สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวเพ็ญนภา  ไชยเพชร
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุริเตอร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพันเครือ  เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงสุภนิดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวนฤมล  เมษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวกุลปรียา  โคตรพรม
2. นางสาวปัทมา  ไชยเพ็ชร
 
1. นายประเด็จ  ชมพุด
2. นางสาวเทพารัตน์  ปักฤทัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. นางสาวสุฐิตา  วงค์สมบูรณ์
 
1. นายคนอง  วงฮาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวณัฐชยา  ภูนาโคก
2. นางสาวบุุญทิวา  คำมุงคุณ
3. นางสาวเพชรนิดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวน้ำฝน  แสงเหลือง
2. นางสาวเจษศรินทร์  หัวนิล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงบุญศราภรณ์  บุญภู่
2. เด็กหญิงบุุษบา  แสนสุภา
 
1. นางสุกันยา  เนตรวงค์
2. นายไพทูล  รำจวนจร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายอรรถพล  วิบูลย์กุล
 
1. นายสุทธี  เรืองศรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงษ์กร  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงภัทรดา  รินนอก
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
2. นายสุทธี  เรืองศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจิตวรรณ  โซ่เมืองแซะ
2. นางสาวอรทัย   กองคำ
 
1. นายสุทธี  เรืองศรี
2. นางนลินี  ไวว่อง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  แจ่มอุทัย
2. เด็กชายพนมไพร  บินจรัญ
 
1. นายคนอง  วงฮาด
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญสา
2. เด็กชายพรเทพ  โซ่สกุลชัย
 
1. นายจีรศักดิ์  ทัศคร
2. นางวาสิตา   ไชยเพ็ชร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. นายธีรวัฒน์  กุลมา
2. นายวรัญญู  ไชยบัน
 
1. นางวาสิตา   ไชยเพ็ชร
2. นายจีรศักดิ์  ทัศคร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวศรกมล  พรมดี
2. นางสาวศศิยาภรณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร
2. นายจีรศักดิ์  ทัศคร
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ไชยเพชร
2. เด็กชายนรธีร์  เชื้อเมืองแสน
3. เด็กชายสุทัศน์  โซ่เมืองแซะ
 
1. นายสมพร  สุกรรณ์
2. นางสาวเจษศรินทร์   หัวนิล
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายทรงศักดิ์  คำมุงคุณ
2. นายวิรัตน์  โคตรุพันธ์
3. นายศักดิ์ชัย  คำมุงคุณ
 
1. นายสมพร  สุกรรณ์
2. นางสาวเจษศรินทร์   หัวนิล