สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นายวราวุฒิ  วงค์กระโซ่
 
1. นายคนอง  วงฮาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 10 1. นางสาวขัตติยา  ไชยเพชร์
2. นางสาวชนิกานต์  สุคำภา
3. นางสาวธิติรัตน์  ไชยเพชร
 
1. นางสาวน้ำฝน  แสงเหลือง
2. นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ติ๊บแก้ว
2. เด็กชายเกริกชัย  กุลบุตร
 
1. นางศุุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 1. เด็กชายสหัสวรรษ  สุวรรณไตย์
 
1. Mr.CAO  JIN BAO
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุคำภา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เหง้าโอสา
3. เด็กหญิงสุธิดา  เหง้าโอสา
 
1. นางจิรวัฒน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวนฤมล  เมษา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นายพรชัย  ไชยเพชร
2. นายพัชระ  คำมุงคุณ
3. นายลำพูน  คำมุงคุณ
 
1. นางจิรวัฒน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวนฤมล  เมษา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เชื้อเมืองแสน
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  แก่นจันทร์
 
1. นางวาสิตา   ไชยเพ็ชร
2. นายจีรศักดิ์  ทัศคร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงเก็จมณี  ปักฤทัย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุคำภา
 
1. นายจีรศักดิ์  ทัศคร
2. นางวาสิตา   ไชยเพ็ชร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายบุญทวี  เชื้องแสน
2. นายโกเมศ  สุคำภา
 
1. นายโกสินทร์  เหง้าโอสา
2. นายรณชัย  มีระหงษ์