุวัฒน์  สุดาชม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงนัฒพร  เหมจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ดีดวงพันธ์
 
1. นางพนมไพร  พุฒโสม
2. นางสาวกิติยา  ราชบุรี