สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ใจทัด
 
1. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวรุ่งทิวา  บุตทศ
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวฤทัยรัตน์  มนัส
 
1. นายสุรชัย  พรหมเสนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจีรพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพัชนิดา  สุธะรา
 
1. นางยุภาวรรณ  ใสดี
2. นางพัฒนาพร  มายูร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายยุทธนา  ผากา
 
1. นายนิติพล  คำปาน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นายปฏิภาน  เหล่าเมือง
 
1. นายนิติพล  คำปาน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67.71 ทองแดง 11 1. นายทัดสิน  คำภู
2. นางสาวสุวิมล  คนยืน
3. นางสาวอารียา  สรเสนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
2. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรพันธ์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายนิรวิทย์  บุตทศ
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
2. นายไพรัตน์  แสนโสม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66.1 ทองแดง 15 1. เด็กชายภมร  ศิริโสม
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิพย์สุภา  ชาติดร
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คนยืน
 
1. นางษมล  ขุนศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบัวศรี  คำสาร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
2. นางษมล  ขุนศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชรี  พินิดพาหะนะ
2. นางสาวศิริลักษณ์  นวลศรี
 
1. นางษมล  ขุนศรี
2. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวฐนพร  พิมพ์พา
2. นายณัฐพล  สุวรรณไตรย
 
1. นายภนุวัฒน์  สุดาชม
2. นายไพรัตน์  แสนโสม