สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ใจทัด
 
1. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวรุ่งทิวา  บุตทศ
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 18 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ทองพรม
 
1. นายสุรชัย  พรหมเสนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวฤทัยรัตน์  มนัส
 
1. นายสุรชัย  พรหมเสนา
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.16 ทอง 7 1. เด็กหญิงชไมพร  สอนพรม
2. เด็กหญิงวริศรา  วายโสภา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บัวลอย
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.05 เงิน 9 1. นางสาวณัฐวดี  ศรีสุข
2. นางสาวสุุทธิมนต์  กุลบุตร
3. นางสาวเกศศิรินทร์  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจีรพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพัชนิดา  สุธะรา
 
1. นางยุภาวรรณ  ใสดี
2. นางพัฒนาพร  มายูร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอารียา  หนองแคน
 
1. นางสาวนันทยา  พรมทา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 19 1. นางสาวพรทิวา  แข็งแรง
 
1. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงนาตยา  เบิกสีใส
2. เด็กหญิงปณิภา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงรุจิรา  ภูผิวฟ้า
 
1. นายนิติพล  คำปาน
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 5 1. นางสาวภัททิยา  ยืนยง
2. นางสาวภัทราภร  คำนนท์
3. นางสาววิจิตรา  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
2. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายยุทธนา  ผากา
 
1. นายนิติพล  คำปาน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นายปฏิภาน  เหล่าเมือง
 
1. นายนิติพล  คำปาน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 21 1. นายนัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวลลิตา  เทพสุริย์
3. นางสาวอารีญา  คนขยัน
 
1. นายจรัญ  รอดยิ้ม
2. นางสาวสุวดี  พัฒนหิรัณย์กุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67.71 ทองแดง 11 1. นายทัดสิน  คำภู
2. นางสาวสุวิมล  คนยืน
3. นางสาวอารียา  สรเสนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
2. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.13 ทอง 6 1. เด็กหญิงดอกฝ้าย  กมลรักษ์
2. เด็กหญิงอนุศรา  อุคำ
3. เด็กหญิงอรญา  สุเววงค์
 
1. นางพัดศรี  แสนโสม
2. นายไพรัตน์  แสนโสม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.08 ทอง 8 1. นางสาวสุทธิดา  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวสุวัจนี  ศรีมันตะ
3. นายเริงชัย  ภูมิลา
 
1. นางพัดศรี  แสนโสม
2. นางสุวดี  พัฒนหิรัณย์กุล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรพันธ์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายนิรวิทย์  บุตทศ
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
2. นายไพรัตน์  แสนโสม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิรักษา
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  สุวรรณศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถาวร  พลที
2. เด็กชายยุทธนา  แซ่เตีย
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทนา  ผากา
2. เด็กหญิงปรียานันท์  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงปิยากร  แจ้ชัยภูมิ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีดวงพันธ์
5. เด็กชายเนวิน  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
2. นางสาวนันทิยา  พรมทา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 10 1. นางสาวกาญจนา  เล็กซิโต
2. นางสาวจุรีรักษ์  คนยืน
3. นางสาวพัชริดา  ยั่งยืน
4. นางสาวสุนิตา  ไชยายงค์
5. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คนเพียร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  มุ่งร่วมกลาง
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พิมพ์พา
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ดีดวงพันธ์
 
1. นายขวัญชัย  แสนขาว
2. นายทนงค์  พลราชม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจดี
2. เด็กชายสมาร์ท  มุ่งลา
 
1. นายขวัญชัย  แสนขาว
2. นายทนงค์  พลราชม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 1. นายธีระวัฒน์  มหาวงค์
2. นางสาวนารีทิพย์  คำนนท์
 
1. นายทนงค์  พลราชม
2. นายขวัญชัย  แสนขาว
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามบุตร
2. เด็กหญิงลักษิกา  อ่อนไธสง
 
1. นายเฉลิมพันธ์  ศรีพรหม
2. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 18 1. นางสาวชุติมา  รุ่งโรจน์
2. นางสาวณัฐริกา  ซาเสน
 
1. นายเฉลิมพันธ์  ศรีพรหม
2. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66.1 ทองแดง 15 1. เด็กชายภมร  ศิริโสม
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นายศรีวิเศษ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิพย์สุภา  ชาติดร
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราภรณ์  แก้วเข็ม
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรอนันต์  พันโยศรี
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาววิริยาพร  คำนนท์
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ศรีมันตะ
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวสุพรรษา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรชาติ  เหล่าดี
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายสิมิลัน  ดีประเสริฐ
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาลัย  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลพร  บุญดก
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คนยืน
 
1. นางษมล  ขุนศรี
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48.66 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนารีรัตน์  บุตทศ
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเพชรมณี  อาษานอก
 
1. นางนงค์นุช  ดดวงพันธ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวประภัสสร  ดีดวงพันธ์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พิกุลศรี
 
1. นางษมล  ขุนศรี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวศิรินันท์  บุญคล้อย
 
1. นางษมล  ขุนศรี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบัวศรี  คำสาร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
2. นางษมล  ขุนศรี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชรี  พินิดพาหะนะ
2. นางสาวศิริลักษณ์  นวลศรี
 
1. นางษมล  ขุนศรี
2. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คนยืน
2. เด็กหญิงปาวิณา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงเกดนรินทร์  ซาเสน
 
1. นางยุภาวรรณ  ใสดี
2. นางพัฒนาพร  มายูร
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวบุญอรัญ  ไวยะพันธ์
2. นางสาวประกายรัตน์  หนองแคน
3. นางสาวพัชรมัย  เปรมจิต
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิฌา  พรมรัตน์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
2. นางษมล  ขุนศรี
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายธีระวัฒน์  เนตรกัณหา
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุวิมล  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
2. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัททิยา  ยืนยง
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมรัตน์
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  ปลั่งกลาง
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทัศนีย์  สุริยะศรี
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรพนา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฏิภาณ  เหล่าเมือง
 
1. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
58 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายธนารัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นายทนงค์  พลราชม
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายตรีเนตร  ยืนยง
2. เด็กชายนิติพนธ์  หมายมี
 
1. นายภนุวัฒน์  สุดาชม
2. นายไพรัตน์  แสนโสม
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวฐนพร  พิมพ์พา
2. นายณัฐพล  สุวรรณไตรย
 
1. นายภนุวัฒน์  สุดาชม
2. นายไพรัตน์  แสนโสม
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัฐริกา   อุดโท
2. นางสาววรรัตน์  มณีรัตน์
3. นางสาวเกวลิน  ดีดวงพันธ์
 
1. นายภนุวัฒน์  สุดาชม
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.17 ทอง 6 1. นางสาวณัฐสุดา  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์  สุริยะศรี
3. นางสาวนิตยาพร  ใจตรง
4. นางสาวพิษบง  ดีดวงพันธ์
5. นางสาววิลาวัณย์  ยืนวงค์
6. นางสาวศศิธร  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวนันทิยา  พรมทา
3. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงนัฒพร  เหมจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ดีดวงพันธ์
 
1. นางพนมไพร  พุฒโสม
2. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลำปาง  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวสุวิมล  ชินวงษ์
3. นางสาวเจนจิรา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
2. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  อุ้มบุญ
3. เด็กหญิงเสถียร  เซ็งมา
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิรมล  โพธิ์พรม
2. เด็กหญิงสุปรียา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงัพัชรี  จันทเณย์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวนันทิยา  พรมทา
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวกวินณา  ยั่งยืน
2. นางสาวพรภิรมย์  ใจช่วง
3. นางสาวศิริยา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
68 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสกุลทับทิม  เพรชรัตน์
 
1. นางพนมไพร  พุฒโสม
 
69 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทาดาวุธ
2. เด็กชายภานุ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางพนมไพร  พุฒโสม