สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  โคสาราช
 
1. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำฝน  หาญอาษา
2. นางสาวพรทิพย์  วงค์กระโซ่
3. นางสาวพัชริกา  วงค์กระะโซ่
 
1. นายประเด็จ  ชมพุด
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวจิราวรรณ  วงค์กระโซ่
3. นายอยุธยา  คำมุงคุณ
 
1. นายคนอง  วงฮาด
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายครองศักดิ์  เขียนจูม
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงค์กระโซ่
 
1. นายประเด็จ  ชมพุด
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรนิภา  ไชยเพชร
2. เด็กหญิงวรินทร์ธร  ไชยเพชร
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวน้ำฝน  แสงเหลือง
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิชา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงนิภาพร  วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงนิศรา  วงค์กระโซ่
 
1. นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์
2. นางสาวเจษศรินทร์   หัวนิล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อเมืองแสน
2. นางสาวรักชนก  เชื้อเมืองแสน
3. นายวรุฒิม์  แก่นงาม
 
1. นายสมพร  สุกรรณ์
2. นางสาวเจษศรินทร์   หัวนิล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.38 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เนตรวงค์
2. เด็กหญิงวัลลี  แก่นงาม
3. เด็กหญิงศิวลักษณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.69 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  พรหมเสนา
2. นางสาวศิริกานต์  มิสา
3. นางสาวสุธาทิพย์   ทองชมภู
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพล  เชื้อเมืองแสน
2. นายวันเฉลิม  ใจสุข
 
1. นายวิชัย  ช่างถม
2. นายสมพร  สุกรรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวีสิน  สุคำภา
2. เด็กชายศุภวิชญ  นามนาเมือง
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วิบูลย์กุล
2. เด็กหญิงนาตาชา  สุคำภา
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เหง้าโอสา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อคำจันทร์
5. เด็กหญิงฮานาธ   เมย์ แมทธิวส์
 
1. นายวิเชียร  ยมรัตน์
2. นายอภิกร  สมร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.84 ทอง 14 1. นางสาวขนิษฐา  ไชยเพชร
2. นายชนะศักดิ์  วงค์กระโซ่
3. นายพุฒิพงษ์  เชื้อคำฮด
4. นางสาววิภา  เฮ้าจันทึก
5. นางสาวโสภาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
1. นายวิเชียร  ยมรัตน์
2. นายอภิกร  สมร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงวิชุอร   คำนนท์
3. เด็กหญิงศิริพร  คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีคำ
5. เด็กหญิงอารียา  ตะวังทัน
 
1. นายวิเชียร   ยมรัตน์
2. นายอภิกร   สมร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.78 ทอง 5 1. นางสาวกฤตพร  วงศ์พนารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิศา  วงค์กระโซ่
3. นางสาวมณฑนีย์  วงค์กระโซ่
4. นางสาวอารียา  ศรีแพง
5. นางสาวเนตรนภา  ตันสมรส
 
1. นายอภิกร   สมร
2. นายวิเชียร   ยมรัตน์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.9 ทอง 5 1. นางสาวกัลยา  เชื้อคำฮด
2. นางสาวจุฑารัตน์  กุลมา
3. นายธีรพงษ์  ราชสีห์
4. นางสาวภัทรจิรา  เชื้อคำจันทร์
5. นางสาวศิริวรรณวรี  เชื้อคำฮด
 
1. นายวิเชียร  ยมรัตน์
2. นายอภิกร  สมร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  คำมุงคุณ
2. นายชนะชัย  โคตมล
3. นายชูศักดิ์  เชื้อคำจันทร์
4. นางสาวญาราภรณ์  สุขพันธ์
5. เด็กหญิงณิชนันท์  ประคองสิน
6. นายถิรวุฒิ  เนาวรัตน์
7. นายธราธร  ผาทอง
8. นางสาวปัทมวรรณ  เชิดกร
9. นายพงษ์นริทร์  ไชยเพชร
10. นางสาวพนารัตน์  แสนกัลยา
11. นายพรหมธาดา  สุคำภา
12. เด็กชายภัทรพล  เหง้าโอสา
13. นางสาวศิริขวัญ  คำมุงคุณ
14. นายสมศักดิ์  วงศ์กระโซ่
15. นางสาวสุภัควรรณ  เหง้าโอสา
16. นางสาวอรกนก  เชื้อวังคำ
17. นางสาวอารีรัตน์  เชื้อกุณะ
18. นายเกริกพล  คำมุงคุณ
19. นายเทวารุธ  รูปงาม
20. นางสาวแอนนา  สุคำภา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
2. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันต์ฐิตา  คำมุงคุณ
2. นายชนะชัย  โคตมล
3. นายชูศักดิ์  เชื้อคำจันทร์
4. นายถิรวุฒิ  เนาวรัตน์
5. นายธราธร  ผาทอง
6. นายประกายเพชร  จันทะโสม
7. นายพงษ์นริทร์  ไชยเพชร
8. นายพรหมธาดา  สุคำภา
9. เด็กชายภัทรพล  เหง้าโอสา
10. นางสาวมณฑิรา  สุพร
11. นายวิศรุต  หลาบโพธิ์
12. นายศราวุฒิ   อุตมาตย์
13. นางสาวศิริขวัญ  คำมุงคุณ
14. นายสมศักดิ์  วงศ์กระโซ่
15. นางสาวสุภัควรรณ  เหง้าโอสา
16. นางสาวอรกนก  เชื้อวังคำ
17. นางสาวอารีรัตน์  เชื้อกุณะ
18. นายเทวารุธ  รูปงาม
19. นายเทอดพงษ์  เชื้อวังคำ
20. นางสาวแอนนา  สุคำภา
 
1. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
2. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 14 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มอุทัย
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 6 1. นางสาวกันต์จิรา  คำมุงคุณ
 
1. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนธรณ์  จิตอามาตย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  โซ่เมืองแซะ
 
1. นายสดศาสตร์  กลางประพันธ์
2. นายวีระพรรณ  อินทา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวชุติมน  คนยืน
2. นางสาวศิรินาถ  สุคำภา
 
1. นายลิขิต  หาคุ้มคลัง
2. นายวีระพรรณ  อินทา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัฒน์  เณธิชัย
2. นายชัยฤทธิ์  คำปิตะ
3. นายทินกร  วงศ์กระโซ่
4. นายวรวิทย์  มีมาตร
5. นายเอกชัย  พ่อนามแดง
 
1. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
2. นางปุณยนุช  สุวรรณไตย์
3. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัฒน์  เณธิชัย
2. นางสาวจีระวรรณ  เชื้อคำจันทร์
3. นายฉลอง  ไชยเพชร
4. นางสาวชฏาพร  ไชยเพชร
5. นางสาวชลดา  โซ่เมืองแซะ
6. นางสาวชลดา  เชื้อคำฮด
7. นายชัยฤทธิ์  คำปิตะ
8. นางสาวณัฐชา  ศิริกาล
9. นายณัฐวุฒิ  สุคำภา
10. นายธนากร  พรมจารึก
11. นางสาวธิดาพร  พ่อชาวนา
12. นางสาวนางสาวสมิตา  เหง้าโอสา
13. นางสาวปภัสร  เหง้าโอสา
14. นายพิสิฐพงศ์  เนตรวงศ์
15. นายพุฒิพงษ์  เชื้อคำอด
16. นายภานุวัฒน์  เชื้อคำฮด
17. นางสาวมินตรา  เชื้อวังคำ
18. นางสาวรัตติญา  โคชขึง
19. นางสาวรัตติมา  แสงฤทธิ์
20. นายรัตนพล   บินจรัญ
21. นายวรวิทย์  มีมาตร
22. นางสาววรัญญา  เชื้อคำจันทร์
23. นายวุฒิไกร  เชื้อคำจันทร์
24. นางสาววไลลักษณ์  โซ่เมืองแซะ
25. นายศราวุฒิ  วงศ์กระโซ่
26. นางสาวสายธาร  วงศ์กระโซ่
27. นางสาวสุกัญญา  แสงแก้ว
28. นางสาวสุพรรณิการ์  ไชยเพชร
29. นางสาวสไบทิพย์  คำมุงคุณ
30. นายอภิวัฒน์  เชื้อคำจันทร์
31. นางสาวอรนภา  เชื้อคำจันทร์
32. นายเจษฎาพล  ไชยบัน
33. นายเมธา  สุคำภา
 
1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
3. นางถิรวรรณ   ชมพุด
4. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายสิทธิชัย  เสนาดี
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวนันทิยา  ไชยเพชร
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวละอองดาว  ตะวังทัน
2. นางสาวอนัญญา  ศรีจันดา
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
2. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยบัน
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 12 1. นางสาวกัลยา  อ้วนลาน
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์  บาดตาสาว
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  วงศ์กะโซ่
3. นางสาวอุไรวรรณ  วงค์กะโซ่
 
1. นางถิรวรรณ  ชมพุด
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิไกร  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
 
32 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชูศักดิ์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  ไชยเพ็ชร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหง้าโอสา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมุงคุณ
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายประยุทธ  นาคมุนี
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  วงค์กระโซ่
2. นายประดิษฐ์  วงค์กระโซ่
3. นายอภินันท์  ไชยเพชร
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายจำรัส  รัตนวิชัย
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์มูล
2. เด็กชายธีรภัทร  คำบุญ
3. เด็กชายประวิทย์  วงค์กระโซ่
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายจำรัส  รัตนวิชัย
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  โกพล
2. นางสาวยุพิน  วงษ์กะโซ่
3. นางสาวเบญจภัธร  เชื้อตานาม
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายจำรัส  รัตนวิชัย
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคฑามาศ  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงอรพินธ์  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงเจนนิสา  วงค์กระโซ่
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายจำรัส  รัตนวิชัย
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นางสาวดารุณี  วงค์กระโซ่
2. นางสาวนภาพร  อั้งโก๊ะ
3. นางสาวสุุภาพร  เชื้อคำฮด
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.35 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พ่อสียา
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำปิตะ
3. เด็กหญิงอันละยา  โซ่เมืองแซะ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่
2. นางดารุณี  รัตนวิชัย
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.32 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุคำภา
2. นางสาวพรนรินทร์  สุคำภา
3. นางสาวรัชนี  รูปดี
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่
2. นางดารุณี  รัตนวิชัย
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณิสา  อัคฮาด
2. เด็กหญิงอรญา  วงตาผา
3. เด็กหญิงเกตุวารินทร์  โซ่เมืองแซะ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่
2. นางดารุณี  รัตนวิชัย