สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอารียา  หนองแคน
 
1. นางสาวนันทยา  พรมทา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 19 1. นางสาวพรทิวา  แข็งแรง
 
1. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 21 1. นายนัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวลลิตา  เทพสุริย์
3. นางสาวอารีญา  คนขยัน
 
1. นายจรัญ  รอดยิ้ม
2. นางสาวสุวดี  พัฒนหิรัณย์กุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48.66 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนารีรัตน์  บุตทศ
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเพชรมณี  อาษานอก
 
1. นางนงค์นุช  ดดวงพันธ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรพนา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก